3

Jing Bĕ Ƀing Prŏng Tui Gah Mơyang

1Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, kâo ƀu dưi pơhiăp hăng ƀing gih kar hăng pơhiăp hăng ƀing gah mơyang ôh, samơ̆ kar hăng pơhiăp hăng ƀing mơnuih gah lŏn tơnah yơh, jing ƀing kar hăng ană nge amăng Krist. 2Kâo pha brơi kơ ƀing gih hăng ia tơsâo, ƀu djơ̆ hăng gơnam ƀơ̆ng khăng ôh, yuakơ ƀing gih aka ƀu dưi ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng khăng ôh. 3Hlŏng truh kơ ră anai, ƀing gih ăt jing ƀing hơdip tui hăng tơlơi kluh amoaih soh sat gih. Yuakơ čơdơ̆ng mơ̆ng hơmâo tơlơi ga̱r hăng tơlơi brŏk ƀuăh amăng ƀing gih, hiư̆m ngă, ƀing gih ƀu djơ̆ jing kar hăng mơnuih hơdip tui hăng tơlơi kluh amoaih soh sat ôh hă? Hiư̆m ngă, ƀing gih ƀu ngă kar hăng ƀing mơnuih mơnam hơdip tui hăng tơlơi hơnơ̆ng pơkă mơnuih mơnam đôč đač ôh hă? 4Yuakơ tơdang sa čô laĭ tui anai, “Kâo đuaĭ tui Paul,” laih anŭn pô pơkŏn laĭ tui anai, “Kâo đuaĭ tui Apollos,” hiư̆m ngă ƀing gih ƀu jing kar hăng ƀing mơnuih mơnam ôh hă?
5Tui anŭn, hlơi Apollos jing lĕ? Laih anŭn hlơi Paul jing lĕ? Ƀing gơmơi kơnơ̆ng jing ƀing ding kơna Ơi Adai đôč, jing yua mơ̆ng ƀing gơmơi yơh ƀing gih đaŏ kơnang, jing Khua Yang yơh hơmâo jao brơi laih kơ rĭm čô bruă mơnuă ñu anŭn. 6Kâo pla laih pơjĕh, Apollos pruih laih ia, samơ̆ Ơi Adai yơh jing Pô ngă brơi kơ čăt đĭ. 7Tui anŭn, pô pla hăng pô pruih ia ƀu yom ôh, samơ̆ kơnơ̆ng hơjăn Ơi Adai đôč yơh, jing Pô ngă brơi kơ gơnam tăm čăt đĭ. 8Pô pla hăng pô pruih ia jing ƀing hơmâo hrŏm sa tơlơi kơñăm, laih anŭn Ơi Adai či bơni kơ rĭm čô tui hăng bruă ñu hơmâo ngă laih yơh. 9Yuakơ ƀing gơmơi jing ƀing mă bruă hrŏm hơbĭt kơ Ơi Adai, laih anŭn ƀing gih jing kar hăng đang hơma Ơi Adai, jing sang Ñu dŏ yơh.

Krist Jing Atur Ƀing Sang Ơi Adai

10Yua mơ̆ng tơlơi khăp pap Ơi Adai hơmâo pha brơi laih kơ kâo, kâo pơkra sa boh atur kar hăng sa čô rơgơi pơkra, laih anŭn hơmâo pô pơkŏn pơdơ̆ng sang ƀơi atur anŭn. Samơ̆ rĭm čô khŏm răng biă mă kơ tơlơi hiư̆m ñu pơdơ̆ng ƀơi atur anŭn. 11Yuakơ ƀu hơmâo hlơi pô dưi pơkra atur rơngiao kơ Pô hơmâo pơkra laih, anŭn jing Krist yơh. 12Tơdah hlơi pô pơdơ̆ng đĭ ƀơi atur anŭn yua hăng mah, amrăk, khul boh pơtâo yom, kơyâo, rơ̆k ƀôdah adrăng, 13bruă rĭm čô anŭn či pơrơđah kơ bruă ñu anŭn yom ƀôdah ƀu yom, yuakơ Hrơi anŭn či ba bruă anŭn kơ tơlơi rơđah rơđo̱ng yơh. Yuakơ khul tơlơi bruă anŭn či tŭ pơrơđah hăng apui laih anŭn apui či lông lăng kơ tơlơi kơjăp bruă rĭm čô yơh. 14Tơdah hơget gơnam ñu hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih samơ̆ ăt dŏ kơjăp mơ̆n, ñu anŭn či tŭ mă gơnam bơni yơh. 15Tơdah gơnam ñu pơdơ̆ng đĭ anŭn apui ƀơ̆ng hĭ, ñu anŭn či tŭ tơlơi rơngiă yơh. Ñu pô či klaih hĭ mơ̆n, samơ̆ kar hăng mơnuih kơnơ̆ng tơklaih hĭ mơ̆ng jơlah apui đôč yơh.
16Ƀing gih ƀu thâo ôh hă, gih pô jing sang yang Ơi Adai laih anŭn Yang Bơngăt Ơi Adai dŏ amăng ƀing gih? 17Tơdah hlơi pô pơrai hĭ sang yang Ơi Adai, Ơi Adai či pơrai hĭ ñu anŭn yơh, yuakơ sang yang Ơi Adai jing rơgoh hiam laih anŭn ƀing gih yơh jing sang yang Ñu anŭn.
18Anăm pơƀlŏr mă gih pô ôh. Tơdah hlơi pô amăng ƀing gih pơmĭn kơ ñu pô jing rơgơi tui hăng hơnơ̆ng pơkă rơnŭk anai, sĭt ñu anŭn jing sa čô mơnuih mlŭk yơh kiăng kơ ñu jing hĭ mơnuih rơgơi. 19Yuakơ tơlơi rơgơi lŏn tơnah jing hĭ tơlơi mlŭk ƀơi anăp Ơi Adai. Kar hăng Hră Ơi Adai čih laih tui anai, “Ơi Adai ƀač ƀing mơnuih rơgơi amăng hơdră mơneč gơñu.” 20Laih anŭn Hră Ơi Adai čih dơ̆ng tui anai, “Khua Yang thâo krăn khul tơlơi pơmĭn mơnuih rơgơi jing hĭ đôč đač yơh.” 21Hơnŭn yơh, anăm hơmâo hlơi pô ôh pơư pơang kơ tơlơi mơnuih mơnam dưi ngă! Abih bang tơlơi lŏm kơ ƀing gih yơh, 22wơ̆t tơdah Paul, Apollos, Pêtrôs, lŏn tơnah anai, tơlơi hơdip, tơlơi djai, rơnŭk anai ƀôdah rơnŭk pơanăp, abih bang khul tơlơi anŭn lŏm kơ ƀing gih, 23laih anŭn ƀing gih jing lŏm kơ Krist, laih anŭn Krist lŏm kơ Ơi Adai yơh.