4

Cov tubkhai daag num

1Txhua tug yuav tsum suav tas peb yog Kheto cov tub qhe hab Vaajtswv muab tej kws nwg muab npog ca lawd cob rua peb saib. 2Tsw taag le ntawd cov kws leeg saib yuav tsum yog cov kws tso sab tau. 3Kuv tug kheej mas qhov kws mej lossws tuabneeg leejtwg yuav rau txem rua kuv, kuv suav tas yog qhov miv miv xwb. Txawm yog kuv los kuj tsw rau txem rua kuv tug kheej. 4Kuv tsw paub muaj ib qho kom kuv tug kheej, tassws qhov nuav kuj tsw tau suav tas kuv tsw txhum. Tug kws rau txem rua kuv yog tug Tswv. 5Yog le ntawd tsw xob rau txem ua ntej kws tsw tau txug swjhawm. Ca le tog txug thaus tug Tswv lug mas nwg yuav rhu txhua yaam kws muab zais rua huv qhov tsaus ntuj lawd lug rua huv qhov kaaj hab yuav thws tej kws tuabneeg lub sab xaav tshwm lug. Thaus ntawd nyag yuav tau tej lug kws Vaajtswv qhuas nyag.
6Cov kwvtij, kuv muab tej nuav pev rua kuv tug kheej hab Apaulau sub txhad muaj qaabhau rua mej, ua rua mej kawm paub tej lug kws has tas tsw xob ua dhau tej kws muab sau ca lawd, sub mej ib leeg txhad tsw tsaab ua luj dua ib leeg. 7Leejtwg ua rua mej zoo dua lwm tug? Mej muaj daabtsw kws tsw yog tau lwm qhov lug? Yog mej tau lug, ua caag mej yuav khaav yaam nkaus le mej tsw tau txais lwm qhov lug?
8Mej tub muaj ib puas tsaav yaam txhwj lawm lauj! Mej nplua nuj lawm lauj! Mej tub tau ua vaajntxwv lawm tsw txug muaj peb. Kuv yeej xaav kuas mej tau ua vaajntxwv tag tag sub peb txhad tau nrug mej kaav.
9Kuv xaav tas Vaajtswv muab peb cov tubkhai tso rua tom tw ib yaam le cov kws raug txav txem tuag peb txhad ua yeeb yaam rua lub qaab ntuj hab tubkhai ntuj hab tuabneeg saib. 10Peb yog tuabneeg ruag vem saib rua Kheto, mej yog cov kws muaj tswvyim huv Kheto. Peb qaug zug tassws mej muaj zug. Luas fwm mej tassws luas saib tsw taug peb. 11Lug txug taav nuav los peb tseed tshaib nqhes, tsw muaj rwg tsho zoo naav, peb raug nplawm hab tsw muaj vaag muaj tse, 12hab peb ua num khwv ntawm peb txhais teg. Thaus peb raug luas tshev peb kuj foom koob moov rua luas, thaus peb raug tswm txom peb kuj ua sab ntev thev, 13thaus peb raug luas ab ham, peb kuj ua tuab zoo teb luas. Peb zoo le tej tshwj xuam huv nplajteb hab zoo le txhua yaam kws qas lug txug naj nub nwgnuav.
14Kuv tsw yog sau tej nuav ua rua mej txaaj muag tassws yog sau ntuag mej ib yaam le mej yog kuv cov mivnyuas kws kuv hlub. 15Txawm yog mej muaj quas vaam leej kws qhuab qha mej huv Kheto, los mej tsw muaj ntau leej txwv, tsua qhov kuv yog tug qha txuj xuv zoo txhad yug tau mej rua huv Yexu Kheto. 16Vem le nuav kuv txhad thov kuas mej ua yoog lawv le kuv ua. 17Vem le nuav kuv txhad khaiv Timaute kws yog tug tub kws kuv hlub huv tug Tswv hab yog tug kws kuv tso sab tau tuaj cuag mej paab kuas mej ncu txug kuv lub neej huv Kheto ib yaam le kws kuv qha rua huv txhua pawg ntseeg. 18Muaj qee leej tsaab ua luj vem xaav has tas kuv yuav tsw tuaj cuag mej. 19Tassws yog tug Tswv pum zoo kuv yeej yuav tuaj cuag mej tsw ntev nuav, mas kuv tsw yog yuav paub cov tuabneeg khaav theeb hov tej lug xwb tassws yuav paub puab tug fwjchim. 20Vem tas Vaajtswv lub tebchaws tsw yog tej lug kws has xwb tassws yog tug fwjchim. 21Mej xaav yuav daabtsw? Yuav ca kuv coj raab nplawm tuaj cuag mej lossws coj txujkev hlub hab lub sab mog sab muas tuaj?