8

Ziec Bun Miuc-Fangx Nyei Nyanc Hopv

1Ih zanc gorngv taux ziec bun miuc-fangx nyei nyanc hopv. Mbuo yietc zungv hiuv duqv, “Mbuo dauh dauh maaih wuonh zaang.” Mv baac maaih wuonh zaang se bun mienh zoux maux, ceng-hlo. Laanh hnamv laanh se ceix mienh jiez daaih. 2Se gorngv maaih haaix dauh hnamv daaih ninh hiuv duqv yietc nyungc, ziux ninh horpc zuqc hiuv nyei ninh corc maiv gaengh hiuv. 3Mv baac haaix dauh hnamv Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc hiuv duqv wuov dauh aqv.
4Wuov nyungc, gorngv nyanc ziec bun miuc-fangx nyei nyanc hopv, mbuo hiuv duqv miuc-fangx maiv biux mengh haaix nyungc zien nyei ga'naaiv. Mbuo yaac hiuv duqv kungx maaih nduqc dauh Tin-Hungh hnangv. 5Maiv gunv yiem lungh yiem ndau, maaih dongh mienh heuc “zienh” (yaac za'gengh maaih “zienh” camv, maaih “ziouv” camv), 6mv baac weic mbuo nor, kungx maaih nduqc dauh Tin-Hungh hnangv, se Zaangc Diex, dongh zeix maanc muotc wuov dauh. Mbuo yaac weic ninh yiem. Yaac kungx maaih nduqc dauh Ziouv hnangv, se Yesu Giduc. Tin-Hungh longc Yesu zeix maanc muotc. Mbuo yaac bangc ninh yiem.
7Mv baac maiv zeiz dauh dauh mienh bieqc hnyouv. Maaih deix mienh zinh ndaangc baaix guenx miuc-fangx. Taux ih zanc ninh mbuo nyanc ziec bun miuc-fangx nyei ga'naaiv, ninh mbuo hnyouv faix. Kungx jangx zuqc ninh mbuo nyanc miuc-fangx nyei ga'naaiv, ziouc haiz maaih uix aqv. 8Nyanc hopv nyei ga'naaiv maiv haih bun Tin-Hungh gauh a'hneiv mbuo. Maiv nyanc, mbuo maiv zeiz gauh waaic. Nyanc liuz, mbuo yaac maiv zeiz gauh longx.
9Mv baac, oix zuqc faix fim oc. Meih mbuo hiuv duqv sueih binc nyanc haaix nyungc yaac duqv, mv baac maiv dungx laaix naaiv diuc jauv bun sienx maiv henv nyei mienh baamz zuiz. 10Se gorngv maaih dauh hnyouv faix nyei mienh buatc meih, dongh maaih wuonh zaang nyei mienh, yiem miuc-biauv nyanc nor, naaiv maiv zeiz nduov ninh oix caux jienv nyanc ziec bun miuc-fangx nyei nyanc hopv fai? 11Giduc weic naaiv dauh sienx maiv henv nyei gorx-youz daic, mv baac wuov dauh gorx-youz laaix meih “maaih wuonh zaang” zuqc mietc. 12Meih hnangv naaic zoux, meih zoux dorngc meih nyei gorx-youz, weic zuqc ninh hnyouv faix, meih yaac hoic ninh zoux dorngc. Naaiv yaac zoux dorngc Giduc. 13Wuov nyungc, se gorngv nyanc hopv haih nduov yie nyei gorx-youz baamz zuiz, yie ziouc yietc liuz maiv nyanc orv aqv. Nzauh heix nduov yie nyei gorx-youz baamz zuiz.