8

Tej zaub mov kws xyeem rua daab

1Has txug tej zaub mov kws xyeem rua txoov daab. Peb paub tas, peb txhua tug muaj kev txawj ntse. Txujkev txawj ntse ua rua khaav theeb, tassws txujkev hlub ua rua nyob ruaj khov tuaj. 2Yog leejtwg suav tas nwg paub yaam twg lawm, nwg tsw tau paub le kws tswm nyog paub. 3Tassws yog leejtwg hlub Vaajtswv, Vaajtswv kuj paub tug hov. 4Vem le nuav, has txug qhov kws noj tej zaub mov kws xyeem rua tej txoov daab, peb kuj paub tas tej txoov daab tsw tseem ceeb rua huv lub nplajteb hab paub tas muaj Vaajtswv tuab leeg xwb. 5Txawm yog muaj ntau yaam kws luas hu tas timtswv tsw has sau ntuj hab huv nplajteb, yeej muaj ntau tug timtswv hab ntau tug tswv, 6tassws peb le mas muaj tuab tug Vaajtswv kws yog leej Txwv, yog tug kws tswm txhua yaam hab peb nyob ua koom rua nwg, hab peb muaj tuab tug Tswv kws yog Yexu Kheto, yog tug kws Vaajtswv kuas tswm txhua yaam hab qhov kws muaj peb yog vem muaj Yexu.
7Tassws tsw yog txhua tug paub ib yaam le nuav. Muaj qee leej txeev teev txoov daab lug lawm. Thaus puab noj tej zaub mov hov puab tseed suav tas yog muab xyeem rua txoov daab tag tag le lawm, puab lub sab kws paub qhov zoo qhov phem tsaug leeg heev txhad qas puag tsuas. 8Tej zaub mov tsw ua rua peb nyob ze Vaajtswv. Yog peb tsw noj peb kuj tsw phem moog. Yog noj, kuj tsw zoo tuaj. 9Mej yuav tsum ceev faaj tsw xob ca qhov kws mej muaj cai hov ua rua cov kws kev ntseeg yau dawm. 10Vem tas yog leejtwg pum koj kws paub lawd nyob tsawg noj mov huv lub tsev teev daab, tes tug kws lub sab paub qhov zoo qhov phem tsw muaj zug hov yuav ua sab luj moog noj tej zaub mov kws xyeem rua tej txoov daab los tsw yog? 11Tes koj tej kev paub yuav ua rua koj tug kwvtij kws kev ntseeg yau kws Yexu Kheto tub tuag txhwv lawd puam tsuaj. 12Thaus mej ua txhum rua mej cov kwvtij le nuav hab rhuav puab lub sab paub qhov zoo qhov phem kws tsw muaj zug, kuj yog mej ua txhum rua Kheto lawm. 13Vem le nuav yog tej zaub mov ua rua kuv cov kwvtij dawm kuv yuav tsw noj nqaj dua le lawm sub txhad tsw ua rua kwvtij dawm.