14

Tơlơi Brơi Pơyơr Kơ Tơlơi Laĭ Lui Hlâo Hăng Tơlơi Pơhiăp Tơlơi Pơhiăp Phara

1Gir kiaŏ tui bĕ hơdră jơlan tơlơi khăp laih anŭn amoaih khăp kơtang bĕ kơ hơdôm tơlơi brơi pơyơr gah mơyang, boh nik ñu tơlơi brơi pơyơr kơ tơlơi laĭ lui hlâo yơh. 2Yuakơ hlơi pô pơhiăp tơlơi pơhiăp phara ƀu djơ̆ ñu pơhiăp hăng mơnuih mơnam ôh, samơ̆ ñu pơhiăp hăng Ơi Adai yơh. Yuakơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh thâo hluh tơlơi anŭn. Ñu anŭn pơhiăp tơlơi yom hơgŏm mơ̆ng Yang Bơngăt pha brơi yơh. 3Samơ̆ hlơi pô laĭ lui hlâo, ñu anŭn pơhiăp hăng mơnuih mơnam kiăng kơ rŭ̱ pơdơ̆ng brơi, pơtrŭt pơđu̱r laih anŭn pơjuh pơalum brơi kơ ƀing gơñu. 4Hlơi pô pơhiăp tơlơi pơhiăp phara, ñu anŭn rŭ̱ pơdơ̆ng kơ ñu pô đôč, samơ̆ hlơi laĭ lui hlâo ñu anŭn rŭ̱ pơdơ̆ng kơ Sang Ơi Adai yơh. 5Kâo amoaih kiăng abih bang ƀing gih pơhiăp tơlơi pơhiăp phara, samơ̆ kâo kiăng hloh kơ ƀing gih laĭ lui hlâo yơh. Hlơi pô laĭ lui hlâo jing yom prŏng hloh kơ hlơi pô pơhiăp tơlơi phara yơh, kơnơ̆ng tơdah ñu thâo pơblang, tui anŭn kăh Sang Ơi Adai dưi tŭ rŭ̱ pơdơ̆ng.
6Samơ̆ ră anai, Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, tơdah kâo nao pơ ƀing gih laih anŭn pơhiăp khul tơlơi pơhiăp phara, hơget tơlơi tŭ yua kơ ƀing gih lĕ? Kơnơ̆ng tơdah kâo pơhiăp hăng ƀing gih đơđa tơlơi pơrơđah, tơlơi thâo pơmĭn, tơlơi laĭ lui hlâo ƀôdah boh hiăp tơlơi pơtô pơhrăm yơh jing tơlơi tŭ yua. 7Wơ̆t tơdah amăng tơlơi bruă khul tơlơi mơnơ̆ng ƀu hơmâo tơlơi hơdip ôh dưi hơmâo tơlơi mơñi kar hăng đing klơt ƀôdah go̱ng trưng, hiư̆m hlơi pô thâo krăn hơget ayŭ mơñi arăng pĕ tơdah ƀu thâo kơnăl amăng boh nôd lĕ? 8Sĭt yơh, tơdah dơnai tơdiăp arăng ayŭp pơthâo kơ tơlơi pơblah mơñi ƀu rơđah ôh, hlơi pô či prap pre kơ tơlơi pơblah lĕ? 9Ăt kar kaĭ mơ̆n hăng ƀing gih. Tơdah ƀing gih ƀu pơhiăp ôh hơdôm boh hiăp thâo hluh hăng bah jơlah gih, hiư̆m arăng či thâo krăn hơget tơlơi ƀing gih hlak pơhiăp lĕ? Yuakơ ƀing gih či kơnơ̆ng pơhiăp nao pơ anih hông hang đôč. 10Sĭt yơh ƀơi lŏn tơnah anai hơmâo lu tơlơi pơhiăp phara biă mă yơh, samơ̆ ƀu hơmâo ôh tơlơi pơhiăp pă ƀu hơmâo tơlơi kiăng laĭ. 11Tơdah tui anŭn, tơdah kâo ƀu thâo hluh ôh tơlơi pơhiăp arăng hlak pơhiăp, kâo jing kar hăng pô tuai yơh hăng pô pơhiăp anŭn, laih anŭn ñu anŭn jing kar hăng mơnuih tuai hăng kâo yơh. 12Ăt tui anŭn mơ̆n hăng ƀing gih. Yuakơ ƀing gih kiăng kơ hơmâo khul tơlơi brơi pơyơr biă mă, brơi kơ ƀing gih gir hơduah ngă bĕ hơdôm tơlơi brơi pơyơr dưi rŭ̱ pơdơ̆ng Sang Ơi Adai.
13Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh, hlơi pô pơhiăp tơlơi pơhiăp phara, ñu anŭn khŏm iâu laĭ bĕ kiăng kơ ñu dưi pŏk pơblang hơdôm tơlơi ñu pơhiăp anŭn. 14Yuakơ tơdah kâo iâu laĭ hăng tơlơi pơhiăp phara, jua bơngăt kâo iâu laĭ, samơ̆ tơlơi pơmĭn kâo ƀu pơgop hrŏm ôh. 15Tui anŭn, hơget tơlơi kâo či ngă lĕ? Kâo či iâu laĭ hăng jua bơngăt kâo, laih anŭn kâo ăt či iâu laĭ hăng tơlơi pơmĭn kâo mơ̆n. Kâo či adoh hăng jua bơngăt kâo, laih anŭn kâo ăt či adoh hăng tơlơi pơmĭn kâo mơ̆n. 16Yuakơ tơdah ƀing gih bơni hơơč kơ Ơi Adai hăng jua bơngăt gih, hiư̆m pă sa čô mơnuih, jing pô ƀu hơmâo tơlơi brơi pơyơr amăng tơlơi pơjơnum, dưi thâo hluh hăng laĭ “Amen” kơ tơlơi ih bơni hơơč anŭn lĕ, yuakơ ñu ƀu thâo hluh ôh hơget tơlơi ih hlak pơhiăp anŭn? 17Sĭt yơh ƀing gih dưi hơdơr bơni djŏp yơh, samơ̆ pô pơkŏn ƀu hơmâo tơlơi pơđĭ pran jua ôh.
18Kâo bơni kơ Ơi Adai kơ tơlơi kâo pơhiăp khul tơlơi pơhiăp phara lu hloh kơ abih bang ƀing gih. 19Samơ̆ amăng Sang Ơi Adai, kâo kiăng pơhiăp rơma boh hiăp hăng tơlơi pơmĭn kâo kiăng kơ pơhrăm kơ arăng jing hiam hloh kơ pơhiăp sa-rơbăn boh hiăp tơlơi pơhiăp phara.
20Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, anăm pơmĭn kar hăng čơđai dơ̆ng tah. Samơ̆ gah kơ tơlơi soh sat, brơi kơ ƀing gih jing kar hăng ană nge bĕ, samơ̆ amăng tơlơi thâo hluh gih brơi kơ ƀing gih jing kar hăng mơnuih truh mơnuih bĕ. 21Amăng Hră Tơlơi Juăt hơmâo čih laih tui anai:
  “Mơ̆ng mơnuih mơnam hơmâo khul jơlah phara
   laih anŭn mơ̆ng tơƀông ƀing tuai
  Kâo či pơhiăp hăng ƀing mơnuih anai
   wơ̆t tơdah tui anŭn ƀing gơñu ƀu či hơmư̆ tui Kâo ôh.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp laih.
22Tui anŭn, khul jơlah jing sa gru kơnăl yơh, ƀu djơ̆ kơ ƀing đaŏ ôh, samơ̆ kơ ƀing ƀu đaŏ yơh. Samơ̆ tơlơi laĭ lui hlâo jing ƀu djơ̆ kơ ƀing ƀu đaŏ ôh, samơ̆ kơ ƀing đaŏ yơh. 23Hơnŭn yơh, tơdah abih sa Sang Ơi Adai rai pơjơnum hrŏm hơbĭt laih anŭn abih bang le̱ng kơ pơhiăp tơlơi pơhiăp phara, laih anŭn hơmâo đơđa mơnuih ƀu thâo hluh ôh ƀôdah hơmâo đơđa ƀing aka đaŏ rai jơnum, hiư̆m ngă, ƀing gơñu ƀu či laĭ kơ tơlơi ƀing gih jing ƀing hưt dư ôh hă? 24Samơ̆ tơdah sa čô mơnuih aka đaŏ ƀôdah hơmâo đơđa mơnuih ƀu thâo hluh rai jơnum hrŏm tơdang anŭn abih bang le̱ng kơ pơhiăp laĭ lui hlâo, ñu anŭn či tŭ kơčŭt pơgơi kơ abih bang tơlơi anŭn kơ tơlơi ñu pô jing mơnuih soh laih anŭn či tŭ phat kơđi yua mơ̆ng abih bang tơlơi laĭ lui hlâo anŭn yơh, 25laih anŭn hơdôm tơlơi hơgŏm amăng pran jua ñu či tŭ pơrơđah hĭ yơh. Tui anŭn, ñu či bon kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai laih anŭn pơhiăp pơhaih tui anai yơh, “Sĭt yơh Ơi Adai hlak dŏ hrŏm hăng ƀing gih!”

Tơlơi Kơkuh Pơpŭ Tŏ Tơroai

26Tui anŭn, Ơ ƀing ayŏng amai adơi, hơget tơlơi ƀing ta či laĭ lĕ? Tơdang ƀing gih rai jơnum hrŏm hơbĭt, rĭm čô hơmâo tơlơi adoh, ƀôdah boh hiăp tơlơi pơtô laĭ, tơlơi pơrơđah, tơlơi pơhiăp phara ƀôdah tơlơi pŏk pơblang. Brơi kơ abih bang tơlơi anŭn khŏm ngă bĕ kiăng kơ pơkơtang kơ Sang Ơi Adai. 27Tơdah hlơi pô pơhiăp tơlơi pơhiăp phara, dua ƀôdah lu biă mă truh kơ klâo kiăng pơhiăp, brơi kơ rĭm čô khŏm pơhiăp tŏ tơroai tui hăng tal ñu laih anŭn khŏm hơmâo mơnuih pŏk pơblang brơi yơh. 28Samơ̆ tơdah pơ anŭn ƀu hơmâo pô pŏk pơblang ôh, pô pơhiăp tơlơi pơhiăp phara anŭn khŏm dŏ rơiăt yơh amăng Sang Ơi Adai laih anŭn ñu pô pơhiăp bĕ hăng Ơi Adai.
29Brơi bĕ dua ƀôdah klâo čô pô pơala năng pơhiăp laĭ lui hlâo yơh laih anŭn brơi ƀing arăng khŏm pơmĭn pơñen bĕ hơdôm tơlơi laĭ lui hlâo anŭn. 30Samơ̆ tơdah hơmâo tơlơi pơrơđah truh ƀơi mơnuih hlak dŏ be̱r pơ anŭn, brơi kơ pô blung hlâo hlak pơhiăp khŏm dŏ rơiăt hĭ yơh. 31Yuakơ abih bang ƀing gih dưi pơhiăp laĭ lui hlâo tơdah djơ̆ tal ñu kiăng kơ abih bang dưi tŭ pơtô pơhrăm hăng pơtrŭt pơđu̱r. 32Laih anŭn hơdôm jua pơmĭn ƀing pô pơala khŏm dŏ gah yŭ tơlơi git gai ƀing pô pơala yơh. 33Yuakơ Ơi Adai ƀu djơ̆ jing Ơi Adai kơ tơlơi ƀu tŏ tơroai ôh samơ̆ kơ tơlơi rơnŭk rơno̱m yơh.
 Kar hăng amăng abih bang ƀing Sang Ơi Adai ƀing đaŏ yơh,
34brơi kơ ƀing đah kơmơi khŏm dŏ rơiăt amăng mông pơjơnum amăng Sang Ơi Adai yuakơ ƀing gơñu ƀu tŭ dưi pơhiăp ôh, samơ̆ brơi kơ ƀing gơñu khŏm dŏ gah yŭ tơlơi jao pô, jing tui hăng Tơlơi juăt Yehudah pơđar yơh. 35Tơdah ƀing gơñu kiăng kơ thâo hrăm khul mơta tơlơi hơget, brơi kơ ƀing gơñu tơña bĕ kơ rơkơi gơñu pô pơ sang, yuakơ anŭn jing tơlơi pơmlâo yơh kơ pô đah kơmơi pơhiăp amăng Sang Ơi Adai.
36Ƀôdah hiư̆m ngă, Boh Hiăp Ơi Adai čơdơ̆ng tơbiă rai mơ̆ng ƀing gih hă? Ƀôdah tơlơi anŭn kơnơ̆ng truh kơ ƀing gih đôč hă? 37Tơdah hlơi pô pơmĭn kơ ñu pô jing sa čô pô pơala ƀôdah hơmâo tơlơi brơi pơyơr gah mơyang, brơi kơ ñu anŭn thâo hluh pơñen bĕ kơ tơlơi kâo hlak čih hră kơ ƀing gih anai jing hơdôm tơlơi Khua Yang pơđar yơh. 38Samơ̆ tơdah hlơi pô ngă ƀu thâo kơnăl ôh kơ tơlơi anŭn, brơi kơ ñu anŭn tŭ tơlơi arăng ƀu thâo kơnăl yơh.
39Tui anŭn, Ơ ƀing ayŏng amai adơi kâo hơi, brơi kơ ƀing gih sĭt nik kiăng kơ pơhiăp laĭ lui hlâo bĕ, laih anŭn anăm khă ôh arăng pơhiăp tơlơi pơhiăp phara. 40Samơ̆ abih bang tơlơi bruă khŏm ngă bĕ amăng tơlơi djơ̆ lăp laih anŭn amăng hơdră tŏ tơroai.