13

Kev Hlub

1Txawm yog kuv hais tau txhua haivneeg tej lus thiab hais tau cov timtswv ceebtsheej tej lus los yog kuv tsis muaj kev hlub, ces tej lus uas kuv hais tau ntawd zoo li tej suab tswb tooj tswb hlau uas nrov nrov xwb. 2Txawm yog kuv yuav muaj lub tswvyim txawj qhuab qhia; muaj txhua yam kev txawj ntse, thiab totaub txhua yam uas tsis muaj neeg paub; thiab txawm yog kuv muaj kev ntseeg hais tau kom tej roob txav tau mus rau lwm qhov, tiamsis yog kuv tsis muaj kev hlub, ces kuv yeej tsis muaj nqis dabtsi hlo li. 3Txawm yog kuv yuav muab txhua yam uas kuv muaj pub rau lwm tus, thiab muab kuv lub cev rau luag hlawv los yog kuv tsis muaj kev hlub, ces yeej tsis muaj nqis dabtsi hlo li.
4Tus uas muaj kev hlub, nws ua taus siab ntev, nws muaj lub siab dawb siab zoo; nws tsis khib, tsis khavtheeb thiab tsis muab hlob; 5tus uas muaj kev hlub, nws tsis ua nruj ua tsiv, tsis qia dub, tsis chim sai; tsis cim ntsoov luag tej kev txhaum rau nruab siab; 6tus uas muaj kev hlub, nws tsis nyiam kev phem kev qias, tiamsis nws nyiam kev ncaj kev ncees. 7Tus uas muaj kev hlub, nws nyiaj taus txhua tsav yam, muab siab rau ntseeg, cia siab thiab ua siab ntev mus li.
8Txojkev hlub yuav nyob mus ibtxhis. Tiamsis cov uas txawj qhia Vajtswv txojlus, lawv tsuas qhia ib ntus xwb, cov uas txawj hais lus txawv txawv, lawv yuav tsis hais lawm thiab tej kev txawj ntse yuav ploj mus. 9Txawm yog peb kawm kev txawj ntse los peb tseem paub tsis txhij, thiab txawm yog peb txawj qhia Vajtswv txojlus los peb tseem qhia tsis tau zoo; 10tiamsis thaum peb paub txhij txhua lawm, ces tej uas peb paub tsis txhij ntawd yeej yuav ploj mus.
11Thaum kuv tseem yog menyuam yaus, kuv hais thiab kuv xav li menyuam yaus; nimno kuv hlob tiav txiv lawm, kuv tsis ua li menyuam yaus ua lawm. 12Rau qhov tej uas nimno peb pom, zoo li tus duab plooj plooj uas nyob hauv daim tsom iav xwb; tiamsis muaj ib hnub peb yuav pom tim ntsej tim muag. Nimno kuv tseem paub tsis tau txhij; tiamsis muaj ib hnub kuv yuav paub txhij ib yam li Vajtswv paub kuv.
13Nimno tseem muaj peb yam uas yuav nyob mus ibtxhis: kev ntseeg, kev cia siab thiab kev hlub; tiamsis kev hlub yog yam uas tseemceeb dua ntais huv tibsi.