12

Tej tswvyim uas Vaj Ntsuj Plig pub

1Cov kwvtij, kuv xav kom nej nkag siab txog tej tswvyim uas Vaj Ntsuj Plig pub. 2Nej yeej paub tias thaum nej tsis tau los ntseeg nej raug cab yuam kev mus pe tej dab mlom uas tsis txawj hais lus. 3Vim li no kuv thiaj qhia nej paub tias tsis muaj leejtwg uas yuav hais hauv Vajtswv tus Ntsuj Plig tias, “Cia Yexus raug foom tsis zoo.” Thiab tsis muaj leejtwg hais tau tias, “Yexus yog tus Tswv,” tsuas yog Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv qhia thiaj hais tau xwb. 4Tej tswvyim uas Vaj Ntsuj Plig pub muaj ntau yam, tiamsis muaj tib tug Vaj Ntsuj Plig xwb, 5thiab tej haujlwm uas ua koom tu tus Tswv muaj ntau yam, tiamsis muaj tib tug Tswv xwb, 6thiab tej haujlwm muaj ntau yam, tiamsis muaj tib tug Vajtswv ua kom txhua tus ua tau txhua yam haujlwm. 7Vajtswv pub Vaj Ntsuj Plig los tshwm rau hauv txhua tus xwv thiaj muaj qabhau rau sawvdaws. 8Vajtswv kom Vaj Ntsuj Plig pub ib tug txawj hais tej lus muaj tswvyim, thiab kom tib tug Vaj Ntsuj Plig pub dua ib tug hais tej lus txawj ntse, 9thiab kom tib tug Vaj Ntsuj Plig pub dua ib tug muaj kev ntseeg, thiab kom tib tug Vaj Ntsuj Plig pub dua ib tug muaj tswvyim kho tau mob, 10thiab pub dua ib tug ua tau tej txujci phimhwj, thiab pub dua ib tug cev Vajtswv lus thiab dua ib tug txawj tshuaj saib tej ntsuj plig, thiab pub dua ib tug txawj hais lus txawv txawv thiab dua ib tug txawj txhais tej lus txawv txawv ntawd. 11Tib tug Vaj Ntsuj Plig tu tej no huvsi rau nyias muaj nyias raws li Vaj Ntsuj Plig lub siab nyiam.

Lub cev muaj ntau yam koom ua ke

12Zoo ib yam li lub cev yog tib lub los muaj ntau yam koom ua ke, thiab txhua yam ntawm lub cev ntawd txawm yog muaj ntau yam lus tseem koom ua tib lub cev, Khetos kuj zoo ib yam li ntawd. 13Vim tias peb sawvdaws tsis hais cov Yudai cov Kili cov uas ua qhev thiab cov uas nyob ywj pheej peb puavleej tau ua kevcai raus dej hauv tib tug Vaj Ntsuj Plig los koom ua ib lub cev, thiab muaj tib tug Vaj Ntsuj Plig pub rau peb haus. 14Lub cev tsis yog muaj tib yam xwb, tiamsis muaj ntau yam. 15Yog kotaw hais tias, “Kuv tsis yog tes ces kuv tsis koom lub cev,” vim qhov uas hais li no kotaw txawm tsis koom lub cev los yeej tsis tau li. 16Yog qhov ntsej hais tias, “Kuv tsis yog qhov muag ces kuv tsis koom lub cev,” vim qhov uas hais li no qhov ntsej txawm tsis koom lub cev los yeej tsis tau li. 17Yog lub cev huvsi ua qhov muag tag lawm, qhov uas hnov tau yuav nyob qhovtwg? Yog lub cev huvsi ua qhov ntsej, qhov uas hnov ntxhiab yuav nyob qhovtwg? 18Tiamsis Vajtswv pub txhua yam rau lub cev nyias nyob nyias chaw raws li Vajtswv lub siab nyiam. 19Yog txhua yam ntawm lub cev ua tib yam xwb, lub cev yuav muaj tau li cas? 20Qhov tseeb muaj ntau yam ntawm lub cev tiamsis yeej yog tib lub cev xwb. 21Lub qhov muag hais tsis tau rau txhais tes tias, “Kuv tsis yuav koj,” lossis lub taubhau hais tsis tau rau txhais kotaw tias, “Kuv tsis yuav koj.” 22Tsis yog li ntawd, tiamsis tej yam ntawm lub cev uas xav tias tsis muaj zog tseem yog yam uas cheem tsum, 23thiab tej yam uas peb xav tias tsis tsim txiaj pes tsawg peb yimhuab ua kom tsim txiaj tuaj, thiab yam uas tsis zoo nkauj peb ua tib zoo tu, 24mas yam uas tib zoo saib lawm tsis cheem tsum yuav tu. Tiamsis Vajtswv pub lub cev muaj txhua yam koom ua ke thiab pub koob meej ntau dua rau yam uas tsis tsim txiaj, 25kom thiaj tsis pub lub cev sib faib, tiamsis txhua yam ntawm lub cev ib yam yuav mob siab rau ib yam. 26Yog lub cev ib qho twg mob, txhua yam ntawm lub cev kuj mob thiab. Yog lub cev ib qho twg tau koob meej, txhua yam ntawm lub cev kuj zoo siab xyiv fab.
27Nej yog Khetos lub cev, thiab nej txhua tus ib leeg yog ib yam ntawm lub cev. 28Vajtswv tsa qee leej rau hauv pawg ntseeg, pab ib yog cov tubtxib, pab ob yog cov uas cev Vajtswv lus, pab peb yog cov xibhwb qhuab qhia, dua li ntawd yog cov uas ua tau txujci phimhwj, thiab cov uas Vajtswv pub tswvyim txawj kho mob, thiab cov uas pab lwm tus, cov uas txawj coj thiab cov uas hais tau ntau yam lus txawv txawv. 29Txhua tus ua tubtxib lov? Txhua tus cev Vajtswv lus lov? Txhua tus ua xibhwb qhuab qhia lov? Txhua tus ua tau txujci phimhwj lov? 30Txhua tus muaj tswvyim kho mob zoo lov? Txhua tus hais tau lus txawv txawv lov? Txhua tus txhais tau tej lus txawv txawv lov? 31Nej yuav tsum siv zog nrhiav tej tswvyim uas loj dua. Thiab kuv yuav qhia nej paub txojkev uas zoo tshaj plaws.