15

Yexus Sawv Hauv Qhov Tuag Rov Qab Los

(1 Thexalaunikes 4.13-18)

1Cov kwvtij, kuv xav kom nej nco ntsoov txojmoo zoo uas kuv twb qhia rau nej thiab nej twb ntseeg lawm, thiab niaj hnub no los nej tseem ntseeg li qub. 2Yog nej cim ntsoov txojmoo zoo uas kuv qhia rau nej lawm, nej yeej yuav dim nej lub txim, ntshai yog nej ho tsis ntseeg tiag xwb.
3Tej lus uas Vajtswv muab rau kuv qhia nej ntawd, yog tej lus uas tseemceeb kawg li. Tej lus ntawd hais tias, Yexus Khetos tau tuag theej peb sawvdaws lub txhoj raws li muaj lus sau cia rau hauv Vajtswv txojlus hais tias, 4luag coj nws mus faus thiab tom qab ntawd peb hnub, Vajtswv tsa nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, raws li Vajtswv txojlus sau tseg lawm. 5Twb yog li ntawd nws thiaj los tshwm rau Petus pom thiab tom qab ntawd nws los tshwm rau kaum ob tug timthawj pom. 6Thiab tom qab ntawd nws los tshwm rau tsib puas tawm leej pom, lawv cov ntawd coob leej tseem muaj sia nyob, tsuas yog qee leej thiaj tuag lawm xwb. 7Ces nws ho los tshwm rau Yakaunpaus pom, thiab tom qab ntawd nws los tshwm rau cov timthawj sawvdaws pom.
8Thaum kawg nws los tshwm rau kuv pom, kuv zoo li tus menyuam uas yug thaum tseem tsis tau txog caij yug. 9Kuv yog tus uas muaj lub hwjchim nqis dua cov timthawj huv tibsi, kuv tsis tsimnyog tau lub npe hu ua timthawj, rau qhov kuv tau tsimtxom cov ntseeg Vajtswv lawm. 10Tiamsis vim Vajtswv txoj koob hmoov, kuv thiaj tau ua ib tug timthawj, thiab txoj koob hmoov uas Vajtswv pub rau kuv ntawd tsis yog txoj uas tsis muaj nqis, yeej muaj nqis heev. Kuv ua haujlwm khwv dua cov timthawj huv tibsi, tsis yog kuv siv kuv lub zog ua xwb, tiamsis yog Vajtswv pub koob hmoov rau kuv, kuv thiaj ua tau. 11Txawm yog tej uas kuv qhia lossis tej uas lawv qhia los peb puavleej qhia ib yam nkaus, thiab tej ntawd yog tej uas nej twb ntseeg lawm.

Cov Ntseeg Yuav Sawv Hauv Qhov Tuag Rov Qab Los

(1 Thexalaunikes 4.13-18)

12Peb twb qhia rau nej lawm hais tias Vajtswv twb tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, ua li cas nej cov tseem muaj qee leej hais tias cov neeg uas tuag lawm yuav sawv tsis tau hauv qhov tuag los? 13Yog muaj li lawv hais ntawd tiag, ces Vajtswv kuj tsis tau tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qav los; 14thiab yog hais tias Yexus Khetos tsis sawv hauv qhov tuag rov qab los, ces tej uas peb qhia yeej tsis muaj nqis dabtsi, thiab tej uas nej ntseeg los yeej tsis muaj nqis ib yam nkaus. 15Tsis tas li ntawd xwb, sawvdaws yuav pom hais tias peb qhia Vajtswv txojlus tsis tseeb, rau qhov peb qhia hais tias Vajtswv twb tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, yog hais tias cov neeg uas tuag lawm tsis sawv hauv qhov tuag los li lawv hais ntawd tiag, ces Vajtswv kuj tsis tau tsa Yexus sawv hauv qhov tuag los. 16Rau qhov yog hais tias cov neeg uas tuag lawm tsis sawv hauv qhov tuag rov qab los, ces Vajtswv yeej tsis tau tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab. 17Yog hais tias Vajtswv tsis tau tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los, ces qhov uas nej ntseeg yeej tsis muaj nqis dabtsi li, nej tseem muaj txim li qub. 18Thiab cov ntseeg Yexus Khetos uas twb tuag lawm, lawv yuav cia li puastsuaj mus li. 19Yog hais tias, qhov uas peb cia siab rau Yexus Khetos tsuas pab tau peb thaum peb tseem ua neej nyob no xwb, ces peb kuj yog cov uas txomnyem dua tej neeg uas nyob hauv ntiajteb no huv tibsi.
20Tiamsis qhov tseemceeb yog li no: Vajtswv twb tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, Vajtswv ua li ntawd kom sawvdaws paub tseeb hais tias Vajtswv yuav tsa cov neeg uas tuag lawm sawv rov qab los thiab. 21Twb yog vim muaj ib tug uas txhaum, sawvdaws thiaj raug kev ploj kev tuag, thiab twb yog vim muaj ib tug sawv hauv qhov tuag rov qab los, sawvdaws thiaj yuav sawv tau ib yam li tus ntawd. 22Txhua tus puavleej raug kev ploj kev tuag, rau qhov sawvdaws yog Adas roj ntsha ib yam nkaus li ntawd, txhua tus yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los, rau qhov sawvdaws nrog Yexus Khetos koom ib txojsia. 23Tiamsis txhua tus yuav sawv raws li Vajtswv teem tseg: Yexus Khetos yog tus uas xub sawv ua ntej; ces thaum txog lub sijhawm uas Yexus Khetos rov qab los, txhua tus uas ntseeg nws mam li sawv. 24Tom qab uas yog lub sijhawm kawg; Yexus Khetos yuav muab txhua tus nomtswv txo hwjchim tsis pub kav teb kav chaw, thiab nws yuav muab ib puas tsav yam uas muaj hwjchim cob rau Vajtswv tus uas yog nws Leej Txiv huv tibsi. 25Rau qhov Yexus Khetos yuav kav mus txog thaum Vajtswv muab txhua tus yeebncuab rau Yexus Khetos tsuj. 26Txojkev tuag yog tus yeebncuab uas thaum kawg Vajtswv yuav muab rhuav kom puastsuaj mus. 27Vajtswv txojlus hais tias, “Vajtswv muab ib puas tsav yam rau Yexus Khetos tsuj.” Lo lus uas hais tias, “Ib puas tsav yam” ntawd tsis tau hais txog Vajtswv tus uas muab ib puas tsav yam rau Yexus Khetos tsuj. 28Tiamsis thaum uas Vajtswv muab ib puas tsav yam rau Yexus Khetos kav lawm, ces Yexus Khetos uas yog Leej Tub yuav cia Vajtswv ua tus kav nws. Vajtswv yuav muab ib puas tsav yam rau Yexus kav; thiab Vajtswv yuav kav tagnrho ib puas tsav yam ntawd huv tibsi.
29Yog tsis muaj li ntawd, cov neeg uas ua kevcai raus dej pab cov neeg uas tuag lawm, lawv xav li cas lawv thiaj ua li ntawd? Yog hais tias cov neeg uas tuag lawm sawv tsis tau rov qab los, ua li cas lawv tseem ua kevcai raus dej rau cov neeg uas tuag lawm ua dabtsi thiab? 30Ua li cas peb tseem niaj hnub tiv kev txomnyem ua dabtsi? 31Cov kwvtij, kuv niaj hnub ntsib kev ploj kev tuag! Kuv zoo siab rau nej heev twb yog peb sawvdaws nrog Yexus Khetos tus uas yog peb tus Tswv koom ib txojsia. Qhov ntawd thiaj ua rau kuv qhia tej no rau nej. 32Yog kuv tawmtsam tej “tsiaj nyaum” hauv lub nroog Efexus raws li neeg lub siab nyiam, kuv yuav tau dabtsi? Yog hais tias cov neeg uas tuag lawm tsis sawv rov qab los, “Peb cia li noj thiab haus, rau qhov tagkis peb yuav tuag.”
33Tsis txhob pub leejtwg ntxias tau nej. “Tus uas mus nrog tus uas ua phem nyob ua ke, nws yeej yuav ua phem li tus ntawd.” 34Nej cia li tso plhuav nej tej kev txhaum tseg thiab tig rov qab los ua neeg zoo. Nej cov muaj qee leej tseem tsis tau paub Vajtswv, kuv hais li no kom nej paub txajmuag.

Lub Cev Uas Sawv Rov Qab Los Zoo Li Cas

35Tej zaum yuav muaj neeg nug hais tias, “Cov neeg uas tuag lawm yuav ua li cas sawv tau rov qab los? Thaum lawv sawv rov qab los, lawv yuav muaj lub cev zoo li cas?” 36Ua li cas nej yuav ruam ua luaj li! Thaum nej muab lub noob qoob cog rau hauv av, yog lub noob ntawd tsis lwj yeej tuaj tsis taus kaus ib zaug li. 37Lub noob uas nej cog ntawd, txawm yog noob nplej lossis lwm yam noob los xij, tsis yog nej muab hlo ib tsob mus cog, tiamsis nej tsuas muab lub noob mus cog xwb, 38Vajtswv pub lub noob ntawd muaj nplooj muaj kav raws li nws pom zoo; thiab Vajtswv pub txhua yam noob nyias muaj nyias nplooj nyias kav raws li nyias yam noob.
39Txhua yam nyias yeej muaj nyias ib yam nqaij zoo tsis sib thooj; neeg muaj dua ib yam nqaij, tej tsiaj nyias muaj dua nyias ib yam nqaij, tsis hais tej noog thiab tej ntses los nyias yeej muaj dua nyias ib yam nqaij.
40Cov neeg saum ntuj lub cev zoo tsis thooj cov neeg hauv ntiajteb no lub cev; cov neeg saum ntuj thiab cov neeg hauv ntiajteb no lub cev nyias zoo nyias lawm ib yam. 41Lub hnub, lub hlis thiab tej hnubqub nyias ci txawv nyias lawm ib yam; thiab txawm yog tej hnubqub los ib lub yeej ci tsis thooj ib lub thiab.
42Ib yam nkaus li ntawd, lub cev uas luag muab faus, yog lub cev uas txawj tuag; lub cev uas sawv hauv qhov tuag rov qab los, yog lub cev uas tsis txawj tuag. 43Lub cev uas luag muab faus yeej tsis zoo nkauj thiab tsis muaj zog, tiamsis lub cev uas Vajtswv tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los, lub cev ntawd zoo nkauj thiab muaj zog. 44Lub cev uas luag muab faus, yog lub uas muaj roj muaj ntshav, tiamsis thaum Vajtswv tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, tus ntawd muaj lub cev tshiab. Yog twb muaj lub cev qub lawm yeej yuav muaj lub cev tshiab. 45Vajtswv txojlus hais tias, “Adas yog thawj tug uas Vajtswv tsim thiab Vajtswv rau siav rau pa kom ciaj sia,” tiamsis tus Adas uas los thaum kawg, yog tus uas pub tau txojsia rau neeg. 46Vajtswv xub pub neeg muaj lub cev uas muaj roj muaj ntshav, tom qab ntawd nws mam li pub neeg muaj lub cev tshiab. 47Thawj tug Adas yog Vajtswv muab av puab; tiamsis tus Adas ob, yog los saum ntuj ceebtsheej los. 48Neeg ntiajteb zoo ib yam li tus uas Vajtswv muab av los puab, tiamsis neeg qaum ntuj zoo ib yam li tus uas los saum ntuj los. 49Peb twb muaj tus yamntxwv zoo li tus uas Vajtswv muab av los puab lawm; yog li ntawd peb yeej yuav muaj tus yam ntxwv zoo li tus uas los saum ntuj los thiab.
50Cov kwvtij, qhov uas kuv hais ntawd yog li no: lub cev uas muaj roj muaj ntshav yeej mus nyob tsis tau Vajtswv lub tebchaws, thiab tej uas txawj ploj txawj tuag yeej koom tsis tau tej uas tsis txawj ploj tsis txawj tuag li.
51-52Nej cia li ua tib zoo mloog, kuv yuav qhia zaj uas nej tsis tau hnov dua rau nej mloog; peb txhua tus yuav tsis tuag huv tibsi, tiamsis thaum tshuab raj tshuab xyu zaum kawg, tib ntsais muag xwb peb yuav hloov dua lub cev tshiab. Rau qhov thaum tshuab raj tshuab xyu, cov uas tuag lawm yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los, thiab peb sawvdaws yuav hloov dua lub cev tshiab uas tsis tuag li lawm. 53Rau qhov lub cev uas txawj tuag yuav hloov ua lub uas tsis txawj tuag; lub cev uas txawj lwj yuav hloov ua lub uas tsis txawj lwj. 54Yog li ntawd thaum lub cev uas txawj ploj txawj tuag hloov ua lub uas tsis txawj ploj tsis txawj tuag lawm, ces thaum ntawd yuav muaj tiav raws li Vajtswv txojlus uas hais tias, “Peb kovyeej txojkev tuag lawm!”
  55“Txojkev tuag, koj swb lawm lauj!
  Txojkev tuag, koj tej taug tsuag tas lawm lauj!”
56Txojkev tuag muaj taug yuam tau neeg rau qhov neeg muaj txim; yog tsis muaj Vajtswv txoj kevcai, txojkev txhaum yeej yuav tsis muaj hwjchim yuam neeg. 57Tiamsis peb cia li ua Vajtswv tsaug, rau qhov Vajtswv twb kom Yexus Khetos tus uas yog peb tus Tswv pab peb kovyeej lawm.
58Yog li ntawd cov kwvtij uas kuv hlub, nej yuav tsum muab siab rau ntseeg, tsis txhob ua ywjfab ywjfwj. Nej yuav tsum rau siab ntso ua tus Tswv tes haujlwm, rau qhov nej twb paub lawm hais tias tej haujlwm uas nej ua rau tus Tswv ntawd puavleej muaj nqis tsis muaj ib yam uas tsis muaj nqis li.