12

Tej tswvyim kws Vaaj Ntsuj Plig pub

1Cov kwvtij, kuv xaav kuas mej nkaag sab txug tej tswvyim kws Vaaj Ntsuj Plig pub. 2Mej yeej paub tas thaus mej tsw tau lug ntseeg mej raug caab yuam kev moog pe tej txoov daab kws tsw txawj has lug. 3Vem le nuav kuv txhad qha mej paub tas tsw muaj leejtwg kws yuav has huv Vaajtswv tug Ntsuj Plig tas, “Ca Yexu raug foom tsw zoo.” Hab tsw muaj leejtwg has tau tas, “Yexu yog tug Tswv,” tsuas yog Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv qha txhad has tau xwb. 4Tej tswvyim kws Vaaj Ntsuj Plig pub muaj ntau yaam, tassws muaj tuab tug Vaaj Ntsuj Plig xwb, 5hab tej num kws ua koom rua tug Tswv muaj ntau yaam, tassws muaj tuab tug Tswv xwb, 6hab tej daag num muaj ntau yaam, tassws muaj tuab tug Vaajtswv ua kuas txhua tug ua tau txhua yaam num. 7Vaajtswv pub Vaaj Ntsuj Plig lug tshwm rua huv txhua tug sub txhad muaj qaabhau rua suavdawg. 8Vaajtswv kuas Vaaj Ntsuj Plig pub ib tug txawj has tej lug muaj tswvyim, hab kuas tuab tug Vaaj Ntsuj Plig pub dua ib tug has tej lug txawj ntse, 9hab kuas tuab tug Vaaj Ntsuj Plig pub dua ib tug muaj kev ntseeg, hab kuas tuab tug Vaaj Ntsuj Plig pub dua ib tug muaj tswvyim khu tau mob, 10hab pub dua ib tug ua tau tej txujci phemfwj, hab pub dua ib tug cev Vaajtswv lug hab dua ib tug txawj tshuaj saib tej ntsuj plig, hab pub dua ib tug txawj has lug txawv txawv hab dua ib tug txawj txhais tej lug txawv txawv hov. 11Tuab tug Vaaj Ntsuj Plig tu tej nuav huvsw rua nyag muaj nyag lawv le Vaaj Ntsuj Plig lub sab nyam.

Lub cev muaj ntau yaam koom ua ke

12Zoo ib yaam le lub cev yog tuab lub los muaj ntau yaam koom ua ke, hab txhua yaam ntawm lub cev hov txawm yog muaj ntau yaam los tseed koom ua tuab lub cev, Kheto kuj zoo ib yaam le ntawd. 13Vem tas peb suavdawg tsw has cov Yutai cov Kili cov kws ua qhev hab cov kws nyob ywj pheej peb puavleej tau ua kevcai raus dej huv tuab tug Vaaj Ntsuj Plig lug koom ua ib lub cev, hab muaj tuab tug Vaaj Ntsuj Plig pub rua peb haus. 14Lub cev tsw yog muaj tuab yaam xwb, tassws muaj ntau yaam. 15Yog kwtaw has tas, “Kuv tsw yog teg tes kuv tsw koom lub cev,” vem qhov kws has le nuav kwtaw txawm tsw koom lub cev los yeej tsw tau le. 16Yog qhov ntsej has tas, “Kuv tsw yog qhov muag tes kuv tsw koom lub cev,” vem qhov kws has le nuav qhov ntsej txawm tsw koom lub cev los yeej tsw tau le. 17Yog lub cev huvsw ua qhov muag taag lawm, qhov kws nov tau yuav nyob hovtwg? Yog lub cev huvsw ua qhov ntsej, qhov kws nov ntxhab yuav nyob hovtwg? 18Tassws Vaajtswv pub txhua yaam rua lub cev nyag nyob nyag chaw lawv le Vaajtswv lub sab nyam. 19Yog txhua yaam ntawm lub cev ua tuab yaam xwb, lub cev yuav muaj tau le caag? 20Qhov tseeb muaj ntau yaam ntawm lub cev tassws yeej yog tuab lub cev xwb. 21Lub qhov muag has tsw tau rua txhais teg tas, “Kuv tsw yuav koj,” lossws lub taubhau has tsw tau rua txhais kwtaw tas, “Kuv tsw yuav koj.” 22Tsw yog le ntawd, tassws tej yaam ntawm lub cev kws xaav tas tsw muaj zug tseed yog yaam kws cheem tsum, 23hab tej yaam kws peb xaav tas tsw tswm txaj pes tsawg peb yimfuab ua kuas tswm txaj tuaj, hab yaam kws tsw zoo nkauj peb ua tuab zoo tu, 24mas yaam kws tub zoo saib lawm tsw cheem tsum yuav tu. Tassws Vaajtswv pub lub cev muaj txhua yaam koom ua ke hab pub koob meej ntau dua rua yaam kws tsw tswm txaj, 25sub txhad tsw pub lub cev sws faib, tassws txhua yaam ntawm lub cev ib yaam yuav mob sab rua ib yaam. 26Yog lub cev ib qho twg mob, txhua yaam ntawm lub cev kuj mob hab. Yog lub cev ib qho twg tau koob meej, txhua yaam ntawm lub cev kuj zoo sab xyiv faab.
27Mej yog Kheto lub cev, hab mej txhua tug ib leeg yog ib yaam ntawm lub cev. 28Vaajtswv tsaa qee leej rua huv pawg ntseeg, paab ib yog cov tubkhai, paab ob yog cov kws cev Vaajtswv lug, paab peb yog cov xwbfwb qhuab qha, dua le ntawd yog cov kws ua tau txujci phemfwj, hab cov kws Vaajtswv pub tswvyim txawj khu mob, hab cov kws paab lwm tug, cov kws txawj coj hab cov kws has tau ntau yaam lug txawv txawv. 29Txhua tug ua tubkhai lov? Txhua tug cev Vaajtswv lug lov? Txhua tug ua xwbfwb qhuab qha lov? Txhua tug ua tau txujci phemfwj lov? 30Txhua tug muaj tswvyim khu mob zoo lov? Txhua tug has tau lug txawv txawv lov? Txhua tug txhais tau tej lug txawv txawv lov? 31Mej yuav tsum swv zug nrhav tej tswvyim kws luj dua. Hab kuv yuav qha mej paub txujkev kws zoo tshaaj plawg.