6

Đừng kiện cáo nhau

1Khi anh em tín hữu có việc tranh chấp với nhau, sao không để Hội thánh phân xử, lại đưa nhau ra tòa cho người chưa tin Chúa xét xử? 2Anh em không biết Hội thánh sẽ xét xử thế gian sao? Đã có quyền xét xử thế gian lẽ nào anh em không thể xét xứ những việc nhỏ nhặt? 3Anh em không biết chúng ta sẽ xét xử các thiên sứ sao? Huống hồ việc đời này! 4Khi có việc tranh chấp như thế, sao anh em nhờ người ngoài phân xử? 5Thật xấu hổ! Trong anh em không có người nào đủ khôn ngoan phân xử giúp tín hữu sao? 6Anh em kiện cáo nhau lại đem cho người không tin Chúa phân xử! 7Kiện cáo nhau đã là sai rồi. Chịu phần quấy có hơn không? Chịu lường gạt có hơn không? 8Thế mà anh em làm quấy và lường gạt ngay chính anh em mình! 9Anh em không biết kẻ gian ác chẳng được vào Nước của Thượng Đế sao? Đừng bị mắc lừa: người gian dâm, thờ thần tượng, ngoại tình, tình dục đồng giới, 10hoặc người trộm cắp, tham lam, nghiện rượu, chửi rủa, bóc lột, không bao giờ được vào Nước Chúa.
11Trước kia, trong anh em có người sống như thế, nhưng anh em đã được rửa sạch tội lỗi, được thánh hóa và kể là công chính nhờ Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu và Thánh Linh của Thượng Đế. 12Mọi việc đều được phép làm, nhưng không phải mọi việc đều có ích. Tôi được phép làm mọi việc, nhưng tôi không để việc nào chi phối tôi. 13Thức ăn dành cho dạ dày, dạ dày dành cho thức ăn, nhưng Thượng Đế sẽ hủy hoại cả hai. Thân thể không dành cho việc gian dâm, nhưng dành cho Chúa, và Chúa là Chủ của thân thể.
14Thượng Đế đã khiến Chúa Giê-xu sống lại, Ngài cũng sẽ khiến chúng ta sống lại bởi quyền năng Ngài. 15Anh em không biết thân thể chúng ta là chi thể của Chúa sao? Không lẽ chúng ta làm cho chi thể của Chúa thành chi thể của gái mãi dâm sao? Nhất quyết không! 16Anh em không biết ai kết hợp với gái mãi dâm sẽ trở nên một thân thể với nó sao? Vì Chúa đã dạy: hai người sẽ thành một thân. 17Còn ai liên hiệp với Chúa sẽ có một tâm linh với Ngài.
18Hãy tránh gian dâm! Tội nào cũng còn ở ngoài thân thể; nhưng gian dâm là phạm ngay vào thân thể mình. 19Anh em không biết thân thể anh em là đền thờ Thánh Linh, và Ngài đang sống trong anh em sao? Thượng Đế đã ban Thánh Linh cho anh em nên anh em không còn thuộc về chính mình nữa. 20Anh em đã được Thượng Đế chuộc với giá rất cao nên hãy dùng thân thể tôn vinh Ngài.