4

Ƀing Ding Kơna Pơjao Krist

1Tui anŭn, mơnuih mơnam năng yap kơ ƀing gơmơi jing ƀing ding kơna Krist laih anŭn jing ƀing tŭ bruă jao hăng khul mơta tơlơi yom hơgŏm Ơi Adai yơh. 2Tơlơi hơduah kiăng kơ hlơi pô khua ñu jao brơi laih bruă jao, ñu anŭn khŏm pơrơklă kơ tơlơi ñu tŏng ten hăng khua ñu yơh. 3Bơ kơ kâo, kâo ƀu bơngơ̆t hơget gĕt ôh tơdah ƀing gih phat kơđi kơ kâo ƀôdah mơnuih mơnam phat kơđi kơ kâo. Sĭt yơh, kâo kŏn phat kơđi kơ kâo pô lơi. 4Pran jua tơpă kâo jơngeh, samơ̆ tơlơi anŭn ƀu pơjing kơ kâo jing hĭ mơnuih ƀu soh ôh. Anŭn jing Khua Yang yơh jing Pô phat kơđi kơ kâo. 5Hơnŭn yơh, anăm phat kơđi kơ hơget gĕt ôh hlâo kơ hrơi mông pơkơčah laih. Khŏm dŏ tơguan bĕ tơl hrơi Khua Yang rai. Ñu či ba pơ tơlơi bơngač yơh abih bang tơlơi bruă arăng pơdŏp laih amăng tơlơi kơnăm mơmŏt laih anŭn či pơrơđah khul tơlơi pơtrŭt kiăng amăng pran jua mơnuih mơnam. Hlak anŭn, rĭm čô či tŭ mă tơlơi bơni ñu mơ̆ng Ơi Adai yơh.
6Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, kâo hơmâo tŭ yua laih hơdôm tơlơi anŭn kơ kâo pô laih anŭn Apollos kơ tơlơi tŭ yua gih, kiăng kơ ƀing gih dưi hrăm mơ̆ng ƀing gơmơi kơ tơlơi kiăng laĭ tui anai, “Anăm ngă rơgao hloh kơ tơlơi arăng čih laih ôh.” Giŏng anŭn, ƀing gih či pơgao pơang pơpŭ đơi kơ pô anai laih anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô pơkŏn. 7Hlơi pơjing brơi kơ ƀing gih yap gih pô jing yom hloh kơ arăng pơkŏn lĕ? Hiư̆m ngă, Ơi Adai ƀu pha brơi kơ ƀing gih hơdôm gơnam ƀing gih tŭ mă ôh hă? Laih anŭn tơdah ƀing gih hơmâo tŭ mă laih gơnam anŭn, yua hơget ƀing gih pơgao pơang kar hăng ƀing gih aka ƀu tŭ mă ôh lĕ?
8Ƀing gih hơmâo laih djŏp mơta gơnam ƀing gih kiăng! Ƀing gih jing pơdrŏng laih yơh! Ƀing gih hơmâo jing laih ƀing pơtao, wơ̆t tơdah ƀing gơmơi ƀu djơ̆ ôh! Kâo kwưh kiăng biă mă yơh kơ tơlơi ƀing gih hơmâo jing hĭ laih ƀing pơtao tui anŭn ƀing gơmơi ăt dưi jing pơtao hrŏm hăng ƀing gih mơ̆n. 9Yuakơ kâo pơmĭn kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo brơi laih kơ ƀing gơmơi jing ƀing ding kơna pơjao Yêsu, kiăng kơ pơrơđah ƀơi mông hơnăl tuč, jing kar hăng mơnuih arăng klă̱ kơđi kiăng kơ djai ƀơi anih pơƀut glaĭ prŏng yơh. Arăng ngă kơ ƀing gơmơi jing hĭ yom hơjăn kơ abih bang lŏn tơnah, kơ ƀing ling jang wơ̆t hăng kơ mơnuih mơnam lăng ƀuh mơ̆n. 10Ƀing gơmơi jing kar hăng mlŭk yuakơ anăn Krist, samơ̆ ƀing gih jing rơgơi biă mă amăng Krist! Ƀing gơmơi jing tơdu, samơ̆ ƀing gih jing kơtang! Arăng pơpŭ kơ ƀing gih, samơ̆ ƀing gơmơi arăng ƀu pơpŭ hĭ ôh! 11Truh kơ mông anai mơtam, ƀing gơmơi rơpa hăng mơhao. Arăng ƀu pha brơi kơ ƀing gơmơi khul sum ao ôh, taih čŏm ƀing gơmơi ruă rơka laih anŭn ƀing gơmơi ƀu hơmâo sang dŏ ôh. 12Ƀing gơmơi mă bruă gleh glan hăng tơngan gơmơi pô kiăng kơ čem gơmơi pô. Tơdang arăng hơtŏm păh hĭ ƀing gơmơi, ƀing gơmơi bơni hiam kơ ƀing gơñu. Tơdang arăng ngă sat kơ ƀing gơmơi, ƀing gơmơi gir run tŭ yơh. 13Tơdang arăng pơhiăp sat kơ ƀing gơmơi, ƀing gơmơi laĭ glaĭ tơdu rơun. Truh pơ tă anai mơtam, ƀing gơmơi hơmâo jing hĭ laih djăh kơ lŏn tơnah laih anŭn aru kơ mơnuih mơnam yơh.
14Kâo čih khul tơlơi anŭn ƀu djơ̆ kiăng pơmlâo hĭ ƀing gih ôh, samơ̆ kiăng kơ pơkơđiăng kơ ƀing gih, jing kar hăng ƀing ană tơčô kâo khăp biă mă yơh. 15Wơ̆t tơdah ƀing gih hơmâo sa rơbăn čô wai lăng brơi kơ ƀing gih amăng Krist, ƀing gih ƀu hơmâo lu ama ôh, yuakơ amăng Krist Yêsu kâo jing hĭ ama gih yua mơ̆ng tơlơi pơthâo hiam anai. 16Hơnŭn yơh, kâo pơtrŭt kơ ƀing gih kiăng kơ hla̱ tui kâo. 17Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh, kâo pơkiaŏ Timothe, jing ană kâo khăp, nao pơ ƀing gih. Ñu jing sa čô dŏ tŏng ten biă mă amăng Khua Yang. Ñu či pơhơdơr brơi kơ ƀing gih thâo hiư̆m kâo hơmâo hơdip hơdơ̆ng laih amăng Krist Yêsu, jing tơlơi tŭ ư hăng tơlơi kâo pơtô ƀơi djŏp Sang Ơi Adai amăng djŏp anih yơh.
18Hơmâo đơđa mơnuih amăng ƀing gih hơmâo jing hĭ ƀing pơgao yơh tơdang ƀing gơñu pơmĭn tơdah kâo ƀu či nao ngui pơ ƀing gih ôh. 19Samơ̆ kâo či nao pơ ƀing gih tañ biă mă yơh, tơdah Khua Yang kiăng, laih anŭn kâo či hơduah ƀuh yơh ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hiư̆m ƀing mơnuih pơgao pơang anŭn hlak pơhiăp ôh, samơ̆ kơ tơlơi dưi ƀing gơñu hơmâo mơ̆n. 20Yuakơ dêh čar Ơi Adai ƀu djơ̆ tơbiă rai mơ̆ng tơhơnal tơlơi pơhiăp ôh, samơ̆ mơ̆ng tơlơi hơdip hơdơ̆ng yua mơ̆ng tơlơi dưi mơyang yơh. 21Hơget tơlơi ƀing gih kiăng hloh lĕ? Ƀing gih kiăng kâo nao pơ ƀing gih hăng sa ƀĕ gai hơnuăt hă ƀôdah hăng tơlơi khăp laih anŭn jua pơmĭn tơdu rơun hă?