5

Txav txem rua tug kws ua nkauj nraug

1Kuv nov xuv has tas muaj kev ua nkauj nraug huv mej cov. Txawm yog lwm haiv tuabneeg los tub tsw muaj kev ua nkauj nraug le nuav, yog qhov kws ib tug tau deev nwg txwv tug quaspuj. 2Los mej tseed khaav quas ntxhas. Tub tswm nyog mej nyuaj sab hab muab tug kws ua txhum hov ntab tawm huv mej cov moog los sas.
3Txawm yog kuv tsw nrug mej nyob los kuv lub sab yeej nrug mej nyob, hab ib yaam le kuv nrug mej nyob ntaag kuv tub txav txem rua tug kws ua txhum le hov 4huv peb tug Tswv Yexu lub npe lawm. Thaus mej tuaj sablaaj ua ke hab kuv lub sab yeej koom nrug mej ua ke hab peb tug Tswv Yexu tug fwjchim nrug nraim, 5mej ca le muab tug hov cob rua Xataa ua kuas nwg lub cev nqaj tawv puam tsuaj sub nwg tug ntsuj plig txhad le dim rua nub kws tug Tswv teem ca.
6Qhov kws mej khaav theeb hov tsw zoo hlo le. Mej tsw paub lov? Ib nyuas qhov keeb xwb yeej ua rua ib phaaj moov su taag huvsw. 7Ca le ntxuav tej keeb qub huvsw pov tseg sub mej txhad le ua tau cov moov tshab kws tsw xyaw keeb ib yaam le mej cov kws yeej tsw xyaw keeb. Tsua qhov Kheto kws yog peb tug mivnyuas yaaj ua kevcai Hlaa Dhau tub raug muab xyeem lawm. 8Vem le nuav, ca peb ua qhov kevcai Hlaa Dhau nuav, tsw yog muab cov qub keeb kws yog kev txhum hab kev phem kev qas lug ua, tassws muab cov ncuav tsw xyaw keeb kws yog lub sab dawb paug hab txujkev tseeb lug ua.
9Kuv tub sau tsaab ntawv tuaj has kuas mej tsw xob koom nrug cov tuabneeg ua nkauj ua nraug ua ke. 10Tsw yog kuv has txug txhua tug huv nplajteb kws ua nkauj ua nraug hab ntshaw luas tug hab txeeb luas tug hab pe txoov daab, vem tas yog txwv tej nuav huvsw lawm tes mej yuav tsum tawm huv lub nplajteb nuav moog. 11Tassws nwgnuav kuv sau has kuas mej tsw xob moog koom nrug cov kws hu ua kwvtij los tseed ua nkauj nraug, ntshaw luas tug, pe txoov daab, thuaj luas, qaug dej qaug cawv, lossws txeeb luas tug, txawm yog yuav noj yuav haus los tsw xob koom hlo le. 12Kuv muaj cai hovtwg kws yuav txav txem rua cov kws tseed nyob saab nrau? Mej yuav tsum txav txem rua cov kws nyob huv mej pawg xwb los tsw yog? 13Vaajtswv yog tug txav txem rua cov kws nyob saab nrau. “Ca le rhuav tshem tug tuabneeg phem tawm huv mej cov moog.”