8

Tej Zaub Mov uas Luag Muab Fij rau Dab rau Mlom

1Nimno kuv yuav hais txog tej zaub mov uas luag muab fij rau dab rau mlom: Peb yeej paub tej lus uas hais tias, “Peb txhua tus puavleej muaj kev txawj ntse,” txawm li ntawd los tej kev txawj ntse yeej ua rau neeg muaj kev khavtheeb xwb; tiamsis kev hlub thiaj ua rau neeg muaj kev vammeej. 2Tus uas xav hais tias nws twb paub ntau yam lawm, tus ntawd yeej tsis tau paub yam uas tseemceeb li. 3Tiamsis Vajtswv yeej paub txhua tus uas hlub Vajtswv.
4Kuv hais txog qhov uas noj tej zaub mov uas luag muab fij rau dab rau mlom lawm: Peb yeej paub hais tias, “neeg ntiajteb tej mlom tsis muaj ib tug muaj sia li,” thiab peb paub hais tias, “tsuas muaj tib tug Vajtswv xwb, yeej tsis muaj dua lwm tus li lawm.” 5Txawm yog neeg hu ntau tus ua “vajtswv” tsis hais nyob saum ntuj lossis nyob hauv ntiajteb no, yeej muaj ntau tus “vajtswv” thiab ntau tus “tswv”, 6tiamsis peb tsuas muaj tib tug Vajtswv xwb, nws yog Leej Txiv tus uas Tsim ib puas tsav yam thiab yog tus uas tuav peb txojsia; tsuas yog muaj tib tug Tswv xwb, nws yog Yexus Khetos, nws tsim ib puas tsav yam thiab nws tuav peb txojsia.
7Tiamsis cov uas ntseeg muaj ibtxhia tseem tsis tau paub tej no, lawv yog cov uas ibtxwm teev mlom los lawm. Yog li ntawd thaum lawv noj zaub noj mov, lawv tseem pheej xav hais tias, tej ntawd yog tej uas luag muab fij rau dab rau mlom lawm. Lawv paub tej ntawd tsis tshua tseeb, lawv thiaj xav hais tias yog lawv noj ntshai nyob tsam lawv ua txhaum. 8Tej zaub mov ntawd yeej pab tsis tau kom peb nrog Vajtswv sib raug zoo; txawm yog peb tsis tau noj los peb yeej tsis yuag, thiab yog peb noj los peb yeej tsis rog.
9Tiamsis nej yuav tsum ceevfaj, tsis txhob cia nej cov uas muaj cuabkav noj tau tej zaub mov ntawd ua rau cov neeg uas tsis tshua paub Vajtswv yuam kev ua txhaum. 10Nyob tsam muaj ib tug uas tsis tshua paub Vajtswv, tuaj pom nej cov uas yog cov paub, tabtom noj mov hauv tsev teev dab teev mlom, nws yuav cia li mus noj tej zaub mov uas muab fij rau tej dab tej mlom ntawd thiab. 11Twb yog vim nej yog cov paub, nej thiaj ua rau nej cov kwvtij uas tsis tshua paub Vajtswv uas Yexus Khetos twb tuag theej lawv lub txhoj lawm raug kev puastsuaj. 12Qhov uas nej ua li ntawd, twb yog nej ua txhaum Yexus Khetos ntag, rau qhov nej ua rau tus ntseeg uas tsis tshua paub Vajtswv xav yuam kev. 13Yog tej zaub mov uas kuv noj ua rau lawv ua txhaum, kuv yuav tsis noj nqaij ntxiv lawm, kuv thiaj tsis ua rau leejtwg yuam kev ua txhaum.