5

Txiav txim rau tus uas ua nkauj nraug

1Kuv hnov xov hais tias muaj kev ua nkauj nraug hauv nej cov. Txawm yog lwm haiv neeg los twb tsis muaj kev ua nkauj nraug li no, yog qhov uas ib tug tau deev nws txiv tus pojniam. 2Los nej tseem khav ntxhias. Twb tsim nyog nej nyuaj siab thiab muab tus uas ua txhaum ntawd ntiab tawm hauv nej cov mus los sas.
3Txawm yog kuv tsis nrog nej nyob los kuv lub siab yeej nrog nej nyob, thiab ib yam li kuv nrog nej nyob ntag kuv twb txiav txim rau tus uas ua txhaum li ntawd 4hauv peb tus Tswv Yexus lub npe lawm. Thaum nej tuaj sablaj ua ke thiab kuv lub siab yeej koom nrog nej ua ke thiab peb tus Tswv Yexus lub hwjchim nrog nraim, 5nej cia li muab tus ntawd cob rau Xatas ua kom nws lub cev nqaij tawv puam tsuaj kom nws tus ntsuj plig thiaj li dim rau hnub uas tus Tswv teem cia.
6Qhov uas nej khav theeb ntawd tsis zoo kiag li. Nej tsis paub lov? Ib nyuag qhov keeb xwb yeej ua rau ib phaj hmoov su tag huvsi. 7Cia li ntxuav tej keeb qub huvsi pov tseg kom nej thiaj li ua tau cov hmoov tshiab uas tsis xyaw keeb ib yam li nej cov uas yeej tsis xyaw keeb. Rau qhov Khetos uas yog peb tus menyuam yaj ua kevcai Hla Dhau twb raug muab xyeem lawm. 8Vim li no, cia peb ua qhov kevcai Hla Dhau no, tsis yog muab cov qub keeb uas yog kev txhaum thiab kev phem kev qias los ua, tiamsis muab cov ncuav tsis xyaw keeb uas yog lub siab dawb paug thiab txojkev tseeb los ua.
9Kuv twb sau tsab ntawv tuaj hais kom nej tsis txhob koom nrog cov neeg ua nkauj ua nraug ua ke. 10Tsis yog kuv hais txog txhua tus hauv ntiajteb uas ua nkauj ua nraug thiab ntshaw luag tug thiab txeeb luag tug thiab pe dab mlom, vim tias yog txwv tej no huvsi lawm ces nej yuav tsum tawm hauv lub ntiajteb no mus. 11Tiamsis nimno kuv sau hais kom nej tsis txhob mus koom nrog cov uas hu ua kwvtij los tseem ua nkauj nraug, ntshaw luag tug, pe dab mlom, thuam luag, qaug dej qaug cawv, lossis txeeb luag tug, txawm yog yuav noj yuav haus los tsis txhob koom kiag li. 12Kuv muaj cai qhovtwg uas yuav txiav txim rau cov uas tseem nyob sab nraud? Nej yuav tsum txiav txim rau cov uas nyob hauv nej pawg xwb los tsis yog? 13Vajtswv yog tus txiav txim rau cov uas nyob sab nraud. “Cia li rhuav tshem tus neeg phem tawm hauv nej cov mus.”