14

Baulo Aengx Gorngv Singx Lingh Nyei Zingh Nyeic

1Da'yietv meih mbuo oix zuqc hnamv mienh. Yaac oix zuqc jorm hnyouv lorz Singx Lingh bun daaih nyei zingh nyeic. Gauh longc jienv jiex, oix zuqc lorz zingh nyeic douc Tin-Hungh nyei waac. 2Haaix dauh gorngv ganh nyungc waac se maiv zeiz caux mienh gorngv, ninh caux Tin-Hungh gorngv, weic zuqc maiv maaih haaix dauh muangx duqv hiuv ninh nyei waac. Ninh longc Singx Lingh nyei qaqv gorngv maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei jauv. 3Mv baac, douc Tin-Hungh nyei waac wuov dauh caux mienh gorngv weic ceix ninh mbuo jiez daaih, kuinx ninh mbuo, yaac orn ninh mbuo nyei hnyouv. 4Gorngv ganh nyungc waac wuov dauh kungx ceix duqv ganh hnangv, mv baac douc Tin-Hungh nyei waac wuov dauh ceix jiu-baang.
5Yie oix meih mbuo mouz laanh haih gorngv ganh nyungc waac. Mv baac yie gauh oix meih mbuo haih douc Tin-Hungh nyei waac. Douc Tin-Hungh nyei waac wuov dauh se gauh longc jienv gorngv ganh nyungc waac wuov dauh, cuotv liuz maaih mienh haih faan wuov deix waac weic ceix zuangx jiu-baang. 6Zuangx gorx-youz aac, se gorngv yie mingh taux meih mbuo naaic yaac gorngv ganh nyungc waac, naaiv tengx meih mbuo duqv haaix nyungc longx? Maiv tengx yietc nyungc, cuotv liuz yie gorngv Tin-Hungh laauc yaangh nyei sic, fai gorngv joux guai-qaauv waac, fai douc Tin-Hungh nyei waac, fai njaaux yietc nyungc meih mbuo.
7Maiv maaih maengc nyei ga'naaiv hnangv hlauv-ndongh nux caux daanh baah haih maaih qiex mbui nyei. Mv baac se gorngv qiex mbui maiv mengh, muangx nyei mienh hnangv haaix nor haih hiuv duqv biomv fai patv haaix nyungc pou? 8Se gorngv biomv nzatc, qiex yaac maiv mengh, baeng hnangv haaix nor haih hiuv duqv liuc leiz mingh mborqv jaax? 9Meih mbuo fih hnangv nyei. Se gorngv meih mbuo maiv gorngv muangx duqv hiuv nyei waac, haaix dauh haih hiuv duqv meih mbuo gorngv haaix nyungc? Se hnangv gorngv waac bun nziaaux saaux hnangv.
10Naaiv norm baamh gen maaih ziex! ziex nyungc waac mv baac maiv maaih yietc nyungc waac maiv maaih eix leiz. 11Se gorngv yie maiv mengh baeqc caux yie gorngv waac wuov laanh mienh nyei waac, ninh ziouc hiuv duqv yie caux ninh ganh fingx. Yie yaac hiuv duqv ninh caux yie ganh fingx. 12Hnangv naaic, weic zuqc meih mbuo jorm hnyouv oix duqv Singx Lingh nyei zingh nyeic, longc jienv jiex meih mbuo oix zuqc lorz dongh gauh haih ceix jiu-baang wuov nyungc zingh nyeic.
13Weic naaiv, haaix dauh gorngv ganh nyungc waac, oix zuqc tov Singx Lingh nyei zingh nyeic haih faan wuov nyungc waac. 14Se gorngv yie longc ganh nyungc waac daux gaux, naaiv se yie nyei lingh wuonh daux gaux, mv baac guen maiv zuqc yie nyei hnyouv. 15Wuov nyungc, yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux? Yie oix longc yie nyei lingh wuonh daux gaux mv baac yie yaac oix longc yie nyei hnyouv daux gaux. Yie oix longc yie nyei lingh wuonh baaux nzung, yaac oix longc yie nyei hnyouv baaux. 16Se gorngv kungx longc lingh wuonh laengz zingh Tin-Hungh, meih laengz zingh liuz, dongh yiem wuov muangx mv baac maiv hiuv wuov deix waac nyei mienh, hnangv haaix nor haih caux jienv gorngv, ⟨“Aamen”?⟩ ninh maiv hiuv duqv meih gorngv haaix nyungc. 17Maiv gunv meih laengz zingh Tin-Hungh yaac gorngv duqv ndongc haaix longx, naaiv yietc deix yaac maiv ceix wuov dauh.
18Yie laengz zingh Tin-Hungh, yie gorngv ganh nyungc waac gauh camv meih mbuo zuangx mienh. 19Mv baac jiu-baang gapv zunv nyei ziangh hoc yie oix gorngv biaa joux muangx duqv hiuv nyei waac njaaux mienh, gauh longx gorngv yietc cin yietc waanc joux ganh nyungc waac.
20Zuangx gorx-youz aac, meih mbuo hnamv nyei jauv, maiv dungx hnangv fu'jueiv nor hnamv. Zoux waaic sic oix zuqc hnangv gu'nguaaz nor, mv baac meih mbuo hnamv nyei jauv oix zuqc hnangv domh mienh aqv. 21Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  “Ziouv gorngv,
   ‘Yie oix longc gorngv ganh nyungc waac nyei mienh,
    yaac longc ganh fingx mienh nyei nzuih caux naaiv deix baeqc fingx gorngv,
   mv baac ninh mbuo corc maiv oix muangx yie nyei waac.’ ”
22Hnangv naaic, gorngv ganh nyungc waac se zoux jangx-hoc bun maiv sienx nyei mienh, maiv zeiz bun sienx nyei mienh. Douc Tin-Hungh nyei waac se zoux jangx-hoc bun sienx nyei mienh, maiv zeiz bun maiv sienx nyei wuov deix.
23Wuov nyungc, se gorngv jiu-baang nyei zuangx mienh gapv zunv nyei ziangh hoc mienh lomh nzoih gorngv ganh nyungc waac, aengx maaih deix maiv hiuv naaiv nyungc waac nyei mienh fai maiv sienx nyei mienh bieqc daaih, ninh mbuo maiv zeiz oix gorngv meih mbuo butv ndin saah? 24Mv baac, se gorngv dauh dauh douc Tin-Hungh nyei waac aengx maaih maiv sienx nyei mienh fai maiv hiuv wuov deix ganh nyungc waac nyei mienh bieqc daaih, ninh haiz nyei yietc zungv ziouc bun ninh hiuv dingc ninh maaih zuiz yaac zuqc dingc zuiz mi'aqv. 25Ninh yiem hnyouv bingx jienv nyei sic yaac cuotv nzengc daaih aqv, ninh ziouc puoqv njiec ndau baaix Tin-Hungh nyiemc, “Tin-Hungh za'gengh yiem meih mbuo mbu'ndongx aqv.”

Zoux Leiz-Baaix Nyei Yietc Nyeic

26Zuangx gorx-youz aac, yie nyei eix leiz se hnangv naaiv. Meih mbuo gapv zunv zoux leiz-baaix nyei ziangh hoc, gorqv-mienh maaih deix maaih nzung, maaih deix njaaux leiz, maaih deix gorngv Tin-Hungh laauc yaangh nyei sic, maaih deix gorngv ganh nyungc waac, aengx maaih deix faan wuov deix waac. Oix zuqc zoux nyungc-nyungc weic ceix jiu-baang henv jiez daaih. 27Se gorngv maaih mienh gorngv ganh nyungc waac, kungx bun i laanh, camv jiex taux buo laanh gorngv. Yaac oix zuqc yietc laanh gorngv liuz yietc laanh cingx daaih gorngv. Aengx oix zuqc maaih dauh faan. 28Se gorngv maiv maaih mienh haih faan nor, oix gorngv ganh nyungc waac wuov laanh oix zuqc maiv dungx gorngv aqv. Kungx oix zuqc yiem ganh nyei hnyouv caux ninh ganh gorngv yaac caux Tin-Hungh gorngv. 29Bun i fai buo laanh douc Tin-Hungh nyei waac, mv baac muangx nyei mienh yaac oix zuqc zaah mangc wuov deix waac. 30Se gorngv zueiz wuov nyei mienh maaih dauh zipv Tin-Hungh laauc yaangh nyei sic oix douc mbuox mienh, gorngv jienv waac wuov dauh oix zuqc dingh njiec. 31Meih mbuo dauh dauh douc Tin-Hungh nyei waac duqv nyei, mv baac oix zuqc yietc laanh gorngv liuz yietc laanh cingx daaih gorngv weic njaaux zuangx mienh ziouc bun ninh mbuo nyei hnyouv maaih qaqv. 32Douc Tin-Hungh nyei waac wuov dauh oix zuqc haih gunv ninh ganh duqv daaih nyei zingh nyeic, 33weic zuqc Tin-Hungh maiv zeiz zoux bun mienh lunc, Tin-Hungh bun mienh maaih baengh orn.
 Hnangv yiem Tin-Hungh nyei norm-norm jiu-baang nor,
34gapv zunv zoux leiz-baaix nyei ziangh hoc, m'sieqv dorn oix zuqc nzieqc nzingz, weic zuqc m'sieqv dorn maiv maaih leiz gorngv waac. Ninh mbuo horpc zuqc mbuoqc mienh hnangv ⟨Leiz-Latc⟩ gorngv nor. 35Se gorngv ninh mbuo oix hiuv haaix nyungc, oix zuqc yiem biauv naaic nqox. Zoux leiz-baaix nyei ziangh hoc m'sieqv dorn gorngv waac se nyaiv haic nyei sic.
36Tin-Hungh nyei doz yiem meih mbuo naaic cuotv fai? Kungx zunh taux meih mbuo naaic hnangv fai? 37Haaix dauh funx ganh zoux ⟨douc waac mienh,⟩ fai maaih Singx Lingh bun daaih nyei zingh nyeic, oix zuqc hiuv dingc yie fiev bun meih mbuo naaiv deix waac se Ziouv nyei lingc. 38Mv baac se gorngv ninh maiv laengz nor, meih mbuo maiv dungx ciepv ninh aqv.
39Gorx-youz aac, hnangv naaic, meih mbuo oix zuqc dingc hnyouv oix douc Tin-Hungh nyei waac. Mienh gorngv ganh nyungc waac yaac maiv dungx laanh. 40Mv baac maanc sic oix zuqc zueih yietv zueih nyeic nyei zoux horpc.