8

Kơ Tơlơi Añăm Pơyơr Ngă Yang Kơ Khul Rup Trah (Hơdră Jơlan Khăp Hăng Tơlơi Thâo Pơmĭn)

1Bơ kơ añăm mơtăm pơyơr ngă yang kơ khul rup trah, ƀing ta thâo krăn laih kơ tơlơi abih bang ƀing ta thâo pơmĭn soh sel. Samơ̆ tơdang tơlơi thâo pơmĭn ngă kơ mơnuih pơgao pơang, samơ̆ tơlơi khăp yơh rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ. 2Hlơi pô yap ñu thâo đơđa mơta tơlơi, sĭt ñu anŭn aka ƀu thâo ôh kar hăng ñu khŏm thâo. 3Samơ̆ hlơi pô khăp kơ Ơi Adai, Ơi Adai thâo krăn ñu anŭn yơh.
4Tui anŭn, bơ kơ tơlơi ƀơ̆ng añăm mơtăm pơyơr kơ khul rup trah, ƀing ta thâo krăn yơh kơ tơlơi “rup trah anŭn jing đôč đač amăng lŏn tơnah anai” laih anŭn “ƀu hơmâo yang pă ôh samơ̆ kơnơ̆ng ha čô Ơi Adai đôč.” 5Yuakơ wơ̆t tơdah hơmâo đơđa mơnuih laĭ hơmâo lu ƀing yang rơba̱ng amăng adai adih laih anŭn ƀơi lŏn tơnah anai. Sĭt yơh hơmâo lu “ƀing yang rơba̱ng” laih anŭn lu “ƀing khua” yơh, 6samơ̆ bơ kơ ƀing ta, ƀing ta hơmâo kơnơ̆ng ha čô Ơi Adai đôč, jing Ama, yua mơ̆ng Ñu yơh abih bang tơlơi mơnơ̆ng dưi hrih pơjing rai laih anŭn yuakơ Ñu yơh ƀing ta hơdip. Kơnơ̆ng hơmâo ha čô Khua Yang đôč, jing Yang Yêsu Krist, yua mơ̆ng Ñu yơh abih bang tơlơi mơnơ̆ng dưi tŭ hrih pơjing rai laih anŭn yua mơ̆ng Ñu yơh ƀing ta hơdip.
7Samơ̆ ƀu djơ̆ abih bang mơnuih thâo kơ tơlơi anŭn ôh. Đơđa mơnuih ăt juăt dŏ laih hăng khul rup trah kơ tơlơi tơdang ƀing gơñu ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng anŭn, ƀing gơñu pơmĭn kơ gơnam ƀơ̆ng anŭn arăng pơyơr ngă yang kơ rup trah, laih anŭn yuakơ pran jua tơpă gơñu tơdu đơi, gơnam ƀơ̆ng anŭn jing grĭ grañ hĭ yơh. 8Samơ̆ gơnam ƀơ̆ng ƀu ba ƀing ta nao jĕ pơ Ơi Adai ôh. Tơdah ƀing ta ƀu ƀơ̆ng ôh, ƀing ta ƀu či rơngiă tơlơi hơget gĕt ôh, laih anŭn tơdah ƀing ta ƀơ̆ng, ƀing ta kŏn či tŭ yua tơlơi hiam hơget lơi.
9Samơ̆, brơi kơ ƀing gih răng bĕ, anăm brơi ôh kơ tơlơi rơngai gih jing hĭ sa boh gơnam pơtơhneč kơ mơnuih tơdu ôh. 10Yuakơ tơdah hlơi pô hơmâo pran jua tơpă tơdu hăng ƀuh ƀing gih, jing ƀing hơmâo tơlơi thâo hluh, dŏ ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng amăng sang yang rup trah, tơlơi bruă anŭn ngă kơ pô tơdu anŭn khĭn ƀơ̆ng khul gơnam ƀơ̆ng ngă yang kơ rup trah yơh. 11Tui anŭn, pô tơdu anŭn, jing pô Krist hơmâo djai brơi laih, tŭ răm rai hĭ yua mơ̆ng tơlơi ƀing gih iâu “tơlơi thâo pơmĭn.” 12Tơdang ƀing gih ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ayŏng adơi gih amăng hơdră jơlan anŭn laih anŭn pơrơka hĭ pran jua tơpă tơdu gơñu, ƀing gih ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Krist yơh. 13Hơnŭn yơh, tơdah hơget gơnam ƀơ̆ng kâo ƀơ̆ng hăng ngă kơ ayŏng adơi kâo lê̆ hĭ amăng tơlơi soh, kâo ƀu či ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng anŭn dơ̆ng tah kiăng kơ kâo ƀu ngă kơ gơ̆ soh hĭ ôh.