16

Sau nyiaj pab cov xov dawb

1Nimno hais txog qhov uas sau nyiaj pab Vajtswv cov xov dawb, kuv hais rau cov pawg ntseeg hauv lub xeev Kalatia li cas, nej yuav tsum ua ib yam li ntawd. 2Hnub ib hauv txhua lub chib so nej txhua tus yuav tsum khaws tej nyiaj ib qho cia raws li nyias khwv tau, xwv thaum kuv tuaj txog thiaj tsis txog sau lawm. 3Thaum kuv tuaj txog lawd, yog nej pom zoo leejtwg, kuv yuav txib cov neeg ntawd xa cov nyiaj uas nej pub thiab tsab ntawv mus rau lub nroog Yeluxalees. 4Yog pom tias tsim nyog kuv mus thiab, lawv yuav nrog kuv ua ke mus.

Daim phiaj taug kev

5Thaum kuv hla lub xeev Makhedaunia lawd kuv yuav los xyuas nej, vim tias kuv yuav hla lub xeev Makhedaunia mus. 6Tej zaum kuv yuav so hauv nej, thiab yuav so kom tag lub caij ntuj no, xwv thaum kuv mus qhovtwg nej thiaj tau xa kuv mus qhov ntawd. 7Tsis yog kuv xav tuaj xyuas nej rau thaum kuv dua kev xwb. Yog tus Tswv pub, kuv vam tias kuv yuav nrog nej nyob ib ntus 8Kuv yuav nyob hauv lub moos Efexau mus txog hnub Pheethekhoxate, 9vim ntawm no qheb qhov rooj dav qas fo rau kuv ua haujlwm txi txiv thiab muaj cov uas tawm tsam coob.
10Thaum Timaute tuaj txog nej, nej yuav tsum saib nws zoo tsis txhob cia nws nyuaj siab rau thaum nws nrog nej nyob, rau qhov nws ua tus Tswv tes haujlwm ib yam li kuv. 11Vim li ntawd, tsis txhob cia leejtwg saib tsis taus nws. Cia li xa nws mus kev ua kaj siab lug kom nws thiaj rov los txog kuv, vim kuv tseem tos ntsoov nws nrog cov kwvtij los. 12Hais txog peb tus kwvtij Apaulau, kuv twb thov thov nws nrog cov kwvtij mus xyuas nej, tiamsis nws tsis kam mus lub sijhawm no. Thaum muaj sijhawm nws yuav mus.

Povlauj tej lus qhia tom kawg

13Nej yuav tsum ceev faj zov tos, nyob ruaj hauv txojkev ntseeg, ua lub siab tuab thiab khov kho. 14Cia li ua txhua yam ntawm txojkev hlub.
15Cov kwvtij, nej paub tias Xatefana tsev neeg yog thawj phaum uas ntseeg hauv lub xeev Akhaya, thiab lawv tau pub lawv tus kheej tu cov xov dawb, mas kuv thov nej 16kom nej txo hwjchim rau cov neeg zoo li no thiab txhua tus uas koom ua haujlwm thiab rau siab ua. 17Kuv zoo siab qhov uas Xatefana, Fothunatha thiab Akha‑ika tuaj, vim lawv twb tuaj txhawb kuv lub zog puv npo lawm ntxiv qhov uas nej tsis tau tuaj. 18Lawv ua rau kuv lub siab thiab nej lub siab kaj lug. Vim li no nej yuav tsum lees yuav cov neeg zoo li no.
19Cov pawg ntseeg hauv lub xeev Axia hais lus nco txog nej. Akhila thiab Plixakha thiab pawg ntseeg hauv ob tug lub tsev hais lus nco txog nej heev tshaj plaws hauv tus Tswv. 20Cov kwvtij txhua tus hais lus nco txog nej. Cia li sib fim ntawm txoj kevcai nwj uas dawb huv.
21Tej lus nco txog no yog kuv Povlauj txhais tes sau. 22Yog leejtwg tsis hlub tus Tswv, cia tus ntawd raug foom tsis zoo. Thov tus Tswv cia li los. 23Thov tus Tswv Yexus txoj koob hmoov nrog nraim nej. 24Kuv txojkev hlub nrog nraim nej txhua tus hauv Yexus Khetos.