2

1Ơ ƀing ayŏng amai adơi, tơdang kâo nao laih pơ ƀing gih, kâo ƀu nao hăng tơlơi pơhiăp mă pran ƀôdah tơlơi rơgơi pơhiăp tơdang kâo pơhaih kơ ƀing gih tơlơi gơ̆ng jơlan kơ tơlơi Ơi Adai. 2Yuakơ kâo pơmĭn pioh hlâo laih kiăng kơ ƀu thâo krăn hơget gĕt ôh tơdang kâo dŏ hăng ƀing gih rơngiao kơ Yang Yêsu Krist laih anŭn kơ tơlơi Ñu tŭ arăng pŏng ƀơi kơyâo bơrơkal. 3Kâo nao pơ ƀing gih amăng tơlơi tơdu hăng huĭ laih anŭn ăt tơtư̆ tơtơ̆ng mơ̆n. 4Boh hiăp kâo laih anŭn tơlơi kâo pơtô pơblang ƀu djơ̆ hăng khul boh hiăp rơgơi ƀôdah pơtrŭt pơgŏ̱ ôh, samơ̆ hăng sa tơlơi pơrơđah kơ tơlơi dưi mơyang Yang Bơngăt yơh, 5kiăng kơ tơlơi đaŏ kơnang gih ƀu kơnang ƀơi tơlơi rơgơi mơnuih mơnam ôh, samơ̆ ƀơi tơlơi dưi mơyang Ơi Adai yơh.

Tơlơi Rơgơi Mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam

6Wơ̆t tơdah tui anŭn, ƀing gơmơi pơhiăp boh hiăp tơlơi rơgơi amăng ƀing tha tơlơi đaŏ, samơ̆ ƀu djơ̆ tơlơi rơgơi rơnŭk anai ôh ƀôdah tơlơi rơgơi ƀing khua git gai rơnŭk anai ôh, jing ƀing či jing hĭ đôč đač. 7Ƀu djơ̆ ôh, ƀing gơmơi pơhiăp kơ tơlơi rơgơi hơgŏm Ơi Adai, jing tơlơi rơgơi hơgŏm mơ̆ng mơnuih mơnam laih anŭn jing tơlơi Ơi Adai pơkra laih kơ tơlơi ang yang ta hơmâo hlâo kơ rơnŭk hrơi mông čơdơ̆ng hơmâo. 8Ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng ƀing khua git gai rơnŭk anai thâo hluh kơ tơlơi rơgơi anŭn, yuakơ tơdah ƀing gơñu thâo hluh, ƀing gơñu ƀu hơmâo pŏng pơdjai hĭ ôh Khua Yang ang yang anŭn ƀơi kơyâo bơrơkal. 9Samơ̆, Hră Ơi Adai čih tui anai,
  “Ƀu hơmâo mơta pă ôh hơmâo ƀuh laih,
   ƀu hơmâo tơngia pă ôh hơmâo hơmư̆ laih,
  ƀu hơmâo tơlơi pơmĭn pă ôh hơmâo pơmĭn truh laih
  tơlơi Ơi Adai hơmâo prap pre laih kơ ƀing hlơi pô khăp kơ Ñu.”
10Samơ̆ Ơi Adai hơmâo pơrơđah laih tơlơi anŭn kơ ƀing ta yua mơ̆ng Yang Bơngăt Ñu.
 Yang Bơngăt anŭn kơsem lăng abih bang tơlơi bruă, wơ̆t hăng khul tơlơi bruă dơlăm hơgŏm Ơi Adai mơ̆n.
11Yuakơ hlơi pô amăng ƀing mơnuih mơnam dưi thâo hluh khul tơlơi pơmĭn sa čô mơnuih rơngiao kơ jua pơmĭn gah lăm pô anŭn lĕ? Ăt kar kaĭ mơ̆n, ƀu hơmâo hlơi pô dưi thâo hluh ôh khul tơlơi pơmĭn Ơi Adai rơngiao kơ Yang Bơngăt Ơi Adai. 12Ƀing gơmơi ƀu hơmâo tŭ mă ôh yang bơngăt lŏn tơnah, samơ̆ mơ̆ng Yang Bơngăt jing Pô mơ̆ng Ơi Adai yơh, kiăng kơ ƀing gơmơi dưi thâo hluh tơlơi bruă Ơi Adai hơmâo pha brơi laih kơ ƀing gơmơi hăng tơlơi rơngai. 13Anai yơh jing tơlơi ƀing gơmơi pơhiăp, ƀu djơ̆ khul boh hiăp pơtô yua mơ̆ng tơlơi rơgơi mơnuih mơnam ôh, samơ̆ amăng khul boh hiăp pơtô yua mơ̆ng Yang Bơngăt yơh, pơrơđah tơbiă khul tơlơi sĭt gah mơyang amăng khul boh hiăp gah mơyang yơh. 14Mơnuih ƀu hơmâo Yang Bơngăt, ñu anŭn ƀu tŭ mă ôh khul mơta tơlơi tơbiă rai mơ̆ng Yang Bơngăt Ơi Adai pha brơi, yuakơ khul mơta tơlơi anŭn jing hĭ kar hăng mlŭk kơ ñu anŭn yơh, laih anŭn ñu anŭn ƀu dưi thâo hluh khul tơlơi anŭn ôh, yuakơ khul mơta tơlơi anŭn yơh djru brơi kơ mơnuih dưi thâo kơnăl gah mơyang. 15Mơnuih gah mơyang thâo kơsem lăng abih bang tơlơi bruă, samơ̆ ñu pô ƀu dŏ gah yŭ hlơi pô kơsem lăng ôh.
  16“Hlơi pô hơmâo thâo krăn laih tơlơi pơmĭn Khua Yang
   tơl ñu dưi pơtô brơi kơ Ñu lĕ?”
Samơ̆ ƀing ta hơmâo tơlơi pơmĭn Krist.