13

Kev hlub

1Txawm yog kuv hais tej lus uas neeg hais lossis tej lus uas tubtxib saum ntuj hais, los tsis muaj kev hlub, kuv kuj zoo li tej suab tswb suab nruas uas nrov ua nqaj ua nqug xwb. 2Txawm yog kuv txawj cev tau Vajtswv lus thiab paub txhua yam uas muab npog cia lawd thiab txawj ntse txhua yam, thiab txawm yog kuv muaj kev ntseeg txhij uas tshais tau tej roob mus rau lwm qhov los tsis muaj kev hlub, kuv kuj tsis muaj nqes dabtsi kiag li. 3Txawm yog kuv pub txhua yam uas kuv muaj rau luag thiab muab kuv lub cev hlawv pov tseg, los kuv tsis muaj kev hlub, kuj tsis muaj qabhau dabtsi rau kuv.
4Txojkev hlub ua tau siab ntev, muaj siab khuvleej, tsis khib luag, tsis khav theeb, tsis tsab ua loj, 5tsis ua tej uas rhuav ntsej muag, tsis xam pom nws xwb, tsis chim sai, tsis cim ntsoov luag tej kev txhaum, 6tsis xyiv fab rau tej kev phem tiamsis xyiv fab rau txojkev tseeb.
7Txojkev hlub nyiaj taus txhua yam, ntseeg mus li, muaj kev vam mus li thiab ua siab ntev thev txhua yam.
8Txojkev hlub tsis txawj kawg kiag li. Qhov uas cev Vajtswv lus yuav ploj mus, qhov uas hais lus txawv txawv yuav tseg tsis hais, thiab tej kev txawj ntse yuav ploj mus. 9Rau qhov peb tsuas paub qee yam thiab tsuas cev Vajtswv lus qee yam xwb. 10Tiamsis thaum muaj txhua yam txhij lawm qhov uas muaj qee yam xwb yuav ploj ntais mus.
11Thaum kuv tseem yau kuv hais lus yam li menyuam yaus, kuv xav yam li menyuam yaus, thiab tshuaj saib txhua yam ib yam li menyuam yaus. Thaum kuv hlob lawd kuv tseg tsis ua li menyuam yaus lawm. 12Rau qhov nimno peb pom zem zuag yam li saib hauv daim iav, tiamsis thaum ntawd peb yuav pom tim ntsej tim muag. Nimno kuv tsuas paub qee yam xwb, tiamsis thaum ntawd kuv yuav paub txhij txhua ib yam li Vajtswv paub kuv. 13Nimno peb yam no tseem muaj nyob, yog kev vam, kev ntseeg thiab kev hlub, tiamsis yam uas loj kawg yog kev hlub.