1

1Kâo gơ̆ Y-Pôl, pô Aê Diê iêu tui si Ñu čiăng brei jing sa čô khua ƀĭng kna Krist Yêsu, leh anăn ayŏng drei Y-Sôsthen,
2 Čih mơĭt kơ Phung Sang Aê Diê ti ƀuôn Kôrantô, kơ phung doh jăk leh hlăm Krist Yêsu, phung Aê Diê iêu leh brei jing phung doh jăk mbĭt hŏng jih jang phung dôk tar ƀar anôk iêu wah lač kơ anăn Khua Yang drei Yêsu Krist, Khua Yang diñu leh anăn Khua Yang drei.
3Brei diih mâo klei pap leh anăn klei êđăp ênang mơ̆ng Aê Diê Ama drei leh anăn mơ̆ng Khua Yang Yêsu Krist.

Klei Jăk Jĭn Hlăm Krist

4Kâo bi mni kơ Aê Diê nanao kyua diih, kyua klei pap, Ñu brei leh kơ diih hlăm Krist Yêsu, 5kyuadah hlăm djăp mta klei diih jing mdrŏng leh hlăm Ñu hŏng jih klei thâo blŭ leh anăn klei thâo săng — 6msĕ si klei arăng hưn kơ Krist mâo klei kjăp leh hlăm phung diih — 7snăn kơh diih amâo kƀah ôh sa mta klei Yang Mngăt Jăk brei, êjai diih dôk guôn klei Khua Yang drei Yêsu Krist srăng bi êdah Ñu pô. 8Ñu srăng bi kjăp diih tơl knhal tuč, amâo mâo klei dưi ƀuah ôh ti Hruê Khua Yang drei, Yêsu Krist. 9Aê Diê jing sĭt suôr; Ñu pô iêu diih leh kơ klei bi mguôp hŏng Anak Ñu, Yêsu Krist, Khua Yang drei.

Klei Bi Kah Phung Hlăm Phung Sang Aê Diê

10Ơ phung ayŏng adei, kâo kwưh kơ diih hŏng anăn Khua Yang drei Yêsu Krist, brei jih jang diih blŭ klei msĕ, leh anăn đăm mâo klei bi kah mbha ôh hdơ̆ng diih, ƀiădah brei mâo klei bi mguôp hlăm sa klei mĭn leh anăn sa ai. 11Ơ phung ayŏng adei, phung mơ̆ng sang Klôê hưn leh kơ kâo phung diih mâo klei bi mneh msao hdơ̆ng diih. 12 Kâo čiăng lač snei, grăp čô diih lač, “Kâo jing phung Y-Pôl”, amâodah “Kâo jing phung Y-Apôlôs”, amâodah “Kâo jing phung Y-Sêphas”, amâodah “Kâo jing phung Krist”. 13Arăng bi mbha leh Krist mơ̆? Arăng pơ̆ng Y-Pôl leh ti kyâo bi kal kyua diih mơ̆? Amâodah arăng ngă klei ƀaptem kơ diih hŏng anăn Y-Pôl mơ̆? 14 Kâo bi mni kơ Aê Diê kyuadah kâo amâo tuôm ngă ƀaptem kơ sa čô hlăm phung diih ôh, knŏng hjăn kơ Y-Krispus leh anăn Y-Gaius; 15huĭdah arăng lač diih tŭ leh klei ƀaptem hlăm anăn kâo. 16 (Kâo ngă ƀaptem leh mơh kơ phung sang Y-Sêphanas. Êngao kơ anăn, kâo amâo thâo ôh thâodah kâo ngă leh ƀaptem kơ sa čô mkăn.) 17Kyuadah Krist tiŏ hriê leh kâo, amâo djŏ brei ngă ƀaptem ôh, ƀiădah brei mtô klei mrâo mrang jăk, leh anăn amâo djŏ hŏng klei thâo blŭ ôh, huĭdah bi luč hĕ klei myang kyâo bi kal Krist.

Krist Jing Klei Myang leh anăn Klei Thâo Mĭn Aê Diê

18Kyuadah klei mtô kơ kyâo bi kal jing klei khŏ kơ phung dôk rai luč, ƀiădah ñu jing klei myang Aê Diê kơ phung drei Aê Diê dôk bi mtlaih. 19 Kyuadah Klei Aê Diê Blŭ čih leh,
  “Kâo srăng bi rai klei mĭn phung thâo mĭn,
   leh anăn kâo srăng bi luč klei thâo săng phung thâo săng.”
20 Ti lei pô thâo mĭn? Ti lei pô thâo klei bhiăn? Ti lei pô bi tăng ênuk anei? Amâo djŏ hĕ Aê Diê brei klei thâo mĭn lăn ala jing klei khŏ? 21Kyuadah hlăm klei Aê Diê thâo mĭn, lăn ala amâo tuôm thâo kral Aê Diê ôh hŏng klei thâo mĭn lăn ala, ƀiădah Aê Diê mơak bi mtlaih phung đăo hŏng klei khŏ hmei mtô. 22Kyuadah phung Yuđa akâo klei bi knăl yuôm bhăn, leh anăn phung Grĕk duah klei thâo mĭn. 23Ƀiădah hmei mtô Krist arăng pơ̆ng leh ti kyâo bi kal, jing klei bi têč hnêč kơ phung Yuđa leh anăn klei khŏ kơ phung tue. 24Ƀiădah kơ phung Aê Diê iêu leh, phung Yuđa wăt phung Grĕk, Krist jing klei myang leh anăn klei thâo mĭn Aê Diê. 25Kyuadah klei khŏ Aê Diê jing thâo mĭn hĭn kơ mnuih, leh anăn klei awăt Aê Diê jing ktang hĭn kơ mnuih.
26Ơ phung ayŏng adei, ksiêm bĕ klei Aê Diê iêu diih. Amâo mâo lu ôh diih jing phung thâo mĭn tui si kđeh, amâo mâo lu ôh mâo klei dưi, amâo mâo lu ôh jing phung arăng mpŭ; 27ƀiădah Aê Diê ruah leh mnơ̆ng khŏ ti lăn ala čiăng bi hêñ phung thâo mĭn. Aê Diê ruah leh mnơ̆ng awăt ti lăn ala čiăng bi hêñ phung ktang. 28Aê Diê ruah leh mnơ̆ng amâo yuôm leh anăn mnơ̆ng arăng bi êmut ti lăn ala, wăt mnơ̆ng amâo jing ôh, čiăng bi mjing hơăi mang mnơ̆ng jing leh, 29čiăng kơ đăm mâo ôh sa čô mnuih dưi bi mni kơ ñu pô ti anăp Aê Diê. 30Aê Diê jing akŏ klei hdĭp diih hlăm Krist Yêsu, Pô Aê Diê mjing leh kơ drei klei thâo mĭn, klei kpă ênô, klei doh jăk, leh anăn klei bi tui. 31 Snăn tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh, “Hlei pô bi mni kơ ñu pô, brei ñu bi mni hlăm Khua Yang.”