2

Qhia Zaj uas Yexus Raug Ntsia Saum Ntoo Khaublig

1Cov kwvtij, thaum kuv tuaj xyuas nej, kuv tsis tau tuaj qhia Vajtswv txojlus tseeb uas tsis muaj neeg paub rau nej kom zoo mloog lossis qhia raws li kuv lub tswvyim xwb. 2Rau qhov kuv npaj siab hais tias thaum kuv tuaj txog tim nej, kuv yuav tsis qhia lwm zaj rau nej li, kuv tsuas qhia kom nej paub Yexus Khetos thiab qhov uas Yexus tuag saum tus ntoo khaublig rau nej xwb. 3Yog li ntawd, thaum kuv tuaj nrog nej nyob, kuv qaug zog thiab ntshai ua ibce tshee hnyo. 4Tej lus uas kuv hais thiab tej lus uas kuv qhia tsis yog neeg lub tswvyim, tiamsis yog tej lus uas qhia kom sawvdaws pom Vajtswv tus Ntsujplig lub hwjchim. 5Yog li ntawd, qhov uas nej ntseeg Vajtswv tsis yog nej cia siab rau neeg lub tswvyim, tiamsis yog nej cia siab rau Vajtswv lub hwjchim.

Vajtswv Lub Tswvyim

6Kuv yeej hais tej lus txawj ntse rau cov neeg uas paub tab lawm xwb, tiamsis tsis yog cov neeg tiam no lossis yog cov nomtswv tiam no tej tswvyim uas tabtom yuav ploj mus. 7Tiamsis kuv qhia Vajtswv lub tswvyim uas nyob nraim nkoos tsis muaj leejtwg paub. Lub tswvyim ntawd Vajtswv twb npaj tseg rau peb thaum uas tsis tau tsim lub ntiajteb no los lawm. 8Cov nomtswv uas kav lub ntiajteb no yeej tsis muaj ib tug paub lub tswvyim ntawd; yog lawv paub lawm, lawv yuav tsis muab tus Tswv uas muaj tshwjchim ci ntsa iab ntsia rau saum tus ntoo khaublig li. 9Tiamsis muaj lus sau tseg rau hauv Vajtswv txojlus hais tias,
  “Tej uas qhovmuag tsis tau pom
   lossis qhovntsej tsis tau hnov,
  thiab tej uas neeg lub siab xav tsis
   txog hais tias yuav muaj los.
  Vajtswv npaj tej ntawd tseg rau cov
   neeg uas hlub Vajtswv lawm.”
10Tiamsis Vajtswv txib Vaj Ntsujplig los qhia zaj no rau peb paub; rau qhov Vaj Ntsujplig yeej paub txhua yam uas Vajtswv xav huv tibsi. 11Neeg ib leeg yeej tsis paub ib leeg lub siab, tsuas yog nyias thiaj paub nyias lub siab xwb; ib yam nkaus li ntawd tsuas yog Vajtswv tus Ntsujplig thiaj paub Vajtswv lub siab xwb. 12Peb tsis cia siab rau neeg lub tswvyim; tiamsis peb cia siab rau Vaj Ntsujplig tus uas Vajtswv txib los, kom peb thiaj paub txhua yam uas Vajtswv pub rau peb.
13Yog li ntawd, thaum peb qhia Vajtswv zaj rau cov neeg uas muaj Vajtswv tus Ntsujplig lawm, peb hais tej lus uas Vajtswv tus Ntsujplig qhia rau peb xwb, peb tsis hais tej lus uas cov neeg txawj ntse qhia rau peb. 14Tus uas tsis muaj Vaj Ntsujplig, tus ntawd yeej tsis tau txais tej uas Vajtswv tus Ntsujplig pub, rau qhov lawv pom hais tias tej ntawd tsis muaj qabhau dabtsi, thiab lawv tsis totaub txog tej ntawd, rau qhov lawv tsis muaj Vaj Ntsujplig lawv thiaj tsis totaub tej ntawd. 15Tus uas muaj Vaj Ntsujplig, tus ntawd thiaj paub hais tias yam twg muaj nqis thiab yam twg tsis muaj nqis, tiamsis tsis muaj leejtwg paub tus ntawd lub siab. 16Raws li Vajtswv txojlus hais tias,
  “Leejtwg thiaj paub tus Tswv lub siab?
   Leejtwg thiaj qhia tau nws?”
Tiamsis peb twb muaj lub siab ib yam li Yexus Khetos lub lawm thiab.