13

Tình Yêu

1Dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và thiên sứ nhưng không có tình yêu, tôi chỉ như chiêng cồng rền vang hay não bạt khua tiếng. 2Dù tôi được ơn nói tiên tri, cùng quán thông mọi huyền nhiệm và mọi ngành tri thức, và dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi có thể dời non chuyển núi, nhưng không có tình yêu, tôi chẳng ra gì. 3Dù tôi đem tất cả tài sản của mình ra bố thí, và dù tôi hiến thân để chịu hỏa thiêu, nhưng không có tình yêu, những điều đó chẳng ích gì cho tôi.
4Tình yêu hay nhẫn nhục, tình yêu hay nhân từ, tình yêu không ganh tị, không khoe khoang, không tự cao, 5không cư xử trái lẽ, không tìm tư lợi, không nhạy giận, không ghim gút, 6không vui về việc bất chính, nhưng vui về sự chân thật. 7Tình yêu dung thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.
8Tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi. Ơn nói tiên tri sẽ dứt, ơn nói tiếng lạ sẽ ngưng, ơn hiểu biết sẽ bị đào thải. 9Vì chúng ta hiểu biết chỉ phần nào, và chúng ta nói tiên tri chỉ phần nào; 10nhưng khi sự vẹn toàn đến, những gì bất toàn sẽ bị loại bỏ. 11Khi tôi còn là trẻ con, tôi nói như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con, lập luận như trẻ con; nhưng khi tôi đã trưởng thành, tôi đã từ bỏ những gì có vẻ trẻ con. 12Bây giờ chúng ta thấy không rõ như nhìn vào tấm gương mờ, nhưng khi ấy chúng ta sẽ thấy rõ như mặt đối mặt. Bây giờ chúng ta hiểu biết chỉ có hạn, nhưng khi ấy tôi sẽ biết tận tường, như Chúa biết rõ tôi.
13Bây giờ còn lại ba điều nầy: đức tin, hy vọng, và tình yêu; nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu.