5

Tơlơi Soh Sat Amăng Sang Ơi Adai Korinthos

1Arăng pơruai glaĭ kơ tơlơi hơmâo tơlơi pyu pơde soh sat amăng ƀing gih, laih anŭn tơlơi bruă wơ̆t dah amăng ƀing mơnuih ƀu đaŏ ăt kŏn hơmâo lơi tui anai: Sa čô mơnuih đah rơkơi dŏ kơ bơnai ama ñu. 2Laih anŭn, ƀing gih pơgao pơang biă mă kơ tơlơi anŭn hă? Kơđai glaĭ, ƀing gih ƀu khŏm rơngot hơning laih anŭn puh pơđuaĭ hĭ pô ngă soh anŭn mơ̆ng tơlơi pơgop pơlir gih ôh hă? 3Wơ̆t tơdah kâo ƀu hơmâo ƀô̆ mơta pơ anŭn ôh, samơ̆ kâo dŏ hrŏm hăng ƀing gih amăng jua bơngăt. Laih anŭn kâo hơmâo phat kơđi laih kơ hlơi pô ngă anŭn, kar hăng tơdah kâo hơmâo ƀô̆ mơta pơ anŭn hrŏm hăng ƀing gih gah jua bơngăt yơh. 4Tơdang ƀing gih pơjơnum glaĭ amăng Khua Yang Yêsu ta laih anŭn kâo dŏ hăng ƀing gih amăng jua bơngăt, laih anŭn tơlơi dưi mơyang Khua Yang Yêsu ta dŏ hrŏm hơbĭt, 5jao hĭ bĕ pô anŭn kơ Satan kiăng kơ drơi jan sat ƀai ñu răm rai hĭ laih anŭn bơngăt ñu dưi klaih hĭ ƀơi Hrơi Khua Yang či rai dơ̆ng.
6Tơlơi ƀing gih pơư pơang jing ƀu hiam ôh. Hiư̆m ngă, ƀing gih ƀu thâo ôh hă, kơnơ̆ng ƀiă tơpơi đôč dưi ngă kơ tơpŭng bô̱̆ đĭ? 7Mă pơđuaĭ hĭ bĕ tơpơi hơđăp kiăng kơ ƀing gih dưi jing hĭ tơpŭng phrâo ƀu hơmâo tơpơi ôh, jing gih pô sĭt. Yuakơ Krist, jing ană triu Tơlơi Găn ta, hơmâo tŭ pơsăn drơi laih. 8Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing ta djă̱ pioh Tơlơi Phet anŭn, ƀu djơ̆ hăng tơpơi hơđăp ôh, jing tơpơi tơlơi mưč mač laih anŭn tơlơi sat ƀai, samơ̆ hăng tơpŭng ƀu hơmâo tơpơi yơh, jing ƀañ tơpŭng tơlơi tơpă hăng tơlơi sĭt.
9Kâo hơmâo čih laih kơ ƀing gih amăng hră kâo kiăng kơ ƀing gih ƀu pơgop ôh hăng ƀing pyu pơde soh sat. 10Kâo ƀu laĭ ôh kơ tơlơi pơpĕ đuaĭ hĭ hlo̱m ƀo̱m ƀing mơnuih amăng lŏn tơnah anai jing ƀing pyu pơde soh sel, ƀôdah jing ƀing hưp ham, ƀing pleč ƀlŏr ƀôdah ƀing kơkuh kơ rup trah. Amăng tơlơi bruă kar hăng anŭn, ƀing gih khŏm đuaĭ lui hĭ lŏn tơnah anai yơh. 11Samơ̆ ră anai kâo čih hră kơ ƀing gih kơ tơlơi ƀing gih khŏm anăm pơgop ôh hăng mơnuih yap ñu pô jing ayŏng adơi đaŏ, samơ̆ jing sa čô mơnuih ngă pyu pơde, hưp ham, kơkuh kơ rup trah, pơhiăp kơtư̆ juă kơ arăng, măt tơpai ƀôdah pleč ƀlŏr. Hăng sa čô mơnuih kar hăng anŭn, ƀing gih anăm pơgop hrŏm ôh wơ̆t tơdah ƀơ̆ng huă hrŏm ăt kŏn dưi lơi.
12Hơget djơ̆ pơ kâo kiăng kơ phat kơđi ƀing mơnuih gah rơngiao kơ Sang Ơi Adai lĕ? Hiư̆m ngă, ƀing gih ƀu phat kơđi kơ ƀing mơnuih amăng Sang Ơi Adai ôh hă? 13Ơi Adai yơh či phat kơđi kơ ƀing mơnuih gah rơngiao anŭn. Tui hăng Hră Ơi Adai čih laih tui anai, “Puh pơđuaĭ hĭ bĕ mơnuih sat ƀai mơ̆ng tŏng krah ƀing gih.”