4

Cov tubtxib haujlwm

1Txhua tus yuav tsum suav tias peb yog Khetos cov tub qhe thiab Vajtswv muab tej uas nws muab npog cia lawd cob rau peb saib xyuas. 2Tsis tag li ntawd cov uas lees saib xyuas yuav tsum yog cov uas tso siab tau. 3Kuv tus kheej mas qhov uas nej lossis neeg leejtwg yuav rau txim rau kuv, kuv suav tias yog qhov me me xwb. Txawm yog kuv los kuj tsis rau txim rau kuv tus kheej. 4Kuv tsis paub muaj ib qho kom kuv tus kheej, tiamsis qhov no kuj tsis tau suav tias kuv tsis txhaum. Tus uas rau txim rau kuv yog tus Tswv. 5Yog li ntawd tsis txhob rau txim ua ntej uas tsis tau txog sijhawm. Cia li tos txog thaum tus Tswv los mas nws yuav rho txhua yam uas muab zais rau hauv qhov tsaus ntuj lawd los rau hauv qhov kaj thiab yuav thws tej uas neeg lub siab xav tshwm los. Thaum ntawd nyias yuav tau tej lus uas Vajtswv qhuas nyias.
6Cov kwvtij, kuv muab tej no piv rau kuv tus kheej thiab Apaulau xwv thiaj muaj qabhau rau nej, ua rau nej kawm paub tej lus uas hais tias tsis txhob ua dhau tej uas muab sau cia lawd, kom nej ib leeg thiaj tsis tsab ua loj dua ib leeg. 7Leejtwg ua rau nej zoo dua lwm tus? Nej muaj dabtsi uas tsis yog tau lwm qhov los? Yog nej tau los, ua cas nej yuav khav yam nkaus li nej tsis tau txais lwm qhov los?
8Nej twb muaj ib puas tsav yam txhij lawm lauj! Nej nplua nuj lawm lauj! Nej twb tau ua vajntxwv lawm tsis txog muaj peb. Kuv yeej xav kom nej tau ua vajntxwv tiag tiag xwv peb thiaj tau nrog nej kav.
9Kuv xav tias Vajtswv muab peb cov tubtxib tso rau tom tw ib yam li cov uas raug txiav txim tuag peb thiaj ua yeeb yam rau lub qab ntuj thiab tubtxib saum ntuj thiab neeg saib. 10Peb yog neeg ruam vim saib rau Khetos, nej yog cov uas muaj tswvyim hauv Khetos. Peb qaug zog tiamsis nej muaj zog. Luag hwm nej tiamsis luag saib tsis taus peb. 11Los txog tav no los peb tseem tshaib nqhis, tsis muaj ris tsho zoo hnav, peb raug nplawm thiab tsis muaj vag muaj tse, 12thiab peb ua haujlwm khwv ntawm peb txhais tes. Thaum peb raug luag cem peb kuj foom koob hmoov rau luag, thaum peb raug tsim txom peb kuj ua siab ntev thev, 13thaum peb raug luag iab hiam, peb kuj ua tib zoo teb luag. Peb zoo li tej tshwj xuam hauv ntiajteb thiab zoo li txhua yam uas qias los txog niaj hnub nimno.
14Kuv tsis yog sau tej no ua rau nej txaj muag tiamsis yog sau ntuas nej ib yam li nej yog kuv cov menyuam uas kuv hlub. 15Txawm yog nej muaj qas vam leej uas qhuab qhia nej hauv Khetos, los nej tsis muaj ntau leej txiv, rau qhov kuv yog tus qhia txoj xov zoo thiaj yug tau nej rau hauv Yexus Khetos. 16Vim li no kuv thiaj thov kom nej ua yoog raws li kuv ua. 17Vim li no kuv thiaj txib Timaute uas yog tus tub uas kuv hlub hauv tus Tswv thiab yog tus uas kuv tso siab tau tuaj cuag nej pab kom nej nco txog kuv lub neej hauv Khetos ib yam li uas kuv qhia rau hauv txhua pawg ntseeg. 18Muaj qee leej tsab ua loj vim xav hais tias kuv yuav tsis tuaj cuag nej. 19Tiamsis yog tus Tswv pom zoo kuv yeej yuav tuaj cuag nej tsis ntev no, mas kuv tsis yog yuav paub cov neeg khav theeb ntawd tej lus xwb tiamsis yuav paub lawv lub hwjchim. 20Vim tias Vajtswv lub tebchaws tsis yog tej lus uas hais xwb tiamsis yog lub hwjchim. 21Nej xav yuav dabtsi? Yuav cia kuv coj rab nplawm tuaj cuag nej lossis coj txojkev hlub thiab lub siab mos siab muag tuaj?