Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Paul
Ƀing mă tŭ: Ƀing đaŏ ƀơi plei Korinthos, Sang Ơi Adai gơñu tŭ pơkăh pơpha yua mơ̆ng tơpul grup hăng ƀing ƀu kơjăp rơjăng amăng tơlơi đaŏ kơnang
Hrơi čih: Thŭn 55 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Paul pơruai tơlơi rŭng amăng Sang Ơi Adai laih anŭn laĭ glaĭ hơdôm tơlơi tơña kơ Sang Ơi Adai.

Sŏp hră blung hlâo Paul kơ ƀing Korinthos čih kiăng kơ djru kơ hơdôm tơlơi tơnap amăng tơlơi hơdip ƀing đaŏ hăng tơlơi đaŏ, jing tơlơi hơmâo truh laih amăng sang Ơi Adai Paul hơmâo pơkô̆ pơjing laih amăng plei Korinthos. Ƀơi mông anŭn plei Korinthos jing plei prŏng kơ ƀing Grek yơh laih anŭn ăt jing plei phŭn kơ ƀing Rôm amăng kwar Akhaia. Plei anŭn jing hing ang kơ tơlơi sĭ mơnia, tơlơi phiăn pơgao ang, tơlơi hơdip tă tăn pơlar tui lu laih anŭn ăt hơmâo lu tơlơi đaŏ phara phara mơ̆n.
 Tơlơi kơñăm phŭn ƀing ding kơna pơjao pơmĭn ƀlơ̆ng pơ anai jing kơ tơlơi pơkăh pơpha tơpul, tơlơi hơdip pyu pơde amăng sang Ơi Adai, tơlơi tơña kơ tơlơi tơđah hăng tơlơi pơdŏ, tơlơi pran jua tơpă, sang Ơi Adai tŏ tơroai, gơnam brơi pơyơr Yang Bơngăt Hiam laih anŭn tơlơi hơdip glaĭ. Hăng tơlơi djru pơmĭn dơlăm Paul pơrơđah kơ tơlơi hiư̆m Tơlơi Pơthâo Phrâo Hiam pơhiăp kơ hơdôm tơlơi tơña anŭn.
 Črăn 13, jing črăn pơrơđah tơlơi khăp Ơi Adai hiam hloh kơ ƀing ană plei Ñu, jing črăn hơmâo lu mơnuih thâo amăng sŏp hră anai.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơhiăp hlâo (1:1-9)
Tơlơi truh amăng sang Ơi Adai (1:10–4:21)
Tơlơi pơdŏ djơ̆ laih anŭn tơlơi hơdip sang anŏ (5:1–7:40)
Ƀing đaŏ Krist hăng ƀing đaŏ yang rơba̱ng (8:1–11:1)
Tơlơi hơdip hăng tơlơi kơkuh pơpŭ sang Ơi Adai (11:2–14:40)
Tơlơi hơdip glaĭ Krist hăng tơlơi hơdip glaĭ ƀing đaŏ (15:1-58)
Tơlơi pơyơr kơ ƀing đaŏ amăng kwar Yudea (16:1-4)
Tơhơnal tơlơi pô hăng tơlơi klah čŭn (16:5-24)