9

Cov tubtxib muaj cai

1Kuv tsis nyob ywj pheej lov? Kuv tsis yog tubtxib lov? Kuv tsis tau pom Yexus uas yog peb tus Tswv lov? Nej tsis yog tes haujlwm uas kuv ua rau tus Tswv lov? 2Yog lwm tus tsis pom tias kuv yog tubtxib los nej kuj pom, rau qhov nej yog lub hom thawj uas nias rau qhov uas kuv ua tus Tswv li tubtxib.
3Yog leejtwg tshuaj saib kuv, kuv yuav hais daws kuv zaj li no. 4Kuv tsis muaj cai noj thiab haus lov? 5Kuv tsis muaj cai coj pojniam uas ntseeg nrog kuv mus ib yam li lwm tus tubtxib thiab yam li tus Tswv cov kwv thiab Khefa lov? 6Lossis tsuas yog kuv thiab Npananpa xwb thiaj tsis muaj cai tso tej haujlwm uas yug wb lub ncauj tseg lov? 7Leejtwg ua tub rog es rov them nws tus nqe zog? Leejtwg cog vaj txiv hmab es tsis noj tej txiv hauv lub vaj ntawd? Leejtwg yug yaj es tsis haus tej kua mis? 8Kuv hais li no raws li neeg lub siab xav xwb lov? Phau kevcai kuj hais ib yam li no los tsis yog? 9Rau qhov twb muaj lus sau cia rau hauv Mauxe phau kevcai hais tias, “Thaum nyuj tabtom tsuj qeb tsuj mog nej tsis txhob muab tawb looj nyuj qhov ncauj.” Yog Vajtswv txhawj nyuj xwb lov? 10Vajtswv yeej hais rau peb los tsis yog? Tej lus ntawd sau cia rau peb rau qhov tus uas laij teb, laij muaj siab vam thiab tus uas ntaus qoob ntaus muaj vam tias yuav tau tej qoob ntawd. 11Yog peb tseb sab ntsuj plig rau nej, peb sau sab nqaij tawv ntawm nej yog hnyav rau nej lov? 12Yog lwm tus muaj cai tau ntawm nej, peb yimhuab muaj cai los tsis yog?
 Txawm li cas los peb tsis siv txoj cai no, tiamsis peb thev txhua yam kom peb thiaj tsis muab dabtsi los tav Khetos txoj xov zoo.
13Nej tsis paub lov? Cov uas ua haujlwm hauv lub tuam tsev kuj noj lub tuam tsev li zaub mov, thiab cov uas ua haujlwm ntawm lub thaj kuj tau tej uas faib ntawm lub thaj. 14Ib yam li ntawd, tus Tswv hais tias tsim nyog cov uas piav txoj xov zoo tau noj ntawm qhov uas piav txoj xov zoo ntawd. 15Tiamsis kuv tsis siv txoj cai no kiag li thiab qhov uas kuv sau tej no tsis yog hais kom luag pub li ntawd rau kuv, rau qhov kuv yeem tuag zoo dua cia luag rhuav qhov uas kuv khav. 16Yog kuv piav txoj xov zoo kuv yeej tsis muaj chaw khav kiag li, rau qhov kuv yeej yuav tsum ua. Yog kuv tsis piav txoj xov zoo kuv kuj raug txom nyem. 17Yog kuv zoo siab piav txoj xov zoo kuv yuav tau nqe zog. Yog kuv tsis zoo siab piav los kuv yeej yuav tsum ua tej uas muab cob rau kuv lawm. 18Tej nqe zog uas muab rau kuv yog dabtsi? Kuj yog qhov uas piav txoj xov zoo ntawd kuv piav tsis yuav nqe, kuv thiaj tsis siv txoj cai hauv txoj xov zoo kiag li.
19Txawm yog kuv tau nyob ywj pheej tsis ua leejtwg qhev los kuv tseem ua txhua tus li qhev kom thiaj coj tau neeg los ntseeg coob zuj zus. 20Kuv ua yam li ib tug Yudai rau hauv cov Yudai xwv thiaj coj tau cov Yudai los ntseeg. Kuv ua yam li tus uas nyob hauv Mauxe txoj kevcai rau hauv cov uas nyob hauv txoj kevcai (tiamsis kuv tus kheej tsis yog nyob hauv txoj qab kevcai) xwv thiaj coj tau cov uas nyob hauv txoj kevcai ntawd los ntseeg. 21Kuv ua yam li tus uas tsis nyob hauv txoj kevcai rau hauv cov uas tsis nyob hauv txoj kevcai, (kuv tsis yog nyob dhau Vajtswv txoj kevcai tiamsis nyob hauv Khetos txoj qab kevcai) xwv thiaj coj tau cov uas tsis nyob hauv txoj kevcai los. 22Kuv ua yam li tus uas qaug zog rau hauv cov uas qaug zog xwv thiaj coj tau cov uas qaug zog los. Kuv yeem ua txhua yam neeg rau txhua tus kom thiaj siv txhua txojkev pab tau qee leej dim. 23Kuv ua txhua yam vim yog saib rau txoj xov zoo kuv thiaj li muaj feem tau tej uas txoj xov zoo pub.
24Nej tsis paub lov? Cov uas sib tw dhia sawvdaws yeej dhia tiamsis tsuas yog tib tug thiaj tau tshav ntuj xwb. Nej yuav tsum dhia tiag kom tau tshav ntuj. 25Txhua tus uas sib tw dhia yuav tsum tswj lawv lub cev rau txhua fab. Lawv ua kom tau lub mom paj ntoos uas txawj zeeg tiamsis peb ua kom tau lub mom paj ntoos uas tsis txawj zeeg. 26Yog li ntawd kuv tsis yog lam dhia tsis muaj hom phiaj, kuv tsis yog ntaus nrig yam li tus uas ntaus cua xwb. 27Tiamsis kuv ntaus kuv lub cev thiab tswj cia, ntshai tsam thaum kuv tshaj tawm txoj xov zoo rau lwm tus lawm kuv tus kheej tsis nrog luag tau tej tshav ntuj ntawd.