5

Jiu-Baang Oix Zuqc Siemv Maiv Luonx Horngc Nyei Sic

1Yie haiz mienh gorngv, yiem meih mbuo mbu'ndongx maaih maiv luonx horngc nyei sic. Liemh ga'nyiec maiv sienx nyei mienh yaac maiv maaih naaiv nyungc sic, weic zuqc maaih laanh mienh caux ninh nyei da'nyeic maac maaih jauv. 2Hnangv naaic, meih mbuo fungc haih zoux maux? Meih mbuo horpc zuqc nzauh, horpc zuqc nyiemv maiv zeiz? Zoux naaiv nyungc sic nyei mienh oix zuqc zunc cuotv jiu-baang mingh.
3Maiv gunv yie nyei sin leih meih mbuo go, yie nyei hnyouv corc caux meih mbuo yiem. Yaac hnangv yie caux meih mbuo yiem, yie zungv siemv dingc zoux naaiv deix maiv luonx horngc nyei sic wuov laanh mienh nyei zuiz. 4Meih mbuo dengv Ziouv Yesu nyei mbuox gapv zunv nyei ziangh hoc, yie nyei hnyouv yaac caux meih mbuo yiem, aengx maaih mbuo nyei Ziouv nyei qaqv caux meih mbuo yiem. 5Meih mbuo oix zuqc zorqv naaiv dauh mienh jiu bun Saadaan mietc ninh nyei sin. Hnangv naaic, taux Ziouv Yesu aengx daaih nyei hnoi haih njoux duqv ninh nyei lingh wuonh.
6Meih mbuo bungx waac-maux se maiv horpc. Meih mbuo maiv hiuv fai? Diqv dien ⟨bingv⟩ zoux bun ziangh ndunh njuov butv nzengc. 7Meih mbuo oix zuqc zorqv zuiz nyei loz-bingv guangc, weic bun meih mbuo benx ndunh maiv an bingv nyei siang-njuov. Meih mbuo zungv benx naaiv nyungc njuov mi'aqv. Weic zuqc mbuo nyei ⟨bingv⟩ nyei ba'gi yungh dorn, se Giduc, zungv zuqc ziec liuz aqv. 8Hnangv naaic, mbuo lomh nzoih jiex Siex Maengc Zipv maah! Maiv dungx longc an loz-bingv zoux daaih nyei njuov jiex zipv, weic zuqc loz-bingv beiv zuqc zuiz, beiv hiuang orqv. Oix zuqc longc maiv an bingv nyei njuov jiex zipv, dongh beiv hnyouv zingx yaac beiv zien leiz.
9Yie fiev fienx mbuox jiex meih mbuo, maiv dungx caux maiv luonx horngc nyei mienh zoux doic. 10Yie nyei eix leiz se maiv zeiz gorngv naaiv norm baamh gen nyei mienh, dongh zoux maiv luonx horngc nyei sic, mauv ga'naaiv, zoux zaqc, baaix miuc-fangx wuov deix. Se gorngv yie gorngv naaiv deix nor, meih mbuo zungv oix zuqc cuotv baamh gen. 11Yie fiev fienx mbuox meih mbuo, maaih ndaam mengh zoux sienx Yesu nyei gorx-youz mv baac corc zoux maiv luonx horngc nyei sic, mauv ga'naaiv, baaix miuc-fangx, gorngv doqc mienh, hopv diuv nquin, fai pienx mienh, maiv dungx caux naaiv nyungc mienh zoux doic. Liemh maiv dungx caux ninh nyanc hnaangx.
12-13Ga'nyiec, maiv sienx nyei mienh maiv taux yie siemv. Tin-Hungh ganh oix siemv ninh mbuo. Meih mbuo horpc zuqc siemv nyei se jiu-baang gu'nyuoz nyei mienh maiv zeiz? Hnangv Ging-Sou gorngv nor,
  “Maaih mienh waaic mienh yiem meih mbuo mbu'ndongx,
   oix zuqc zunc cuotv mingh.”