11

1Nej xyaum ua raws li kuv tus yam ntxwv, ib yam li kuv xyaum ua raws li Yexus Khetos tus yam ntxwv.

Pojniam Yuav Tsum Ntoo Phuam Thaum Pehawm Vajtswv

2Kuv qhuas nej rau qhov nej nco ntsoov kuv thiab ua raws li tej lus uas kuv tau qhia nej lawm. 3Tiamsis kuv xav kom nej totaub hais tias Yexus Khetos yog txhua tus txivneej lub taubhau, tus txiv yog tus pojniam lub taubhau, thiab Vajtswv yog Yexus Khetos lub taubhau. 4Tus txivneej uas ntoo phuam thov Vajtswv lossis qhia Vajtswv txojlus, tus ntawd saib tsis taus Yexus Khetos. 5Tus pojniam uas tsis ntoo phuam thov Vajtswv lossis qhia Vajtswv txojlus, tus ntawd saib tsis tau nws tus txiv. Nws zoo ib yam li tus pojniam uas muab plaubhau chais tas lawm. 6Tus pojniam uas tsis ntoo phuam, zoo dua li muab nws cov plaubhau txiav. Tus pojniam uas chais plaubhau lossis txiav plaubhau nws yuav poob ntsejmuag, yog li ntawd nws yuav tsum ntoo phuam. 7Tsis tas txivneej yuav ntoo phuam, rau qhov txivneej yog Vajtswv tus yam ntxwv thiab lub hwvxyeej. Tiamsis pojniam yog txivneej lub hwvxyeej; 8rau qhov Vajtswv tsis tau tsim txivneej los ntawm pojniam, tiamsis tsim pojniam los ntawm txivneej. 9Thiab tsis tau tsim txivneej rau pojniam, tiamsis tsim pojniam rau txivneej. 10Vim cov timtswv ceebtsheej niaj hnub saib sawvdaws, yog li ntawd tsimnyog tus pojniam yuav tsum ntoo phuam, sawvdaws thiaj paub hais tias nws hwm nws tus txiv. 11Txawm li ntawd los peb cov uas ntseeg tus Tswv, tsis hais txivneej lossis pojniam ib leeg yeej vam ib leeg. 12Rau qhov Vajtswv tsim pojniam los ntawm txivneej, txawm li ntawd los txhua tus txivneej yog pojniam yug; thiab ib puas tsav yam puavleej yog Vajtswv tsim huv tibsi.
13Nej sim ua tib zoo xav saib thaum sawvdaws tuaj pehawm Vajtswv, puas tsimnyog tus pojniam uas tsis ntoo phuam thov Vajtswv? 14Raws li ibtxwm, nej yeej paub hais tias tus txivneej uas tseg plaubhau ntev, nws yeej yuav poob ntsejmuag, 15tiamsis tus pojniam uas tseg plaubhau ntev nws yuav tau ntsejmuag, rau qhov nws cov plaubhau npog nws lub taubhau ib yam li nws ntoo phuam. 16Tiamsis yog leejtwg xav sib cav txog zaj no, kuv tsuas hais tias peb thiab cov ntseeg Vajtswv uas nyob txhua qhov yeej muaj tib txoj cai no xwb.

Tus Tswv Rooj Mov

(Mathais 26.26-29; Malakaus 14.22-25; Lukas 22.14-20)

17Tej uas kuv yuav qhia nej no tsis yog kuv qhuas nej, rau qhov thaum nej tuaj sablaj ua ke tsis yog nej tuaj ua zoo, tiamsis yog nej tuaj ua phem xwb. 18Thawj qhov uas muaj neeg tuaj qhia rau kuv yog hais tias, thaum nej cov uas ntseeg tuaj sib sau ua ke, nej tawg ua pab ua pawg; zaj no kuv xav hais tias yeej muaj tseeb li ntawd tiag. 19(Ua li cas los nej yuav tsum tawg ua ob peb pab, kom sawvdaws thiaj paub hais tias pab twg yog pab uas ua zoo.) 20Thaum nej tuaj sablaj ua ke tsis yog nej tuaj noj tus Tswv Rooj Mov. 21Rau qhov thaum txog sijhawm noj, nej nyias taus nyias huas mus noj nyias li tsis tos lwm tus, yog li ntawd muaj qee leej tsis tau noj, tiamsis muaj qee leej twb noj tsau haus qaug lawm. 22Nej tsis muaj tsev nyob thiab tsis muaj noj tsis muaj haus los? Lossis nej txhob txwm ua saib tsis taus cov ntseeg Vajtswv thiab ua kom cov neeg txomnyem txajmuag los? Nej xav hais tias kuv yuav hais li cas rau nej los? Kuv yuav qhuas nej no los? Kuv yeej tsis qhuas nej hlo li.
23Tej lus uas kuv twb qhia rau nej lawm yeej yog tus Tswv tej lus: Hmo uas luag ntxeev siab rau tus Tswv Yexus, nws muab ib lub ncuav los, 24nws ua Vajtswv tsaug, nws muab lub ncuav ntawd ntais thiab nws hais tias, “Lub ncuav no yog kuv lub cev uas kuv muab rau nej. Nej ua li no nej thiaj yuav nco ntsoov kuv.” 25Thaum noj hmo tas nws muab ib lub khob los ua ib yam nkaus li ntawd, thiab nws hais tias, “Lub khob no yog Vajtswv tej lus cog tseg tshiab uas muaj kuv cov ntshav ua lub cim nias rau. Thaum nej haus lub khob no, nej thiaj yuav nco ntsoov kuv.”
26Rau qhov txhua zaus uas nej noj lub ncuav no thiab haus lub khob no, yog nej qhia tus Tswv txojkev tuag mus txog hnub uas tus Tswv rov qab los.
27Yog li ntawd, tus uas tsis hwm tus Tswv, nws cia li noj tus Tswv lub ncuav lossis haus tus Tswv lub khob, tus ntawd muaj txim, vim nws ua txhaum tus Tswv lub cev thiab tus Tswv cov ntshav. 28Yog li ntawd, txhua tus yuav tsum ua tib zoo xav tso mam li noj lub ncuav thiab haus lub khob. 29Rau qhov tus uas noj lub ncuav no thiab haus lub khob no, yog nws tsis ua tib zoo xav txog tus Tswv lub cev, yog nws rov ua rau nws raug txim, vim qhov uas nws noj thiab haus ntawd. 30Twb yog vim li ntawd nej cov thiaj muaj ntau leej muaj mob, thiab muaj qee leej tuag lawm. 31Yog peb xub ua tib zoo xav thoob thoob ua ntej, Vajtswv thiaj yuav tsis rau txim rau peb. 32Tiamsis thaum tus Tswv rau txim rau peb, twb yog nws qhuab ntuas peb kom peb thiaj tsis nrog neeg ntiajteb raug txim.
33Yog li ntawd cov kwvtij, thaum nej tuaj ua ke noj tus Tswv Rooj Mov, nej ib leeg yuav tsum tos ib leeg sawvdaws mam li tib txhij noj. 34Yog leejtwg tshaib, nws cia li noj mov tom tsev tso mam li tuaj, yog nej ua li ntawd thaum nej tuaj sablaj ua ke, Vajtswv thiaj yuav tsis rau txim rau nej. Tshuav ob peb yam uas kuv tsis tau teb nej, cia kuv tuaj tso kuv mam li qhia nej.