14

Lwm Yam Koob Hmoov uas Vaj Ntsujplig Pub

1Nej yuav tsum sib hlub thiab kub siab lug thov Vaj Ntsujplig pub tswvyim rau nej, qhov tseemceeb yog thov lub tswvyim uas txawj qhia Vajtswv txojlus. 2Tus uas txawj hais lus txawv txawv tsis yog hais rau neeg, tiamsis yog hais rau Vajtswv, rau qhov tsis muaj leejtwg totaub tej lus uas nws hais. Tej lus uas nws hais ntawd, yog Vaj Ntsujplig kom nws hais. 3Tiamsis tus uas qhia Vajtswv txojlus yog qhia rau neeg kom pab tau sawvdaws, txhawb tau sawvdaws lub zog thiab nplig tau sawvdaws lub siab. 4Tus uas hais tau lus txawv txawv tsuas pab tau nws xwb, tiamsis tus uas qhia Vajtswv txojlus, tus ntawd pab tau txhua tus ntseeg huv tibsi.
5Kuv xav kom nej txhua tus hais tau lus txawv txawv; tiamsis kuv xav kom nej txawj qhia Vajtswv txojlus heev dua. Rau qhov tus uas txawj qhia Vajtswv txojlus yog tus uas muaj nqis heev dua tus uas hais tau lus txawv txawv, yog nws txhais tau tej lus txawv txawv ntawd thiaj yuav pab tau cov ntseeg xwb. 6Cov kwvtij, yog thaum kuv tuaj xyuas nej, kuv cia li hais lus txawv txawv rau nej, puas muaj qabhau rau nej? Yeej tsis muaj hlo li, yog kuv qhia Vajtswv tej lus qhia tshwm lossis tej kev txawj ntse lossis tej lus uas Vajtswv qhia rau kuv lossis tej lus qhuab qhia thiaj yuav muaj nqis rau nej.
7Tus neeg uas tshuab raj thiab qoj nkauj nogncas, yog nws tsis txawj pos ntiv raj thiab pos ntiv nkauj nogncas, yeej tsis muaj leejtwg paub hais tias nws tshuab thiab qoj hais li cas. 8Thiab yog tus neeg uas tshuab xyu nws tshuab tsis meej, leejtwg thiaj yuav paub npaj sib ntaus sib tua? 9Ib yam nkaus li ntawd, yog nej hais lus txawv txawv, cov mloog yuav ua li cas totaub? Nej tej lus yuav tsis muaj qabhau dabtsi. 10Txhua yam lus uas neeg ntiajteb hais puavleej muab lub ntsiab, tsis muaj ib yam uas tsis muaj lub ntsiab lus li. 11Tiamsis yog kuv tsis paub tus neeg uas nrog kuv tham ntawd cov lus, ces kuv thiab nws nyias yog nyias ib haivneeg. 12Nej txhua tus yeej kub siab lug xav tau lub tswvyim uas Vaj Ntsujplig pub, yog li ntawd nej yuav tsum xub thov tej uas yuav pab tau cov ntseeg kom vammeej tso.
13Tus neeg uas hais tau lus txawv txawv, nws yuav tsum thov Vajtswv pub tswvyim kom nws txawj txhais tau tej lus uas nws hais ntawd. 14Rau qhov tej lus txawv txawv uas kuv thov Vajtswv yeej yog kuv tus ntsujplig thov, tiamsis kuv tsis totaub tej lus ntawd. 15Yog li ntawd, thaum kuv yuav thov Vajtswv yuav tsum yog kuv lub siab totaub tej lus uas kuv hais; thaum kuv hu nkauj yuav tsum yog kuv lub siab totaub tej lus ntawd ib yam nkaus. 16Thaum nej ua Vajtswv tsaug yog nej hais lus txawv txawv, cov neeg uas tsis paub tej lus txawv txawv ntawd, lawv yuav ua li cas paub nrog nej hais “Amees”? Rau qhov lawv tsis paub xyov yog nej hais dabtsi. 17Txawm yog nej txawj ua Vajtswv tsaug npaum li cas los nej tej lus yeej pab tsis tau cov neeg uas tsis totaub ntawd li.
18Kuv ua Vajtswv tsaug uas kuv txawj hais lus txawv txawv ntau dua nej huv tibsi. 19Tiamsis thaum kuv qhia cov ntseeg, yog kuv hais tsib lo lus uas sawvdaws totaub, zoo dua li uas kuv hais kaum txhiab lo lus txawv txawv uas tsis muaj neeg paub.
20Cov kwvtij, nej tsis txhob xav li tej menyuam yaus xav, tiamsis nej yuav tsum xav li tej neeg laus xav; thiab ua ib yam li tej menyuam yaus uas tsis paub ua phem ua. 21Vajtswv txojlus sau tseg hais tias:
  “Tus Tswv hais tias, kuv yuav txib lwm Haivneeg
   tuaj qhia cov neeg no.
  Txawm li ntawd los kuv haivneeg yuav tsis mloog kuv tej lus.”
22Tej lus txawv txawv uas neeg hais yog ua rau cov tsis ntseeg pom Vajtswv lub hwjchim, tsis yog ua rau cov ntseeg pom. Tiamsis qhov uas qhia Vajtswv txojlus yog ua rau cov ntseeg pom Vajtswv lub hwjchim, tsis yog ua rau cov tsis ntseeg pom.
23Yog li ntawd, thaum cov ntseeg tuaj ua ke mloog lus qhuab qhia, yog txhua tus pib hais lus txawv txawv, cov ntseeg uas tsis totaub tej lus ntawd, thiab cov neeg uas tsis ntseeg lawv pom nej ua li ntawd, lawv yuav cia li hais tias nej vwm lawm. 24Tiamsis yog txhua tus qhia Vajtswv txojlus, thaum muaj cov tsis ntseeg lossis cov neeg sab nraud qee leej tuaj mloog, tej lus uas nws hnov ntawd yuav ua rau nws paub nws tej kev txhaum, thiab ua rau nws paub hais tias nws yuav raug txim, 25thiab Vajtswv yuav muab tej uas nws xav hauv nruab siab nthuav rau sawvdaws paub, thiab nws yuav txhos caug ntua pehawm Vajtswv thiab lees hais tias, “Vajtswv nrog nej nyob ntawm no tiag lauj!”

Pehawm Vajtswv Kom Muaj Paus Muaj Ntsis

26Cov kwvtij, nej puas paub tej uas kuv hais ntawd yog dabtsi? Thaum nej tuaj ua ke pehawm Vajtswv, ib tug coj hu nkauj, ib tug qhuab qhia, ib tug qhia tej uas Vajtswv kom nws qhia, ib tug hais lus txawv txawv, thiab ib tug txhais tej lus txawv txawv ntawd. Nej yuav tsum ua txhua yam no thiaj pab tau pawg ntseeg kom vammeej. 27Yog leejtwg yuav hais lus txawv txawv, tsuas pub ob leeg lossis peb leeg hais xwb, cia ib tug hais tas ib tug mam li hais, thiab yuav tsum muaj ib tug txhais tej lus uas lawv hais ntawd. 28Tiamsis yog tsis muaj leejtwg txawj txhais, tus uas hais lus txawv txawv ntawd, cia nws hais twjywm hauv nruab siab thiab hais rau Vajtswv xwb. 29Cia ob tug lossis peb tug qhia Vajtswv lus, dua li lwm tus cia lawv mloog thiab xav saib tej lus ntawd qhia li cas. 30Tiamsis yog Vajtswv kom cov neeg uas tuaj zaum ua ke ntawd ib tug qhia, ces tus uas tabtom qhia cia li tsum. 31Nej cov uas qhia Vajtswv txojlus, nej ib tug qhia tas tso ib tug mam li qhia, cov uas mloog thiaj yuav kawm tau thiab tej uas nej qhia ntawd thiaj yuav txhawb tau sawvdaws lub zog. 32Tus uas txawj qhia Vajtswv txojlus, nws paub pib thiab paub xaus, 33rau qhov Vajtswv tsis xav kom peb ua dog ua dig, tiamsis nws xav kom peb ua muaj hauvpaus hauvntsis thiaj muaj kev kaj siab.
 Thaum cov ntseeg tuaj ua ke mloog lus qhuab qhia,
34cov pojniam yuav tsum nyob twjywm tsis txhob hais lus. Raws li cov Yudais Txoj Kevcai hais tias, cov pojniam tsis muaj cai ua thawjcoj. 35Yog cov pojniam xav paub dabtsi, kom nyias nug nyias tus txiv tom tsev. Qhov uas tus pojniam hais lus thaum sawvdaws tabtom mloog lus qhuab qhia, yog ib qhov uas txajmuag heev.
36Nej xav hais tias Vajtswv xub muab Vajtswv txojlus rau nej ua ntej no los? Lossis nej xav hais tias nej tib co thiaj li paub Vajtswv txojlus xwb. 37Yog leejtwg xav hais tias nws yog tus uas qhia Vajtswv txojlus lossis xav hais tias Vaj Ntsujplig twb pub hwjchim rau nws lawm, tus ntawd yeej paub hais tias tej uas kuv sau tuaj rau nej no yog tus Tswv tej lus. 38Tiamsis tus uas tsis quavntsej tej no, nej tsis txhob quavntsej tus ntawd hlo li.
39Yog li ntawd cov kwvtij, nej cia li muab siab rau qhia Vajtswv txojlus, tiamsis nej tsis txhob txwv tus uas hais tau lus txawv txawv. 40Txhua yam uas nej ua, nej yuav tsum ua kom zoo thiab tsis txhob lam ua dog ua dig.