6

Cov Ntseeg ua Plaub rau Cov Ntseeg

1Thaum nej cov ntseeg ib leeg ua plaub rau ib leeg, nej tseem coj mus rau cov tsis ntseeg nrog nej hais thiab los? Twb tsimnyog nej cia rau cov ntseeg nrog nej hais xwb los sav! 2Nej puas paub hais tias cov ntseeg yuav ua cov txiav txim rau neeg ntiajteb? Yog nej twb yuav txiav txim rau neeg ntiajteb, nej txawm yuav tsis muaj cuabkav hais tej nyuag plaub me me no thiab los? 3Nej tsis paub hais tias, peb twb yog cov uas yuav txiav txim rau cov timtswv no los? Yog li ntawd, tsimnyog peb hais tau tej nyuag plaub ntug uas niaj hnub muaj no thiab! 4Thaum nej muaj plaub ntug, nej yuav coj mus rau cov tsis ntseeg hais los? 5Kuv hais li no kom nej paub txajmuag. Nej cov yeej muaj tus txawj ntse uas yuav hais tau tej plaub ntug uas cov ntseeg ib leeg ua rau ib leeg, 6tiamsis cov ntseeg ib leeg tseem kom ib leeg mus rau hauv tsev tu plaub thiab cia cov tsis ntseeg hais.
7Qhov uas nej ib leeg kom ib leeg ntawd qhia rau sawvdaws paub hais tias, nej yeej tsis muab siab npuab Vajtswv. Ua li cas nej tsis ua tus swb? Ua li cas nej tsis cia luag ntxo nej zoo dua? 8Tiamsis nej ho tsis ua li ntawd, txawm yog nej yog tib cov ntseeg xwb los nej ib leeg tseem ua phem rau ib leeg, thiab ib leeg ntxo ib leeg. 9Nej tsis paub hais tias, cov neeg uas ua phem ua qias yuav tsis muaj feem mus nyob Vajtswv lub Tebchaws no los? Nej tsis txhob rov dag nej; cov neeg uas nyiam ua kev nkauj kev nraug, pe mlom, deev luag pojniam luag txiv, txivneej deev txivneej, pojniam deev pojniam, 10ua tubsab, ntshaw luag tug, quav cawv, thuam lwm tus thiab txhav luag tug. Cov neeg ntawd yuav tsis muaj feem mus nyob Vajtswv lub Tebchaws li. 11Yav tas los nej cov muaj qee leej ua ib yam nkaus li ntawd, tiamsis nimno Yexus Khetos twb ntxuav nej lub txim thiab muab nej pub rau Vajtswv lawm. Peb tus Tswv Yexus Khetos thiab Vajtswv tus Ntsujplig twb coj nej los nrog Vajtswv sib raug zoo lawm.

Cia Nej Lub Cev ua rau Vajtswv Tau Ntsejmuag

12Muaj qee leej yuav hais tias, “Kuv muaj cuabkav ua txhua yam tsis muaj leejtwg txwv tau kuv.” Tiamsis tsis yog txhua yam ntawd yuav muaj nqis rau koj huv tibsi. Kuv los muaj cuabkav hais tias, “Kuv ua tau txhua yam tsis muaj leejtwg txwv tau kuv, tiamsis kuv yuav tsis cia tej uas kuv ua ntawd yuam tau kuv ua tej ntawd qhev.” 13Lwm tus ho yuav hais tias, “Zaub mov yog npaj los rau lub plab, thiab lub plab yog npaj los ntim zaub mov.” Yeej yog li ntawd tiag, tiamsis Vajtswv yuav ua kom ob yam ntawd puastsuaj tas huv tibsi. Tus Tswv tsis tsim lub cev cia ua kev nkauj kev nraug, tiamsis yog tsim los cia pehawm tus Tswv. 14Vajtswv twb tsa tus Tswv sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, Vajtswv lub hwjchim yuav tsa peb txhua tus sawv rov qab los ib yam nkaus thiab.
15Nej yeej paub lawm hais tais nej lub cev yog Yexus Khetos tej tes taw. Kuv yuav muab Yexus Khetos tej tes taw mus ua niamntiav tej tes taw tsis tau li. 16Nej tsis paub hais tias tus neeg uas mus deev niamntiav, tus ntawd yeej nrog niamntiav koom ua ib lub cev lawm no los? Vajtswv txojlus hais tias, “Nkawd yuav koom ua ib lub cev.” 17Tiamsis tus uas nrog tus Tswv sib raug zoo, tus ntawd yeej nrog tus Tswv koom ib txojsia.
18Nej tsis txhob ua kev nkauj kev nraug. Tej kev txhaum uas neeg niaj hnub ua yeej tsis ua rau neeg lub cev qias, tiamsis tus uas ua kev nkauj kev nraug, tus ntawd ua rau nws lub cev qias. 19Nej tsis paub hais tias nej lub cev yog Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv uas Vajtswv muab pub rau nej lub tuamtsev no los? Nws nyob hauv nej lub siab, nej tsis yog tus tswv uas kav nej lub cev, tiamsis Vajtswv yog tus tswv uas kav nej lub cev; 20Vajtswv twb txhiv nej kim kawg li los lawm. Yog li ntawd, nej yuav tsum cia nej lub cev ua rau Vajtswv tau ntsejmuag.