3

Weic Tin-Hungh Juangc Gong Zoux Nyei Mienh

1Zuangx gorx-youz aac, zinh ndaangc yie caux meih mbuo gorngv waac, yie maiv haih hnangv caux maaih Singx Lingh nyei mienh gorngv. Oix zuqc caux meih mbuo gorngv hnangv meih mbuo corc guei baamh gen, ei sienx Giduc meih mbuo se hnangv gu'nguaaz nor. 2Wuov zanc, yie oix zuqc longc nyorx uix meih mbuo, maiv haih longc hnaangx, weic zuqc meih mbuo maiv gaengh haih nyanc hnaangx. Taux ih zanc meih mbuo corc nyanc maiv duqv, 3weic zuqc meih mbuo corc yiem hnangv guei baamh gen nyei mienh yiem nor. Yiem naaic maaih laanh hanc laanh caux fiuv-nzaeng nyei sic. Naaiv bun cing meih mbuo corc guei baamh gen yaac zoux hnangv guei baamh gen nyei mienh zoux nor, maiv zeiz? 4Meih mbuo maaih laanh gorngv, “Yie gan Baulo.” Maaih laanh gorngv, “Yie gan Aa^bor^lo.” Naaiv maiv zeiz zoux hnangv guei baamh gen nyei mienh fai?
5Aa^bor^lo zoux haaix nyungc mienh? Baulo zoux haaix nyungc mienh? Yie mbuo kungx zoux Tin-Hungh nyei bou dorh meih mbuo sienx. Ziux Ziouv paaiv nyei gong, gorqv-mienh maaih gorqv-mienh nyei buonc zoux. 6Yie zuangx nyim, Aa^bor^lo fuqv wuom, mv baac Tin-Hungh ganh bun hlo daaih. 7Zuangx nyim wuov dauh caux fuqv wuom wuov dauh se maiv longc jienv. Longc jienv nyei se Tin-Hungh, weic zuqc Tin-Hungh bun hlo daaih. 8Zuangx wuov dauh caux fuqv wuom wuov dauh, i dauh zungv fih hnangv nyei. Tin-Hungh oix ei gorqv-mienh zoux nyei gong bun zingh nyeic. 9Yie mbuo caux Tin-Hungh juangc gong zoux. Meih mbuo se Tin-Hungh nyei liangx-ndeic.
 Meih mbuo yaac benx Tin-Hungh nyei biauv.
10Ei Tin-Hungh ceix bun yie nyei en, yie zoux maaih buoz-dauh nyei gomv biauv zaangc liepc ziangx gorn-ndoqv. Aengx maaih ganh dauh daaih bangc naaiv norm gorn-ndoqv ceix jiez. Mv baac dauh dauh oix zuqc faix fim mangc gaax, hnangv haaix nor ceix. 11Weic zuqc maiv maaih haaix dauh haih liepc ganh norm gorn-ndoqv, cuotv liuz liepc ziangx wuov norm, se Yesu Giduc.
12Yiem naaiv norm gorn-ndoqv maaih deix mienh longc jiem fai nyaanh fai jaaix nyei la'bieiv ceix. Maaih deix longc ndiangx fai miev fai mbiauh nqaauv ceix. 13Taux Siemv Zuiz Hnoi, gorqv-mienh zoux nyei gong oix biux mengh cuotv daaih, weic zuqc wuov norm Hnoi douz oix seix dauh dauh nyei gong hnangv haaix nor. 14Se gorngv haaix dauh yiem naaiv norm liepc ziangx nyei gorn-ndoqv ceix jiez daaih nyei, zuqc douz buov yaac maiv zieqc nor, wuov dauh oix duqv zingh nyeic. 15Mv baac haaix dauh zoux nyei gong zuqc douz zieqc nzengc nor, wuov dauh nyei zingh nyeic ndortv mi'aqv. Ninh ganh aeqv, duqv njoux, mv baac hnangv yiem douz biaux cuotv daaih nor.
16Meih mbuo maiv hiuv fai? Meih mbuo se Tin-Hungh nyei singx dinc. Tin-Hungh nyei Singx Lingh yaac yiem meih mbuo gu'nyuoz. 17Se gorngv haaix dauh zoux waaic Tin-Hungh nyei singx dinc, Tin-Hungh oix mietc wuov dauh, weic zuqc Tin-Hungh nyei singx dinc se cing-nzengc nyei. Meih mbuo yaac zoux ninh nyei singx dinc.
18Haaix dauh maiv dungx nduov ganh. Yiem meih mbuo naaic maaih haaix dauh ziux ih jaax nyei za'eix funx ganh maaih cong-mengh nor, wuov dauh oix zuqc nyiemc ganh hngongx cingx daaih za'gengh haih maaih cong-mengh. 19Weic zuqc baamh mienh funx cong-mengh nyei, Tin-Hungh buatc se hngongx nyei. Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor,
  “Tin-Hungh longc cong-mengh mienh nyei cong-mengh
   zoux koux hlopv ninh mbuo ganh.”
20Aengx maaih joux waac gorngv,
  “Ziouv hiuv duqv cong-mengh mienh
   hnamv cuotv nyei sic se maiv lamh longc.”
21Hnangv naaiv, maiv dungx zorqv haaix dauh daaih bungx waac-maux. Maanc muotc benx meih mbuo nyei. 22Maiv gunv Baulo fai Aa^bor^lo fai Bide fai naaiv norm baamh gen, maiv gunv ziangh fai daic, ih jaax hnoi fai nqa'haav hingv, yietc zungv se meih mbuo nyei. 23Meih mbuo yaac zoux Giduc nyei. Giduc yaac zoux Tin-Hungh nyei.