1

1Kuv yog Paulus tus uas Vajtswv hu los ua Yexus Khetos tus timthawj raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab peb tus kwvtij Xauthenes sau tsab ntawv no 2xa tuaj rau cov ntseeg Vajtswv uas nyob hauv lub nroog Kauleethaus, txhua tus uas Vajtswv hu los ua Vajtswv haivneeg thiab tej neeg uas nyob txhua qhov chaw uas pehawm peb tus Tswv Yexus Khetos uas yog lawv thiab peb tus Tswv, kom tau nrog Yexus Khetos kom ib txojsia.
3Thov Vajtswv tus uas yog peb Leej Txiv thiab Yexus Khetos tus uas yog peb tus Tswv foom koob hmoov rau nej kom nej tau zoo nyob kaj siab lug.

Vajtswv Foom Koob Hmoov Rau Cov uas Ntseeg Yexus Khetos

4Kuv niaj hnub ua kuv tus Vajtswv tsaug, rau qhov Vajtswv pub Vajtswv txoj koob hmoov rau nej cov uas ntseeg Yexus Khetos lawm. 5Yexus Khetos ua rau nej muaj txhua yam, tsis hais tej lus uas nej hais thiab tej kev txawj ntse uas nej muaj. 6Qhov ntawd yog qhov uas ua rau nej ua timkhawv qhia txog Yexus Khetos zaj. 7Yog li ntawd, thaum uas nej tabtom tos peb tus Tswv Yexus Khetos rov qab los nej thiaj tau koob hmoov, tsis muaj ib yam uas nej yuav tsis tau li. 8Vajtswv yuav pab kom nej muab siab rau ntseeg mus txog hnub kawg, yog li ntawd hnub uas peb tus Tswv Yexus rov qab los, nej thiaj tsis muaj ib qho txhaum li. 9Vajtswv yog tus ncaj ncees; Vajtswv thiaj hu nej los nrog nws tus Tub Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv sib nraug zoo.

Cov Ntseeg Sib Faib ua Pab ua Pawg

10Cov kwvtij, kuv tuav peb tus Tswv Yexus Khetos lub npe ntuas nej sawvdaws, kom nej hais tej lus uas ua rau sawvdaws nyob sib haum thiaj tsis ua rau nej tawg ua pab ua pawg. Nej yuav tsum koom ua ib lub siab, xav ib yam thiab muaj ib lub homphiaj xwb. 11Cov kwvtij, Khalau-es tsevneeg qee leej tuaj qhia rau kuv hais tias, nej pheej sib cav sib ceg. 12Kuv hnov nej ib leeg hais lawm ib yam. Ib tug hais tias, “Kuv yog Paulus pab”; muaj dua lwm tus hais tias, “Kuv yog Apaulaus pab”; muaj dua lwm tug hais tias, “Kuv yog Petus pab”; thiab muaj dua lwm tus hais tias, “Kuv yog Yexus Khetos pab.” 13Nej muab Yexus Khetos faib ua ob peb tug los? Paulus yog tus uas tuag saum ntoo khaublig theej nej lub txhoj los? Lossis nej tuav Paulus lub npe muab neeg ua kevcai raus dej los?
14Kuv ua Vajtswv tsaug uas kuv tsis tau muab nej leejtwg ua kevcai raus dej, kuv tsuas yog muab Kixapus thiab Nkayus ua kevcai raus dej xwb. 15Yog li ntawd, yeej tsis muaj leejtwg tuav kuv lub npe muab nej ua kevcai raus dej. 16(Kuv twb muab Xatefanas tsevneeg ua kevcai raus dej lawm thiab; dua li ntawd, kuv tsis nco hais tias xyov kuv puas tau muab lwm tus ua kevcai raus dej thiab.) 17Rau qhov Yexus Khetos tsis tau txib kuv mus muab neeg ua kevcai raus dej, tiamsis nws txib kuv mus qhia txojmoo zoo. Thaum kuv qhia txojmoo zoo kuv tsis tau qhia raws li neeg lub tswvyim, nyob tsam ua rau qhov uas Yexus Khetos tuag saum tus ntoo khaublig tsis muaj nqis lawm.

Yexus Khetos Yog Vajtswv Lub Hwjchim thiab Lub Tswvyim

18Cov neeg uas yuav raug kev puastsuaj xav hais tias, qhov uas Yexus Khetos tuag saum tus ntoo khaublig tsis tseemceeb dabtsi rau lawv li; tiamsis peb cov uas twb tau txais txojkev cawm dim lawm, peb paub hais tias qhov ntawd yog Vajtswv lub hwjchim ntag. 19Vajtswv txojlus hais tias,
  “Kuv yuav rhuav cov neeg txawj ntse lub tswvyim,
  thiab kuv tsis quavntsej cov tub
   txawg tub ntse tej kev txawj ntse.”
20Cov neeg ntse nyob qhov twg? Cov tub txawg tub ntse nyob qhov twg? Cov neeg uas txawj sib cav txog kev txawj ntse tiam no nyob qhov twg? Vajtswv twb ua rau neeg ntiajteb lub tswvyim ruam lawm.
21Rau qhov Vajtswv yog tus muaj tswvyim, Vajtswv pom hais tias neeg lub tswvyim pab tsis tau kom neeg paub Vajtswv li, Vajtswv pom zoo cawm cov neeg uas ntseeg Vajtswv txojlus uas peb qhia uas neeg suav hais tias tsis tseemceeb dabtsi. 22Cov neeg Yudais xav pom tej txujci tseemceeb lawv thiaj ntseeg, thiab cov neeg Kilis tsuas cia siab rau tej kev txawj ntse xwb. 23Tiamsis peb qhia zaj uas Yexus Khetos raug ntsia rau saum tus ntoo khaublig, zaj ntawd ua rau cov Yudais chim thiab ua rau lwm Haivneeg thuam hais tias tsis tseemceeb; 24tiamsis cov neeg uas Vajtswv hu, tsis hais cov Yudais lossis lwm Haivneeg puavleej paub hais tias, Yexus Khetos yog Vajtswv lub hwjchim thiab yog Vajtswv lub tswvyim. 25Rau qhov Vajtswv lub hwjchim uas neeg xav hais tias ruam, tseem ntse dua neeg lub tswvyim, thiab Vajtswv lub zog uas neeg xav hais tias tsis muaj zog, tseem muaj zog dua neeg lub zog.
26Cov kwvtij, nej ua tib zoo xav thaum Vajtswv hu nej los ntseeg, nej yog neeg zoo li cas: Raws li neeg xav, nej cov tsis muaj pestsawg leej txawj ntse, tsis muaj pestsawg leej muaj hwjchim thiab tsis muaj pestsawg leej ua nom ua tswv. 27Tiamsis Vajtswv xaiv yam uas neeg xav hais tias ruam kawg nkaus hauv lub ntiajteb no kom cov neeg txawj ntse txajmuag; thiab Vajtswv xaiv yam uas neeg suav hais tias tsis muaj zog hauv lub ntiajteb no kom cov neeg muaj zog poob ntsejmuag. 28Vajtswv xaiv tej uas neeg thuam, saib tsis taus thiab xav hais tias tsis tseemceeb, kom tej uas neeg xav hais tias tseemceeb puastsuaj mus, 29Vajtswv ua li no kom tsis muaj leejtwg yuav muaj cuabkav khav tau li. 30Tiamsis Vajtswv coj nej los nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, Yexus Khetos yog lub tswvyim thiab txojkev ncaj ncees uas Vajtswv pub rau peb, peb thiaj tau los ua Vajtswv haivneeg uas dawbhuv kom peb dim peb lub txim, 31raws li Vajtswv txojlus hais tias, “Tus uas yuav khavtheeb, nws tsuas khav tau tej uas tus Tswv ua lawm xwb.”