2

Klei Mtô kơ Krist Djiê Ti Kyâo Bi Kal

1Ơ phung ayŏng adei, tơdah kâo truh leh kơ diih, kâo hưn kơ diih klei yuôm hgăm Aê Diê amâo djŏ hŏng klei blŭ êlam amâodah hŏng klei thâo mĭn ôh. 2Kyuadah kâo čuăn amâo čiăng thâo klei mkăn ôh ti krah diih, knŏng Yêsu Krist leh anăn klei arăng pơ̆ng Ñu ti kyâo bi kal. 3 Kâo dôk mbĭt hŏng diih jing awăt, bŏ hŏng klei huĭ leh anăn ktư̆ yơ̆ng. 4Klei kâo blŭ leh anăn klei kâo mtô amâo djŏ hŏng klei blŭ thâo mĭn mnuih ôh, ƀiădah hŏng klei Yang Mngăt Jăk bi êdah leh anăn hŏng klei myang Aê Diê, 5čiăng kơ klei diih đăo amâo knang kơ klei thâo mĭn mnuih ôh, ƀiădah knang kơ klei myang Aê Diê.

Klei Thâo Mĭn Aê Diê

6Ƀiădah ăt hmei bi mbha klei thâo mĭn kơ phung hriê kơ prŏng leh hlăm klei đăo, ƀiădah klei thâo mĭn anăn amâo djŏ tui si ênuk anei amâodah phung khua kiă kriê ênuk anei ôh, phung anăn srăng êgao tuč sĭt. 7Ƀiădah hmei bi mbha klei thâo mĭn Aê Diê hgăm leh anăn ka bi êdah ôh, klei thâo mĭn anăn Aê Diê čuăn pioh leh mơ̆ng êlâo jih jang ênuk kơ klei bi guh kơang drei. 8Amâo mâo sa čô ôh hlăm phung khua kiă kriê ênuk anei tuôm thâo săng klei anăn; kyuadah tơdah diñu thâo săng leh klei anăn, diñu amâo bi mdjiê Khua Yang guh kơang ti kyâo bi kal ôh. 9 Ƀiădah tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh,
  “Ya klei ală amâo tuôm ƀuh ôh,
   kăn knga tuôm hmư̆ rei,
  kăn ai tiê mnuih thâo săng rei,
   Jing klei Aê Diê mkra leh kơ phung khăp kơ Ñu,”
10Ƀiădah Aê Diê bi êdah leh kơ drei klei anăn hŏng Yang Mngăt Jăk. Kyuadah Yang Mngăt Jăk ksiêm jih jang klei, wăt klei êlam Aê Diê. 11Kyuadah hlei pô thâo kral klei mĭn sa čô mnuih, knŏng mngăt ñu, pô dôk hlăm ñu yơh. Msĕ snăn mơh, amâo mâo pô thâo kral klei mĭn Aê Diê ôh, knŏng Yang Mngăt Jăk Aê Diê yơh. 12Drei amâo mă tŭ ôh mngăt mơ̆ng lăn ala, ƀiădah drei mă tŭ leh Mngăt Myang mơ̆ng Aê Diê, čiăng kơ drei dưi thâo săng klei Aê Diê brei leh kơ drei. 13Leh anăn hmei bi mbha klei anăn, amâo djŏ hŏng klei blŭ mơ̆ng klei thâo mĭn mnuih mtô ôh, ƀiădah mơ̆ng klei Yang Mngăt Jăk mtô, êjai mblang klei sĭt nik myang hŏng klei blŭ myang.
14Mnuih yang đar amâo mă tŭ ôh klei Yang Mngăt Jăk Aê Diê brei, kyuadah klei anăn jing klei khŏ kơ ñu, leh anăn ñu amâo dưi thâo săng klei anăn ôh, kyuadah hŏng klei mĭn myang yơh arăng dưi ksiêm klei anăn. 15Mnuih tui si Yang Mngăt Jăk dưi ksiêm jih jang klei, ƀiădah amâo mâo pô dưi ksiêm ñu ôh. 16“Kyuadah hlei pô thâo kral leh klei mĭn Khua Yang čiăng dưi bi hriăm Ñu?” Ƀiădah drei mâo klei mĭn Yang Krist.