3

Cov kws koom ua Vaajtswv teg num

1Cov kwvtij, kuv tsw txawj has rua mej ib yaam le has rua cov kws muaj Vaaj Ntsuj Plig tassws has yaam le has rua cov kws nyob saab nqaj daim tawv hab tseed yog mivnyuas mog huv Kheto. 2Kuv muab kua mig yug mej, tsw yog muab tej zaub mov tsua qhov mej noj tsw tau, hab nwgnuav los mej tseed noj tsw tau hab, 3vem mej tseed nyob saab nqaj tawv. Thaus mej tseed sws khib hab ib leeg nrug ib leeg sws caav mej tseed nyob saab nqaj tawv hab xyum lawv le tuabneeg nplajteb los tsw yog? 4Thaus ib tug has tas, “Kuv yog Povlauj cov,” hab dua ib tug has tas, “Kuv yog Apaulau cov,” mej kuj zoo le tuabneeg nplajteb los tsw yog? 5Apaulau yog leejtwg? Povlauj yog leejtwg? Kuj yog cov kws ua num coj mej lug ntseeg lawv le tug Tswv tu num rua nyag ua nyag. 6Kuv yog tug cog, Apaulau yog tug nduav dej tassws Vaajtswv ua kuas luj hlub. 7Vem le nuav tug kws cog hab tug kws nduav dej tsw tseem ceeb daabtsw, tsuas yog Vaajtswv kws ua kuas luj hlub txhad le tseem ceeb. 8Tug kws cog hab tug kws nduav dej kuj yeej yog tuab paab hab txhua tug yuav tau nqe zug lawv le nyag teg num. 9Tsua qhov peb koom nrug Vaajtswv ua num, mej yog Vaajtswv daim teb hab yog Vaajtswv lub tsev.
10Vem txujkev hlub kws Vaajtswv pub rua kuv, kuv txhad le tag taw ib yaam le tug Kws txawj ua tsev, hab muaj dua ib tug tuaj tib thwv cib rua sau tej taw hov. Txhua tug yuav tsum ceev faaj zoo tas nwg yuav tib le caag. 11Tsua qhov leejtwg yuav tag dua taw tsw tau lawm, tsuas yog swv tej kws tub muab tag lawm, yog Yexu Kheto xwb. 12Yog leejtwg yuav coj kub coj nyaj coj hlaws zeb kws muaj nqes, coj ntoo, coj nroj qhuav lossws quav nyaab tuaj tib rua sau tej taw hov, 13mas txhua tug teg num yeej yuav tshwm lug rua suavdawg pum, vem nub kws teem ca hov yuav ua kuas pum tseeb. Yuav raug suavtawg nthuav tshwm lug hab suavtawg yuav muab teg num kws txhua tug ua swm saib zoo le caag. 14Yog leejtwg teg num kws tib rua sau tej taw ntawd nyob tau moog le, tug hov yuav tau nqe zug. 15Yog leejtwg teg num kub nyab taag, tug hov yuav pam taag tassws nwg tug kheej yuav dim zoo ib yaam le dim huv suavtawg lug.
16Mej tsw paub lov? Mej yog Vaajtswv lub tuam tsev hab Vaajtswv tug Ntsuj Plig nyob huv mej. 17Yog leejtwg rhuav tshem Vaajtswv lub tuam tsev, Vaajtswv yuav rhuav tshem tug hov. Vem tas Vaajtswv lub tuam tsev yog lub chaw dawb huv, hab mej yog lub tuam tsev hov ntaag.
18Tsw xob rov daag yug tug kheej. Yog mej cov leejtwg xaav has tas tam nuav nwg yog tug muaj tswvyim, ca tug hov ua tug ruag sub txhad tau ua tug kws muaj tswvyim. 19Tsua qhov tej tswvyim huv nplajteb nuav Vaajtswv pum tas yog kev ruag. Muaj lug sau ca has tas,
  “Nwg swv cov tuabneeg muaj tswvyim
   txujkev ntse rov nteg puab”
20hab muaj sau ca has tas,
  “Tug Tswv yeej paub tas
   tej kws cov tuabneeg muaj tswvyim xaav
   yeej tsw muaj qaabhau.”
21Vem le nuav tsw xob ca leejtwg khaav txug tuabneeg, tsua qhov txhua yaam yog mej le, 22tsw has Povlauj lossws Apaulau lossws Khefa lossws lub nplajteb nuav hab txujsa hab kev tuag hab lub swjhawm nuav hab yaav tom ntej, txhua yaam nuav puavleej yog mej le. 23Hab mej yog Kheto le hab Kheto yog Vaajtswv le.