8

Tế lễ thần tượng

1Về vấn đề của cúng thần tượng, chúng ta đều có kiến thức cả. Nhưng kiến thức dễ sinh kiêu căng, còn lòng yêu thương xây dựng cho nhau. 2Ai tự nghĩ mình hiểu biết nhiều là người chưa biết đủ những điều đáng phải biết. 3Nhưng ai yêu thương Thượng Đế, Ngài biết người đó. 4Nói đến việc ăn của cúng thần tượng, chúng ta biết thần tượng khắp thế gian đều không có thật, chỉ Thượng Đế là Chân Thần. 5Dù người ta tin tưởng nhiều thần, nhiều chúa trên trời hay dưới đất, 6nhưng chúng ta biết chỉ có một Chân Thần là Đấng Tạo Hóa ; chúng ta sống vì Ngài. Cũng chỉ có một Chúa Tể vũ trụ là Chúa Cứu Thế Giê-xu; vạn vật do Ngài mà có và chúng ta sống bởi Ngài.
7Tuy nhiên, không phải mọi người đều ý thức được điều ấy. Một số người trước nay quá quen thuộc với ý niệm thần tượng, nên khi ăn phải của cúng thần tượng, lương tâm yếu đuối của họ bị hoen ố. 8Thật ra, chẳng phải do thức ăn mà chúng ta được Thượng Đế khen ngợi. Không ăn cũng chẳng thiệt gì, mà ăn cũng chẳng hơn gì. 9Nhưng hãy cẩn thận, đừng để hành động tự do của anh em làm cho người yếu đuối vấp ngã. 10Nếu có ai thấy anh em — là người hiểu biết — ngồi ăn trong đền miếu thần tượng, lương tâm yếu đuối sẽ khuyến khích họ ăn của cúng thần tượng. 11Như thế, vì “kiến thức” của anh em mà một tín hữu yếu đuối — được Chúa Cứu Thế chết thay — phải bị hư vong. 12Khi anh em phạm tội với một tín hữu, làm thương tổn một lương tâm yếu đuối, tức là anh em phạm tội với Chúa Cứu Thế. 13Cho nên, nếu thức ăn gây cho anh em tôi phạm tội, tôi sẽ chẳng bao giờ ăn thịt để anh em tôi khỏi vấp phạm.