4

Yexus Cov Timthawj Tes Haujlwm

1Tsimnyog nej hwm hais tias peb yog Yexus Khetos cov tubtxib, peb tuav Vajtswv txojlus tseemceeb uas yav tas los tsis muaj leejtwg paub. 2Ib qho ntxiv, tus uas luag tsa los ua tubtxib, tus ntawd yuav tsum ncaj ncees rau nws tus tswv. 3Tiamsis tej uas nej lossis lwm tus txiav txim rau kuv, kuv pom hais tias tej ntawd tsis ua li cas rau kuv. Txawm yog kuv los kuv tsis txiav txim rau kuv. 4Kuv lub siab qhia rau kuv hais tias kuv yeej tsis tau ua txhaum, kuv hais li ntawd tsis yog kuv hais tias kuv tsis muaj txim. Tus Tswv yog tus uas yuav txiav txim rau kuv. 5Yog li ntawd, thaum tseem tsis tau txog lub sijhawm uas Vajtswv teem cia, nej tsis txhob txiav txim rau leejtwg. Tos txog Hnub uas tus Tswv los txiav txim thaum kawg; nws yuav muab tej uas neeg ua nyob hauv qhov tsaus ntuj los nthuav rau ntawm qhov pom kev thiab muab tej uas neeg lub siab xav nraim nkoos qhia rau sawvdaws paub. Thiab Vajtswv yuav qhuas txhua tus uas tsimnyog Vajtswv qhuas.
6Cov kwvtij, qhov uas kuv muab Apaulaus thiab kuv zaj coj los piav rau nej, twb yog kuv xav kom nej xyaum ua li wb tus yamntxwv, nej thiaj paub qhov uas hais tias, “Tsis txhob ua dhau Vajtswv txojlus.” Tsis tsimnyog nej qhuas tus no thiab thuam tus tod. 7Leejtwg tsa nej lub neej zoo dua lwm tus lub? Txhua yam uas nej muaj puavleej yog Vajtswv pub rau nej los sav! Ua li cas nej tseem khav hais tias yog nej khwv tau?
8Nej twb muaj txhua yam uas nej xav tau lawm los? Nej twb npluanuj lawm los? Nej twb tau ua vajntxwv lawm los, ua li cas peb ho tsis tau ua vajntxwv? Kuv xav kom nej tau ua vajntxwv, peb thiaj li tau nrog nej ua vajntxwv thiab. 9Kuv xav hais tias Vajtswv muab peb cov uas yog timthawj tso tuaj tom tw, ib yam li cov neeg uas raug txim uas luag coj mus tua, rau qhov peb zoo li tus uas ua yeebyam rau lub ntiajteb no rau cov timtswv thiab rau neeg ntiajteb saib. 10Twb yog vim peb ua Yexus Khetos tes haujlwm, sawvdaws thiaj hais tias peb yog neeg ruam, tiamsis nej yog neeg ntse, nej thiaj ntseeg Yexus Khetos. Peb qaug zog, tiamsis nej muaj zog kawg li. Luag hwm nej, tiamsis luag thuam peb kawg li. 11Txawm yog niaj hnub no los peb tseem tshaib nqhis kawg li; peb tsis muaj ris tsho zoo nrog luag hnav; peb raug luag ntaus; peb tsis muaj tsev nrog luag nyob; 12peb ua haujlwm khwv heev peb thiaj tau noj tau haus. Thaum luag foom tsis zoo rau peb, peb thov Vajtswv foom koob hmoov rau luag; thaum luag tsimtxom peb, peb ua siab ntev nyiaj; 13thaum luag thuam peb, peb ua tib zoo hais luag. Peb zoo li tej khoom liamsim uas neeg ntiajteb muab povtseg, peb zoo li tej yam qias qias rau neeg ntiajteb los txog niaj hnub no.
14Kuv sau tsab ntawv no tuaj rau nej tsis yog kuv xav kom nej txajmuag, tiamsis kuv sau tuaj ntuas nej ib yam li kuv ntuas cov menyuam uas kuv hlub. 15Txawm yog nej yuav muaj kaum txhiab leej qhia Yexus Khetos zaj rau nej los nej tsuas muaj tib leeg txiv xwb. Kuv yog nej txiv, rau qhov kuv coj txojmoo zoo tuaj qhia rau nej thiab coj nej los ntseeg Yexus Khetos. 16Yog li ntawd, kuv thov nej ua nej lub neej raws li kuv tus yam ntxwv. 17Twb yog vim li no kuv thiaj txib Timautes tus uas kuv hlub, thiab yog ib tug tub uas ua lub neej ncaj ncees rau tus Tswv tuaj qhia nej, kom nej nco txog qhov uas kuv nrog Yexus Khetos koom ib txojsia thiab tej uas kuv qhia rau cov ntseeg uas nyob txhua qhov chaw.
18Nej cov muaj qee leej khavtheeb, rau qhov nej xav hais tias kuv yuav tsis tuaj xyuas nej lawm. 19Yog tus Tswv pom zoo tsis ntev no kuv yuav tuaj xyuas nej. Kuv xav tuaj xyuas nej saib cov neeg uas khav khav ntawd lawv ho ua tau lawv tej haujlwm zoo npaum li cas diam. 20Rau qhov Vajtswv lub tebchaws tsis yog neeg lub ncauj hais xwb, tiamsis yog tes haujlwm uas lawv ua. 21Nej nyiam li cas? Cia kuv nqa nplawm tuaj lossis cia kuv tuaj hlub thiab ua tib zoo qhia nej?