10

Tsis txhob pe dab mlom

1Cov kwvtij, kuv xav kom nej nkag siab tias peb tej poj koob yawm txwv sawvdaws tau nyob hauv tauv qab huab thiab txhua tus tau hla hiavtxwv, 2thiab txhua tus tau ua kevcai raus hauv tauv huab thiab hauv hiavtxwv koom nrog Mauxe, 3thiab txhua tus tau noj tib yam mov uas los saum ntuj los 4thiab txhua tus tau haus tib yam dej uas los saum ntuj los, vim tias lawv tau haus dej ntawm phab zeb uas nrog lawv mus thiab yog Vajtswv pub. Phab zeb ntawd yog Khetos ntag. 5Txawm li ntawd los Vajtswv tsis txaus siab rau cov neeg ntawd feem coob, lawv thiaj tuag pawg lug hauv tebchaws moj sab qhua.
6Tej xwm txheej no yog ua yam ntxwv qhia rau peb kom peb tsis txhob ntshaw tej yam phem ib yam li lawv cov ntawd. 7Nej tsis txhob pe dab mlom ib yam li lawv qee leej pe, raws li muaj lus sau cia hais tias, “Cov pejxeem kuj zaum noj haus thiab sawv dhia ua lomzem.” 8Peb tsis txhob ua nkauj nraug ib yam li lawv qee leej ua, mas tib hnub xwb lawv tuag ob vam peb txhiab leej. 9Peb tsis txhob sim tus Tswv ib yam li lawv qee leej tau sim es raug nab tom puam tsuaj. 10Peb tsis txhob yws ib yam li lawv qee leej tau yws es raug tus uas ua kom puam tsuaj muab tua pov tseg. 11Tej xwm txheej no tshwm los raug lawv ua lub chaw qhia muab sau cia ntuas peb cov uas nyob ze lub sijhawm kawg. 12Vim li no tus uas xav tias nws nyob ruaj khov lawm yuav tsum ceev faj tsam nws ntog. 13Tsis muaj ib yam kev sim siab twg yuav tshwm los raug nej dhau tej uas txeev tshwm los raug ib tsoom neeg lawd. Vajtswv yog tus uas peb tso siab tau, mas nws yuav tsis cia nej raug kev sim siab dhau li uas nej thev tsis taus, tiamsis thaum raug kev sim siab nws yuav qheb kev rau nej dim kom nej thiaj li thev taus.
14Yog li no, cov uas kuv hlub, nej cia li khiav ntawm qhov uas pe dab mlom. 15Kuv hais rau nej yam li hais rau cov neeg uas muaj tswvyim. Nej cia li tshuaj saib tej lus uas kuv hais. 16Lub khob koob hmoov uas peb thov koob hmoov ntawd ua rau peb koom Khetos cov ntshav los tsis yog? Lub ncuav uas peb muab ntais ntawd ua rau peb koom Khetos lub cev los tsis yog? 17Muaj tib lub ncuav xwb mas peb txawm muaj coob leej los peb koom ib lub cev vim peb txhua tus noj tib lub ncuav ntawd. 18Cia li tshuaj saib cov Yixayee lub neej. Cov uas noj tej uas muab xyeem rau Vajtswv kuj koom lub thaj xyeem ntawd los tsis yog? 19Yog li ntawd kuv hais li cas? Tej uas muab xyeem rau dab mlom yog yam tseem ceeb lov? Lossis tej dab mlom ntawd tseem ceeb lov? 20Tsis yog li ntawd, kuv tsuas hais tias tej uas lawv muab xyeem ntawd lawv xyeem rau dab xwb tsis yog xyeem rau Vajtswv. Kuv tsis xav kom nej koom dab. 21Nej yuav haus tus Tswv lub khob thiab dab lub khob tsis tau. Nej yuav noj tus Tswv rooj mov thiab dab rooj mov kuj tsis tau. 22Peb yuav zes ua rau tus Tswv khib lov? Peb muaj zog heev dua nws lov?

Ua rau Vajtswv tau koob meej

23“Peb muaj cai ua txhua yam,” tiamsis tsis yog txhua yam yuav muaj qabhau. “Peb muaj cai ua txhua yam,” tiamsis tsis yog txhua yam tsim tsa kom nyob ruaj. 24Tsis txhob cia leejtwg xam pom nws tus kheej, yuav tsum xam pom lwm tus. 25Txhua yam nqaij uas muag tom kiab cia li noj, tsis txhob nug dabtsi raws li nej lub siab ua xyem xyav. 26Rau qhov “Lub ntiajteb thiab txhua yam uas nyob hauv yog tus Tswv li.” 27Yog ib tug uas tsis ntseeg hu nej mus noj mov thiab nej muaj lub siab mus, mas cia li noj txhua yam uas lawv rau rau nej, tsis txhob nug dabtsi raws li nej lub siab ua xyem xyav. 28Tiamsis yog leejtwg hais rau nej tias, “Yam no twb muab xyeem rau dab lawm,” nej yuav tsum saib rau tus uas hais rau nej ntawd es tsis txhob noj, thiab saib rau lub siab uas paub qhov zoo qhov phem, 29kuv tsis yog hais txog nej lub siab tiamsis hais txog tus ntawd lub siab. Ua li cas lwm tus lub siab uas paub qhov zoo qhov phem yuav txiav txim rau qhov uas kuv tau nyob ywj pheej? 30Yog kuv ua Vajtswv tsaug li noj, ua li cas kuv yuav raug luag thuam vim tim tej uas kuv twb ua Vajtswv tsaug lawd?
31Vim li no nej yuav noj yuav haus lossis yuav ua ib yam dabtsi, cia li ua txhua yam rau Vajtswv tau koob meej. 32Tsis txhob ua rau cov Yudai lossis cov Kili lossis Vajtswv pawg ntseeg dawm yuam kev, 33ib yam li kuv ua txhua yam ua kom hum sawvdaws siab, tsis yog kuv xav nrhiav qabhau rau kuv tus kheej tiamsis kuv nrhiav qabhau rau neeg coob coob kom lawv thiaj tau dim.