5

Cov Ntseeg uas ua Txhaum Kev Nkauj Kev Nraug

1Kuv hnov xov hais tias nej cov muaj qee leej ua txhaum kev nkauj kev nraug loj heev, txawm yog cov tsis ntseeg los lawv twb tsis ua txhaum loj npaum li ntawd; muaj neeg tuaj qhia rau kuv hais tias muaj ib tug tub cia li yuav nws niam tshiab los ua pojniam. 2Nej tseem muaj plhus khav thiab los? Twb tsimnyog nej nyuaj siab, thiab muab tus uas ua txhaum ntawd rho tawm hauv nej cov mus. 3Txawm yog kuv nyob deb nej los kuv lub siab nrog nraim nej nyob; yog kuv nrog nej nyob, 4ntshai kuv twb tuav peb tus Tswv Yexus lub npe rau txim rau tus uas ua txhaum ntawd lawm. Thaum nej tuaj sablaj ua ke, kuv lub siab yeej nrog nej thiab peb tus Tswv Yexus lub hwjchim yeej nrog nraim peb. 5Nej cia li muab tus ntawd cob rau dab Ntxwgnyoog ua kom nws lub cev puastsuaj mus, yog nej ua li ntawd, thaum txog Hnub uas tus Tswv los tus ntawd tus ntsujplig thiaj yuav dim.
6Tsis tsimnyog nej yuav khavtheeb hlo li! Nej twb paub lo lus uas hais tias, “Ib qhov keeb me me xwb ua rau lub ncuav su tuaj.” 7Nej yuav tsum muab tej keeb qub uas yog txojkev txhaum tso povtseg, nej thiaj yuav ua tau neeg dawbhuv. Yog nej ua li ntawd, nej thiaj yuav zoo li lub ncuav tshiab uas tsis xyaw keeb; kuv paub hais tias tsis muaj keeb nyob hauv nej lawm. Rau qhov Yexus Khetos uas yog tus menyuam yaj uas luag muab tua ua kevcai Hla Dhau, nws twb tuag theej peb lub txhoj lawm. 8Yog li ntawd, peb cia li ua kevcai Hla Dhau, peb tsis txhob muab cov qub keeb uas yog kev txhaum thiab kev phem kev qias los ua, tiamsis muab cov ncuav tsis xyaw keeb uas yog txojkev ncaj ncees thiab kev tseeb los ua xwb.
9Kuv twb sau ntawv tuaj qhia rau nej lawm hais tias, nej tsis txhob mus koom nrog cov neeg uas nyiam ua kev nkauj kev nraug hlo li. 10Qhov uas kuv hais li ntawd, tsis yog kuv hais txog tej neeg ntiajteb uas nyiam ua kev nkauj kev nraug lossis cov neeg uas ntshaw luag tug lossis cov neeg uas ua tubsab, lossis cov neeg uas pe mlom. Yog nej tsis nrog cov neeg ntawd nyob, ces nej yuav tsum tawm hauv lub ntiajteb no mus. 11Tiamsis qhov uas kuv sau tsab ntawv no tuaj rau nej, yog qhia kom nej tsis txhob mus koom nrog tus neeg uas nws ua txuj hais tias nws yog tus ntseeg, tiamsis nws tseem nyiam ua kev nkauj kev nraug, ntshaw luag tug, pe mlom, thuam lwm tus, quav cawv thiab ua tubsab. Txawm yog noj mov los nej tsis txhob nrog tus neeg uas zoo li ntawd koom tsum.
12Dua li ntawd, kuv tsis yog tus uas yuav txiav txim rau cov neeg uas tsis ntseeg. Tiamsis nej yog cov uas yuav txiav txim rau cov ntseeg. 13Vajtswv yog tus uas yuav txiav txim rau cov uas tsis ntseeg. Rau qhov Vajtswv txojlus hais tias, “Cia li muab tus uas ua phem ntawd ntiab tawm hauv nej cov mus.”