12

Các ân tứ của Thánh Linh

1Thưa anh em, tôi mong anh em biết rõ các ân tứ của Chúa Thánh Linh.
2Anh em còn nhớ, trước kia anh em là người nước ngoài, bị hướng dẫn lầm lạc theo các thần tượng không biết nói. 3Vì thế, anh em nên biết: không ai được Thánh Linh cảm động mà nguyền rủa Chúa Giê-xu, cũng không ai công nhận Giê-xu là Chúa nếu không do Thánh Linh hướng dẫn.
4Có nhiều ân tứ khác nhau nhưng chỉ có một Thánh Linh. 5Có nhiều cách phục vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. 6Có nhiều công việc khác nhau nhưng chỉ có một Thượng Đế thực hiện mọi việc trong mọi người. 7Ân tứ của Thánh Linh được biểu lộ nơi mỗi người một khác vì lợi ích chung. 8Thánh Linh cho người này lời nói khôn ngoan, cũng Thánh Linh ấy cho người kia lời nói tri thức. 9Thánh Linh cho người này đức tin, người khác ân tứ chữa bệnh; 10người làm phép lạ, người nói tiên tri công bố lời Chúa, người phân biệt các thần giả mạo với Thánh Linh, người nói ngoại ngữ, và người thông dịch ngoại ngữ. 11Những ân tứ ấy đều do cùng một Thánh Linh phân phối cho mọi người theo ý Ngài.
12Thân thể con người gồm nhiều bộ phận khác nhau. Bộ phận tuy nhiều nhưng kết hợp làm một thân thể. Thân thể Chúa Cứu Thế cũng vậy. 13Nhờ một Thánh Linh, tất cả chúng ta đều chịu báp-tem để gia nhập vào một thân thể. Tất cả chúng ta — người Do-thái và nước ngoài, người nô lệ và tự do — đều nhận lãnh một Thánh Linh.
14Thân thể không phải là một bộ phận, nhưng gồm nhiều bộ phận. 15Nếu chân nói: “Tôi không phải là tay nên không thuộc về thân thể;“ thì không vì thế mà chân không thuộc về thân thể. 16Nếu tai nói: “Tôi không phải là mắt nên không thuộc về thân thể,” thì không vì thế mà tai không thuộc về thân thể. 17Nếu cả thân thể đều là mắt, làm sao nghe? Nếu cả thân thể đều là tai, làm sao ngửi?
18Thượng Đế đã phân định mỗi bộ phận trong thân thể theo ý Ngài. 19Nếu tất cả chỉ là một bộ phận, đâu còn thân thể nữa!
20Thật ra, bộ phận tuy nhiều nhưng hợp làm một thân thể. 21Mắt không thể nói với tay: “Tôi không cần đến anh!“ Đầu không thể nói với hai chân: “Tôi không cần các anh.” 22Bộ phận nào có vẻ yếu ớt lại cần thiết; 23bộ phận nào tưởng tầm thường lại càng được tôn trọng. Bộ phận nào thiếu vẻ đẹp lại được trau giồi hơn. 24Các bộ phận đã đẹp không cần trang điểm nữa. Thượng Đế xếp đặt các phần trong thân thể chúng ta theo nguyên tắc: bộ phận yếu kém hơn lại được săn sóc tôn trọng hơn, 25để tất cả các bộ phận đều hòa hợp, hỗ trợ nhau. 26Nếu bộ phận nào đau, cả thân thể cùng đau; nếu bộ phận nào được vẻ vang, cả thân thể cùng vui mừng.
27Anh em là thân thể của Chúa Cứu Thế, mỗi người là một bộ phận. 28Thượng Đế đã phân định trong Hội thánh:
— sứ đồ
— tiên tri (người truyền đạo)
— giáo sư
— người làm phép lạ
— người chữa bệnh
— người phục vụ
— người quản trị
— người nói ngoại ngữ
29Không phải tất cả là sứ đồ, hoặc tiên tri hay giáo sư. Không phải tất cả đều làm phép lạ. 30Cũng không phải tất cả đều có quyền chữa bệnh, hoặc nói hay thông dịch ngoại ngữ. 31Anh em hãy khao khát ân tứ tốt hơn. Tôi sẽ chỉ cho anh em đường lối tốt đẹp nhất.