11

1Hla̱ tui bĕ tơlơi hơmutu kâo, kar hăng kâo hla̱ tui tơlơi hơmutu Krist.

Tơlơi Djơ̆ Hơnơ̆ng Kơ Đah Rơkơi Hăng Đah Kơmơi Amăng Tơlơi Kơkuh Pơpŭ

2Kâo pơhiăp hiam kơ ƀing gih yuakơ ƀing gih hơdơr kơ kâo amăng abih bang tơlơi laih anŭn ngă tui khul tơlơi pơtô kâo hơmâo pơtô laih kơ ƀing gih.
3Kâo kiăng ƀing gih thâo kơnăl kơ tơlơi Krist yơh jing akŏ kơ rĭm čô mơnuih, laih anŭn rơkơi yơh jing akŏ kơ bơnai ñu, laih anŭn Ơi Adai yơh jing akŏ kơ Krist. 4Rĭm čô đah rơkơi iâu laĭ ƀôdah pơhiăp laĭ lui hlâo tơdang ñu go̱m hĭ akŏ ñu pô, anŭn jing tơlơi ñu ƀu pơpŭ kơ akŏ ñu ôh, ñu anŭn pơmlâo hĭ akŏ ñu jing Krist yơh. 5Laih anŭn rĭm sa čô đah kơmơi iâu laĭ ƀôdah pơhiăp laĭ lui hlâo tơdang ñu ƀu go̱m hĭ ôh akŏ ñu pô, ñu anŭn pơmlâo hĭ akŏ ñu yơh, yuakơ anŭn jing kar hăng akŏ ñu arăng yuă kuăh hĭ yơh. 6Tơdah sa čô đah kơmơi ƀu go̱m hĭ akŏ ñu ôh, brơi kơ ñu khăt lui hĭ ƀŭk ñu. Samơ̆ tơdah mlâo mlañ yơh kơ sa čô đah kơmơi khăt hĭ ƀôdah kuăh hĭ ƀŭk ñu, sĭt ñu anŭn khŏm go̱m hĭ bĕ akŏ ñu. 7Đah rơkơi khŏm anăm go̱m hĭ akŏ ñu ôh, yuakơ ñu pơrơđah rup laih anŭn tơlơi hing ang Ơi Adai yơh. Samơ̆ đah kơmơi jing tơlơi hing ang kơ đah rơkơi. 8Yuakơ đah rơkơi blung hlâo ƀu tơbiă rai mơ̆ng đah kơmơi ôh samơ̆ đah kơmơi mơ̆ng đah rơkơi. 9Laih anŭn ăt ƀu djơ̆ lơi kơ tơlơi Ơi Adai hrih pơjing đah rơkơi yuakơ đah kơmơi, samơ̆ Ơi Adai pơjing đah kơmơi yuakơ đah rơkơi yơh. 10Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn laih anŭn yuakơ ƀing ling jang hiam Ơi Adai yơh, đah kơmơi khŏm hơmâo gru tơlơi dưi ƀơi akŏ ñu.
11Samơ̆ amăng Khua Yang, đah kơmơi ƀu dưi jing hĭ rơngai ôh mơ̆ng đah rơkơi, laih anŭn đah rơkơi ăt kŏn dưi jing hĭ rơngai hĭ mơ̆ng đah kơmơi lơi. 12Yuakơ kar hăng đah kơmơi tơbiă rai mơ̆ng đah rơkơi laih anŭn đah rơkơi ăt tŭ tơkeng rai mơ̆ng đah kơmơi mơ̆n. Samơ̆ abih bang tơlơi mơnơ̆ng tơbiă rai mơ̆ng Ơi Adai yơh. 13Phat lăng bĕ gih pô kơ tơlơi anai: Djơ̆ găl mơ̆ kơ sa čô đah kơmơi iâu laĭ kơ Ơi Adai ƀơi anăp arăng samơ̆ ƀu go̱m hĭ ôh akŏ ñu? 14Tơlơi Ơi Adai hrih pơjing ƀu juăt pơtô ôh hă kơ tơlơi tơdah đah rơkơi lui ƀŭk glông jing tơlơi pơmlâo hĭ ñu pô, 15samơ̆ tơdah đah kơmơi pioh ƀŭk glông jing tơlơi hing ang kơ ñu pô? Yuakơ ƀŭk glông anŭn yơh jing kar hăng gơnam kiăng kơ go̱m hĭ akŏ ñu yơh. 16Samơ̆ tơdah hlơi pô kiăng pơgăl kơ tơlơi anŭn, ƀing gơmơi ƀu hơmâo tơlơi pơhrăm hơdip hơdơ̆ng pơkŏn ôh laih anŭn ƀing Sang Ơi Adai kŏn hơmâo lơi.

Tơlơi Ƀơ̆ng Pơgop Khua Yang

(Mathiơ 26:26-29; Markôs 14:22-25; Luk 22:14-20)

17Samơ̆ amăng hơdôm tơlơi kâo pơtă gah yŭ anai, kâo ƀu pơhiăp hiam kơ ƀing gih ôh, yuakơ hơdôm tơlơi pơjơnum gih ba rai tơlơi sat hloh kơ tơlơi hiam. 18Hlâo kơ abih bang, kâo hơmư̆ arăng laĭ kơ tơlơi tơdang ƀing gih rai pơjơnum amăng Sang Ơi Adai, hơmâo tơlơi pơkăh pơpha tơpul tŏng krah ƀing gih, laih anŭn đơđa kâo đaŏ ƀiă mơ̆n kơ tơlơi anŭn. 19Sĭt yơh ƀing gih khŏm hơmâo tơlơi phara yơh amăng ƀing gih kiăng kơ pơrơđah kơ tơlơi hlơi amăng ƀing gih Ơi Adai hơmâo tŭ ư laih. 20Hơnŭn yơh, tơdang ƀing gih pơjơnum hrŏm hơbĭt, ƀu djơ̆ ƀing gih ƀơ̆ng tơlơi ƀơ̆ng pơgop Khua Yang ôh, 21yuakơ tơdang ƀing gih ƀơ̆ng, rĭm čô ƀing gih hăt nao mă ƀơ̆ng hlâo ƀu kiăng dŏ tơguan kơ hlơi pô ôh. Tui anŭn, pô anai ăt dŏ rơpa laih anŭn pô pơkŏn măt tơpai laih. 22Hiư̆m ngă, ƀing gih ƀu hơmâo sang kiăng kơ ƀơ̆ng hăng mơñum ôh hă? Ƀôdah hiư̆m ngă, ƀing gih mưč mač kơ Sang Ơi Adai laih anŭn pơmlâo hĭ ƀing mơnuih kơƀah hă? Hơget tơlơi kâo khŏm laĭ kơ ƀing gih lĕ? Hiư̆m ngă, kâo pơhiăp hiam kơ ƀing gih kơ tơlơi anŭn hă? Sĭt yơh kâo ƀu či pơhiăp hiam kơ ƀing gih ôh!
23Yuakơ tơlơi kâo pơtô kơ ƀing gih kâo ăt tŭ mă laih mơ̆ng Khua Yang tui anai: Khua Yang Yêsu, amăng mlam arăng pơblư̆ hĭ Ñu, mă ƀañ tơpŭng, 24laih anŭn tơdang Ñu bơni hơơč laih kơ Ơi Adai, Ñu pĕ ƀañ anŭn laih anŭn laĭ tui anai, “Anai yơh jing drơi jan Kâo, jing drơi jan pơala kơ ƀing gih. Ngă bĕ tơlơi anai amăng tơlơi djă̱ hơdơr kơ Kâo.” 25Kar hăng hơdră anŭn mơ̆n, tơdơi kơ ƀơ̆ng huă mlam laih, Ñu mă kơčŏk laih anŭn laĭ tui anai, “Kơčŏk anai jing tơlơi pơgop phrâo amăng drah Kâo. Ngă bĕ tơlơi anai rĭm wơ̆t tơdang ƀing gih mơñum amăng tơlơi djă̱ hơdơr kơ Kâo.” 26Yuakơ rĭm wơ̆t, ƀơi hrơi mông pă ƀing gih ƀơ̆ng ƀañ tơpŭng anai laih anŭn mơñum kơčŏk anai, brơi kơ ƀing gih hyu pơhaih bĕ tơlơi bruă Khua Yang djai tơl hrơi Ñu či trŭn rai dơ̆ng.
27Hơnŭn yơh, hlơi pô ƀơ̆ng ƀañ tơpŭng laih anŭn mơñum kơčŏk Khua Yang amăng hơdră jơlan ƀu năng lăp ôh, ñu anŭn či jing hĭ soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng drơi jan laih anŭn drah Khua Yang yơh. 28Samơ̆ brơi kơ rĭm čô khŏm kơsem lăng ñu pô hlâo kơ ñu ƀơ̆ng ƀañ tơpŭng laih anŭn mơñum kơčŏk. 29Yuakơ hlơi pô ƀơ̆ng hăng mơñum ƀu thâo kơnăl ôh kơ drơi jan Khua Yang, ñu anŭn ƀơ̆ng hăng mơñum tơlơi phat kơđi kơ ñu pô yơh. 30Yuakơ tơlơi anŭn yơh hơmâo lu mơnuih amăng ƀing gih tơdu hăng ruă duăm, laih anŭn đơđa lu mơnuih amăng ƀing gih ăt djai mơ̆n. 31Samơ̆ tơdah ƀing ta phat kơđi ta pô tơpă, ƀing ta ƀu či truh pơ tơlơi Ơi Adai phat kơđi ôh. 32Samơ̆ tơdang Khua Yang phat kơđi ƀing ta, ƀing ta hơmâo tŭ pơkhư̆ pơkra laih kiăng kơ ƀing ta ƀu či tŭ ôh tơlơi klă̱ kơđi hrŏm hơbĭt hăng mơnuih lŏn tơnah.
33Tui anŭn, Ơ ƀing ayŏng amai adơi kâo hơi, tơdang ƀing gih rai pơjơnum hrŏm hơbĭt kiăng ƀơ̆ng tơlơi ƀơ̆ng pơgop Khua Yang ta, brơi kơ ƀing gih dŏ tơguan bĕ kơ tơdruă. 34Tơdah hlơi pô rơpa, brơi kơ ñu khŏm ƀơ̆ng huă pơ sang ñu pô bĕ, kiăng kơ tơdang ƀing gih rai pơjơnum hrŏm hơbĭt, tơlơi anŭn ƀu či dŏ gah yŭ tơlơi Ơi Adai phat kơđi ôh.
 Laih anŭn tơdang kâo rai, kâo či pơtă dơ̆ng kơ hơdôm tơlơi bruă pơkŏn.