10

Kuinx Mienh Maiv Dungx Baaix Miuc-Fangx

1Zuangx gorx-youz aac, yie oix meih mbuo jangx jienv mbuo nyei ong-taaix gan Mose wuov zanc, ninh mbuo yietc zungv yiem wuov dorv mbuonx ga'ndiev, yietc zungv yaac yangh jauv jiex wuov ngaanc ziqc Koiv-Siqv. 2Ninh mbuo yietc zungv yiem mbuonx yaac yiem koiv jiex wuom nyei leiz guei Mose. 3Yietc zungv nyanc Singx Lingh bun nyei hnaangx 4yaac hopv Singx Lingh bun nyei wuom, weic zuqc ninh mbuo hopv gan ninh mbuo mingh wuov norm lengc jeiv nyei la'bieiv liouc cuotv daaih nyei wuom. Wuov norm la'bieiv se Giduc. 5Hnangv haaix yaac baac, naaiv deix mienh gauh camv jiex maiv horpc Tin-Hungh nyei hnyouv. Weic naaiv ninh mbuo nyei sei zuqc guangc yiem buangv deic-bung-huaang.
6Naaiv deix sic yietc zungv zoux nyungc zeiv donv mbuo, maiv bun mbuo maaih hnyouv oix zoux waaic sic hnangv ninh mbuo zoux nor. 7Maiv dungx baaix miuc-fangx hnangv ninh mbuo maaih deix mienh baaix nor. Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  “Baeqc fingx zueiz jienv nyanc,
   zueiz jienv hopv,
   jiez sin daaih yiem wuov saanx.”
8Mbuo maiv dungx zoux hienx nyei sic hnangv ninh mbuo maaih deix mienh zoux nor, cingx daaih yietc hnoi hnangv maaih i waanc buo cin laanh mienh zuqc daic. 9Mbuo maiv dungx seix Ziouv hnangv ninh mbuo maaih deix mienh seix nor, cingx daaih zuqc naang hoic daic. 10Mbuo maiv dungx la'ngopv hnangv ninh mbuo maaih deix mienh la'ngopv ziouc zuqc mietc maengc wuov dauh fin-mienh mietc mi'aqv.
11Naaiv deix sic yietc zungv cuotv daaih zoux nyungc zeiv yaac fiev jienv weic donv mbuo, weic zuqc mbuo yiem nyei se gitv-gitv lungh ndiev setv mueiz nyei hnoi-nyieqc.
12Haaix dauh hnamv ganh souv duqv wuonv, oix zuqc faix fim. Nziex haih ndorpc. 13Meih mbuo buangh zuqc nyungc-nyungc seix hnyouv nyei sic se baamh mienh aah loc buangh nyei sic. Mv baac Tin-Hungh kaux duqv wuonv nyei. Ninh maiv bun meih mbuo zuqc seix jiex ndaangc meih mbuo nyei qaqv. Zuqc seix wuov zanc, Tin-Hungh oix bun meih mbuo maaih jauv ciex duqv cuotv ziouc maaih qaqv diev duqv hingh.

Simv Nqoi, Maiv Dungx Baaix Miuc-Fangx

14Yie hnamv nyei gorx-youz aac, weic naaiv meih mbuo oix zuqc simv nqoi, maiv dungx baaix miuc-fangx. 15Yie funx meih mbuo maaih cong-mengh ziouc caux meih mbuo gorngv. Meih mbuo ganh hnamv mangc gaax yie gorngv nyei waac. 16Mbuo weic wuov norm laengz zingh nyei zaanv laengz zingh Tin-Hungh liuz ziouc hopv, mbuo maaih buonc juangc Giduc nyei nziaamv maiv zeiz? Maeqv nqoi njuov nyanc wuov zanc, mbuo maaih buonc juangc Giduc nyei sin maiv zeiz? 17Weic zuqc maaih nduqc norm njuov hnangv cingx daaih maiv gunv maaih mienh camv, mbuo benx yietc norm sin, weic zuqc mbuo juangc wuov norm njuov nyanc.
18Hnamv mangc gaax I^saa^laa^en Mienh! Nyanc ziec nyei ga'naaiv wuov deix ziouc caux ziec-dorngh maaih ninh mbuo nyei buonc, maiv zeiz? 19Wuov nyungc, yie gorngv nyei eix leiz hnangv haaix nor? Ziec bun miuc-fangx nyei ga'naaiv maaih haaix nyungc maaih lamh longc? Miuc-fangx maaih haaix nyungc maaih lamh longc? 20Zungv maiv maaih. Yie gorngv nyei se, Janx ziec bun miuc-fangx nyei nyanc hopv se ziec bun mienv hnangv, maiv zeiz ziec bun Tin-Hungh. Yie yaac maiv oix meih mbuo caux mienv juangc jienv maaih meih mbuo nyei buonc. 21Meih mbuo hopv Ziouv nyei zaanv, maiv haih hopv mienv nyei zaanv. Meih mbuo juangc Ziouv nyei dieh nyanc, maiv haih juangc mienv nyei dieh. 22Mbuo oix zoux bun Ziouv mueic jieqv fai? Mbuo gauh henv ninh fai?

Mbuo Oix Zuqc Zoux Nyungc-Nyungc Weic Bun Mienh Taaih Tin-Hungh

23Maaih deix mienh gorngv, “Mbuo nyungc-nyungc zoux duqv nyei.” Zeiz nyei, mv baac maiv zeiz nyungc-nyungc maaih lamh longc. “Mbuo nyungc-nyungc zoux duqv nyei,” mv baac maiv zeiz nyungc-nyungc haih ceix mbuo. 24Haaix dauh maiv dungx douh ganh duqv longx. Oix zuqc zoux bun ga'nyiec nyei mienh duqv longx.
25Yiem hei maaic nyei nyungc-nyungc orv sueih binc maaiz nyanc. Hnyouv yaac maiv dungx jangx zuqc gamh nziex dorngc ziouc naaic haaix nyungc, 26weic zuqc hnangv Ging-Sou gorngv nor,
  “Ndau-beih caux yiem ndau-beih nyei maanc muotc
   benx Ziouv nyei.”
27Se gorngv maaih dauh maiv sienx nyei mienh cingv meih mbuo mingh nyanc hnaangx, meih mbuo yaac maaih hnyouv mingh nor, gunv nyanc ninh mbenc nyei nyanc hopv. Hnyouv yaac maiv dungx jangx zuqc gamh nziex dorngc ziouc naaic haaix nyungc. 28Mv baac se gorngv maaih dauh mbuox meih, “Naaiv deix nyanc hopv se ziec jiex miuc-fangx nyei,” meih maiv dungx nyanc aqv, weic tengx mbuox meih wuov dauh mienh maiv zuqc yiem hnyouv gamh nziex ninh nyanc dorngc. 29Naaiv yie maiv zeiz gorngv meih ganh yiem hnyouv gamh nziex nyanc dorngc, se wuov dauh mienh gamh nziex ninh nyanc dorngc.
 Wuov nyungc, se gorngv wuov laanh mienh ganh yiem hnyouv haiz ninh nyanc nor, ninh dorngc mi'aqv, fungc bun yie maiv haih sueih binc nyanc?
30Se gorngv yie laengz zingh liuz Tin-Hungh cingx nyanc, mienh weic haaix diuc daanh yie weic laengz zingh liuz nyanc nyei ga'naaiv?
31Weic naaiv, maiv gunv meih mbuo nyanc fai hopv fai zoux haaix nyungc, yietc zungv oix zuqc zoux weic bun mienh taaih Tin-Hungh. 32Maiv dungx zoux haaix nyungc bun Yiutai Mienh fai Janx fai Tin-Hungh nyei jiu-baang haih baamz zuiz. 33Oix zuqc hnangv yie nor, zoux haaix nyungc yie zoux weic bun zuangx mienh a'hneiv. Yie maiv douh yie ganh duqv longx, yie zoux bun zuangx mienh duqv longx, weic bun ninh mbuo duqv njoux.