6

Klei Phat Kđi Hdơ̆ng Phung Đăo

1Tơdah sa čô hlăm phung diih mâo klei hŏng sa čô ayŏng adei, si ñu jhŏng brei phung amâo đăo phat kđi klei anăn, leh anăn amâo brei ôh phung doh jăk phat kđi? 2Diih amâo thâo hĕ phung doh jăk yơh srăng phat kđi lăn ala? Leh anăn tơdah diih srăng phat kđi lăn ala, diih amâo dưi hĕ phat kđi klei đơ điêt? 3Diih amâo thâo hĕ drei yơh srăng phat kđi phung dĭng buăl jăk Aê Diê? Kdlưn hĭn mơh, drei dưi phat kđi klei djŏ kơ klei hdĭp anei! 4Tơdah diih mâo klei msĕ snăn, si ngă diih ba klei anăn ti anăp phung mnuih Phung Sang Aê Diê amâo mpŭ ôh? 5Kâo lač klei anăn čiăng bi hêñ diih. Si ngă, djŏ mơ̆ amâo mâo ôh sa čô hlăm phung diih jing thâo mĭn dưi phat kđi hdơ̆ng ayŏng adei đăo, 6ƀiădah pô anei kčŭt kơ pô mkăn ti anăp phung amâo đăo ôh?
7Tơdah diih mâo klei bi kčŭt hdơ̆ng diih, klei anăn jing klei diih soh leh. Si ngă diih amâo tŭ ôh klei arăng bi msoh kơ diih? Si ngă diih amâo tŭ ôh arăng plah mnơ̆ng diih? 8Ƀiădah diih pô yơh ngă soh leh anăn plah dŏ arăng, leh anăn diih ngă snăn wăt hŏng phung ayŏng adei.
9Diih amâo thâo hĕ phung wê amâo srăng dưn ƀuôn ala mtao Aê Diê ôh? Đăm mplư diih pô ôh; phung knhông, phung kkuh rup yang, phung tlĕ piu, phung êkei ngă soh hdơ̆ng êkei leh anăn phung mniê ngă soh hdơ̆ng mniê, 10phung knĕ, phung khăp kơ prăk, phung kreh kpiê ruă, phung kreh dlao wač, phung plah mă amâo srăng dưn ƀuôn ala mtao Aê Diê ôh. 11Đa đa hlăm phung diih mphŭn dô jing leh msĕ snăn yơh. Ƀiădah Aê Diê rao diih leh, bi doh jăk diih leh, yap kpă diih leh hlăm anăn Khua Yang Yêsu Krist leh anăn hlăm Yang Mngăt Jăk Aê Diê drei.

Yua Asei Mlei Čiăng Bi Guh Kơang Kơ Aê Diê

12 “Jih jang mnơ̆ng kâo mâo klei dưi ngă sơăi,” ƀiădah amâo djŏ jih jang mnơ̆ng ôh jing tŭ dưn ôh. “Jih jang mnơ̆ng kâo mâo klei dưi ngă sơăi,” ƀiădah kâo amâo srăng jing hlŭn kơ sa mta mnơ̆ng ôh. 13“Mnơ̆ng ƀơ̆ng huă pioh kơ tian, leh anăn tian pioh kơ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă” — leh anăn Aê Diê srăng bi rai jih dua msĕ. Aê Diê amâo pioh asei mlei kơ klei knhông ôh, ƀiădah pioh mă bruă kơ Khua Yang, leh anăn Khua Yang pioh kơ asei mlei. 14Aê Diê bi kbiă lŏ hdĭp leh Khua Yang, leh anăn srăng bi kbiă lŏ hdĭp drei msĕ mơh hŏng klei myang Ñu. 15Diih amâo thâo hĕ kơ asei mlei diih jing jơ̆ng kngan Krist? Snăn kâo srăng mă mơ̆ jơ̆ng kngan Krist leh anăn mjing jơ̆ng kngan sa čô mniê knhông? Hơăi, amâo dưi ôh! 16 Diih amâo thâo hĕ hlei pô bi mguôp ñu pô hŏng sa čô mniê knhông jing leh sa asei mlei hŏng gơ̆? Kyuadah tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh, “Dua čô anăn srăng jing sa kđeh.” 17Ƀiădah hlei pô bi mguôp hŏng Khua Yang jing sa mngăt mbĭt hŏng Ñu. 18Đăm ngă klei knhông ôh. Jih jang klei soh mkăn sa čô mnuih ngă jing ti êngao asei mlei; ƀiădah hlei pô ngă klei knhông bi msoh kơ asei mlei ñu pô. 19 Diih amâo thâo hĕ kơ asei mlei diih jing sang kkuh mpŭ kơ Yang Mngăt Jăk dôk leh hlăm diih, Pô diih mă tŭ leh mơ̆ng Aê Diê? Diih amâo lŏ jing dŏ diih pô ôh? 20Kyuadah Aê Diê blei leh diih hŏng sa ênoh. Snăn bi guh kơang bĕ Aê Diê hlăm asei mlei diih.