16

Tơlơi Pơyơr Djru Kơ Ƀing Ayŏng Adơi Đaŏ Amăng Plei Yerusalaim

1Bơ kơ tơlơi pơyơr djru kơ ƀing đaŏ kơ Ơi Adai, rơkâo kơ ƀing gih ngă bĕ kar hăng kâo hơmâo pơtă laih kơ ƀing Sang Ơi Adai plei Galatia ăt kiăng kơ ngă. 2Amăng hrơi tal sa kơ rĭm hrơi kŏm, rơkâo kơ rĭm čô amăng ƀing gih khŏm pioh lui prăk đơđa prăk tui hăng prăk pơtŭm ñu dưi hơmâo laih anŭn djă̱ pioh prăk anŭn kiăng kơ ƀơi hrơi kâo truh, ƀing gih huaĭ nao ring mă dơ̆ng tah. 3Giŏng anŭn, tơdang kâo truh, kâo či brơi khul hră tơlơi pơthâo hlâo kơ ƀing mơnuih ƀing gih pơtŭ ư laih hăng pơkiaŏ nao ƀing gơñu hrŏm hăng gơnam brơi pơyơr gih mơ̆n pơ plei Yerusalaim. 4Tơdah yom kiăng kơ kâo ăt khŏm nao mơ̆n, ƀing gơñu či nao hrŏm hăng kâo yơh.

Tơlơi Paul Pơtă Hơnăl Tuč

5Tơdơi kơ kâo găn nao pơ čar Makedonia, kâo či nao pơ ƀing gih yơh, yuakơ kâo či găn nao pơ čar anŭn. 6Năng ai kâo či dŏ hăng ƀing gih sui ƀiă, ƀôdah či dŏ pơ anŭn tơl abih bơyan puih, kiăng kơ ƀing gih dưi djru kơ kâo ƀơi jơlan rơbat kâo, jing pơpă anih kâo nao tŏ tui yơh. 7Ră anai, kâo aka ƀu kiăng wĕh nao čuă ngui ƀing gih kơnơ̆ng ƀiă hrơi mông đôč ôh laih anŭn đuaĭ hĭ. Tơdah Khua Yang brơi, kâo čang rơmang čuă ngui sui ƀiă yơh hăng ƀing gih. 8Samơ̆ kâo ăt či dŏ pơ plei Ephesos tơl hrơi Pentêkostê, 9yuakơ kâo ƀuh bah amăng yom pơphan kơ bruă mơnuă prŏng prin hơmâo pŏk brơi laih kơ kâo, laih anŭn ăt hơmâo lu mơnuih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng kâo mơ̆n.
10Tơdah Timothe rai pơ ƀing gih, ju̱m djru bĕ kơ ñu kiăng kơ ñu ƀu huĭ hyưt ôh tơdang dŏ hăng ƀing gih, yuakơ ñu hlak mă bruă kơ Khua Yang kar hăng kâo mă bruă mơ̆n. 11Hơnŭn yơh, anăm hơmâo hlơi pô ôh hơngah ƀu kiăng tŭ ju̱m ñu. Brơi bĕ kơ ñu glaĭ rơnŭk rơnua kiăng kơ ñu dưi wơ̆t glaĭ pơ kâo. Yuakơ kâo hlak čang tơguan kơ ñu rai pơ kâo hrŏm hăng ƀing ayŏng adơi pơkŏn mơ̆n.
12Bơ kơ ayŏng adơi ta Apollos anŭn, kâo pơtrŭt ñu kơtang biă mă kiăng kơ nao pơ ƀing gih hrŏm hăng ƀing ayŏng adơi pơkŏn. Samơ̆ ƀu djơ̆ tơlơi ñu kiăng ôh kiăng kơ nao ră anai, tui anŭn ñu či nao yơh tơdang ñu hơmâo mông mơyŭn.
13Brơi kơ ƀing gih răng bĕ. Dŏ kơjăp bĕ amăng tơlơi đaŏ kơnang. Jing bĕ mơnuih khĭn laih anŭn dŏ kơtang. 14Brơi kơ ƀing gih ngă bĕ abih bang tơlơi bruă hăng tơlơi khăp.
15Ơ ƀing ayŏng amai adơi, ƀing gih thâo laih kơ tơlơi sang anŏ Stephanas, jing ƀing đaŏ blung hlâo amăng čar Akhaia laih anŭn ƀing gơñu hơmâo jao hĭ gơñu pô mă bruă kơ ƀing đaŏ kơ Ơi Adai. Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, kâo pơtrŭt kơ ƀing gih, 16kiăng kơ jao pô kar hăng ƀing gơñu anŭn laih anŭn kơ hlơi pô mă bruă hrŏm hơbĭt hăng ƀing gơñu. 17Kâo mơak yơh tơdang Stephanas, Phortunatos, laih anŭn Akhaikos rai pơ anai, yuakơ ƀing gơñu hơmâo djru brơi laih hơdôm tơlơi bruă kơƀah hĭ mơ̆ng ƀing gih. 18Yuakơ ƀing gơñu pơphrâo jua pơmĭn kâo laih anŭn ăt pơphrâo hĭ ƀing gih mơ̆n. Hơnŭn yơh, yap kơnăl bĕ ƀing mơnuih kar hăng anŭn.

Tơlơi Pơhiăp Kơkuh Hơnăl Tuč

19Ƀing Sang Ơi Adai pơ kwar čar amăng kuăl Asia mơit tơlơi pơhiăp kơkuh kơ ƀing gih. Akulas hăng HʼPriskilla pơhiăp kơkuh mơak mơai hăng ƀing gih amăng Khua Yang, laih anŭn ƀing đaŏ amăng Sang Ơi Adai jing ƀing pơjơnum amăng sang gơñu ăt pơhiăp kơkuh kơ ƀing gih mơ̆n. 20Abih bang ƀing ayŏng adơi dŏ pơ anai mơit tơlơi pơhiăp kơkuh kơ ƀing gih. Pơhiăp kơkuh bĕ kơ tơdruă gih hăng tơlơi čum ju̱m rơgoh hiam.
21Kâo yơh, Paul, čih tơlơi pơhiăp kơkuh anai hăng tơngan kâo pô.
22Tơdah hlơi pô ƀu khăp ôh kơ Khua Yang, brơi tơlơi hơtŏm păh yơh dŏ ƀơi ñu! Ơ Khua Yang, rơkâo kơ Ih rai bĕ!
23Rơkâo tơlơi khăp pap Khua Yang Yêsu dŏ hrŏm hăng ƀing gih.
24Tơlơi kâo khăp dŏ hrŏm hăng abih bang ƀing gih amăng Yang Yêsu Krist. Amen.