9

Tơlơi Djơ̆ Găl Pô Ding Kơna Pơjao

1Hiư̆m ngă, kâo ƀu djơ̆ jing pô rơngai kar hăng pô pơkŏn ôh hă? Kâo ƀu djơ̆ jing sa čô ding kơna pơjao ôh hă? Kâo ƀu hơmâo ƀuh laih Yang Yêsu Khua Yang ta ôh hă? Ƀing gih ƀu djơ̆ boh bơnga kơ bruă mơnuă kâo amăng Khua Yang ôh hă? 2Wơ̆t tơdah năng ai kâo ƀu djơ̆ jing sa čô ding kơna pơjao kơ ƀing pơkŏn ôh, sĭt yơh kâo jing ding kơna pơjao kơ ƀing gih yơh! Yuakơ ƀing gih yơh jing gru kơđŏm kơ tơlơi bruă ding kơna pơjao kâo amăng Khua Yang.
3Tơdang ƀing arăng ep kơsem kơ kâo, anai yơh jing tơlơi kâo pơgăl pơgang kơ kâo pô. 4Hiư̆m ngă, ƀing ta ƀu hơmâo tơlơi djơ̆ găl kiăng kơ tŭ ƀơ̆ng hăng mơñum ôh hă? 5Hiư̆m ngă, ƀing ta ƀu hơmâo tơlơi djơ̆ găl kiăng kơ djă̱ ba sa čô bơnai đaŏ hrŏm hăng ƀing ta, kar hăng ƀing ding kơna pơjao pơkŏn, ƀing ayŏng adơi Khua Yang laih anŭn Pêtrôs ôh hă? 6Ƀôdah hiư̆m ngă kơnơ̆ng hơjăn kâo hăng Barnabas đôč hă jing ƀing khŏm mă bruă kiăng kơ hơdip?
7Hlơi pô ngă tơhan laih anŭn ƀơ̆ng prăk ñu pô lĕ? Hlơi pô pla phŭn boh kơƀâo laih anŭn ƀu ƀơ̆ng djơ̆ ôh boh kơƀâo anŭn lĕ? Hlơi pô rong triu laih anŭn ƀu yua ia tơsâo triu anŭn ôh lĕ? 8Kâo ƀu laĭ tui hăng tơlơi mơnuih mơnam juăt laĭ ôh, samơ̆ Tơlơi Juăt ăt laĭ kar kaĭ mơ̆n. 9Yuakơ Tơlơi Juăt Môseh hơmâo čih laih tui anai, “Anăm troă tơƀông rơmô tơno tơdang ñu kuă pơdai ôh.” Djơ̆ mơ̆ Ơi Adai pơmĭn ƀlơ̆ng brơi kơ rơmô anŭn? 10Sĭt yơh ñu laĭ tui anŭn yuakơ tơlơi tŭ yua ta, djơ̆ mơ̆? Sĭt yơh, tơlơi anŭn Môseh čih brơi kơ ƀing ta, yuakơ tơdang pô kai hơma hăng hơpuă pơdai mă bruă, ƀing gơñu ngă tui anŭn čang rơmang kiăng kơ pơpha hrŏm amăng tơlơi hơpuă yơh. 11Tơdah ƀing gơmơi sai pơjĕh gah bơngăt amăng ƀing gih, hiư̆m ngă lu đơi hă tơdah ƀing gơmơi hơpuă gơnam yua gah kơđeh asar mơ̆ng ƀing gih? 12Tơdah ƀing pơkŏn hơmâo tơlơi djru djơ̆ găl mơ̆ng ƀing gih, hiư̆m ngă ƀing gơmơi ƀu năng tŭ mă hơdôm tơlơi anŭn lu hloh ôh hă? Samơ̆ ƀing gơmơi ƀu yua ôh tơlơi djơ̆ găl anŭn. Kơđai glaĭ, ƀing gơmơi gir run tŭ abih bang tơlơi kiăng kơ ƀu pơgăn hĭ ôh tơlơi pơlar tơlơi pơthâo hiam Krist. 13Hiư̆m ngă, ƀing gih ƀu thâo ôh hă kơ tơlơi ƀing hlơi pô mă bruă amăng sang yang, ƀing gơñu tŭ mă gơnam ƀơ̆ng gơñu mơ̆ng sang yang yơh, laih anŭn ƀing hlơi pô mă bruă ƀơi kơnưl, ƀing gơñu tŭ pơpha hrŏm hơdôm gơnam pơyơr ƀơi kơnưl anŭn? 14Ăt kar kaĭ mơ̆n, Khua Yang hơmâo pơđar laih kơ tơlơi ƀing hlơi pô pơtô tơlơi pơthâo hiam, ƀing gơñu anŭn năng tŭ mă tơlơi hơdip gơñu mơ̆ng tơlơi pơthâo hiam yơh.
15Samơ̆, kâo ƀu yua djơ̆ ôh hơdôm tơlơi djơ̆ găl anŭn. Laih anŭn kâo hlak čih tơlơi anai ƀu djơ̆ čang rơmang kơ tơlơi ƀing gih či ngă hơdôm bruă anŭn brơi kơ kâo ôh. Kâo djai hĭ yơh jing hiam hloh tơdah brơi kơ arăng mă pơđuaĭ hĭ tơlơi pơư anŭn mơ̆ng kâo! 16Yuakơ tơdah kâo pơtô pơblang tơlơi pơthâo hiam, kâo ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi kiăng kơ pơư pơang ôh, yuakơ kâo tŭ pơtrŭt kiăng kơ ngă bruă anŭn. Răm ƀăm yơh kơ kâo tơdah kâo ƀu pơtô pơblang ôh tơlơi pơthâo hiam! 17Tơdah kâo pơtô pơblang mơ̆ng pran jua kâo pô kiăng, kâo hơmâo tơlơi bơni yơh. Samơ̆ tơdah kâo pơtô pơblang ƀu djơ̆ mơ̆ng pran jua kâo pô kiăng ôh, sĭt yơh kâo ăt ngă bruă jao Ơi Adai hơmâo jao laih kơ kâo. 18Tui anŭn, hơget jing tơlơi bơni kơ kâo lĕ? Anŭn jing amăng tơlơi pơtô pơblang tơlơi pơthâo hiam kâo dưi pơpha brơi rơngai, laih anŭn kâo ƀu yua ôh tơlơi djơ̆ găl kâo amăng tơlơi bruă pơtô pơblang anŭn.
19Yuakơ wơ̆t tơdah kâo jing rơngai laih anŭn ƀu lŏm kơ hlơi pô ôh, samơ̆ kâo pơjing kâo pô jing hĭ hlŭn kơ abih bang mơnuih, kiăng kơ dưi ba glaĭ kơ Khua Yang lu mơnuih hloh yơh. 20Tơdang kâo hrŏm hăng ƀing Yehudah, kâo jing kar hăng sa čô Yehudah yơh, kiăng kơ ba glaĭ ƀing gơñu. Tơdang kâo hrŏm hăng ƀing dŏ gah yŭ tơlơi juăt, kâo jing kar hăng mơnuih dŏ gah yŭ tơlơi juăt yơh, wơ̆t tơdah kâo pô ƀu dŏ gah yŭ tơlơi juăt ôh, kâo hơdip kar hăng anŭn kiăng kơ ba glaĭ kơ Khua Yang ƀing mơnuih dŏ gah yŭ tơlơi juăt anŭn yơh. 21Tơdang kâo hrŏm hăng ƀing ƀu dŏ gah yŭ tơlơi juăt, kâo jing kar hăng mơnuih ƀu dŏ gah yŭ tơlơi juăt ôh, wơ̆t tơdah kâo ƀu rơngai ôh mơ̆ng tơlơi juăt Ơi Adai samơ̆ kâo dŏ gah yŭ tơlơi juăt Krist, kâo ngă tui anŭn kiăng kơ ba glaĭ ƀing ƀu dŏ gah yŭ tơlơi juăt anŭn. 22Tơdang kâo hrŏm hăng ƀing hơmâo tơlơi đaŏ tơdu amăng tơlơi đaŏ kơnang, kâo ăt jing kar hăng tơdu mơ̆n kiăng kơ ba glaĭ ƀing tơdu anŭn. Tui anŭn, kâo jing djŏp mơta tơlơi kơ djŏp djuai mơnuih kiăng kơ yua mơ̆ng tơlơi kâo jing anŭn kâo dưi pơklaih hĭ đơđa amăng ƀing gơñu. 23Kâo ngă abih bang tơlơi anŭn yuakơ tơlơi pơthâo hiam kiăng kơ dưi pơpha hrŏm ƀing gơñu amăng tơlơi bơni hiam anŭn.
24Hiư̆m ngă ƀing gih ƀu thâo ôh hă kơ tơlơi amăng abih bang ƀing mơnuih đuaĭ pơlông, kơnơ̆ng hơmâo sa čô đôč dưi tŭ mă gơnam bơni? Đuaĭ bĕ amăng hơdră jơlan kiăng kơ ƀing gih dưi tŭ mă gơnam bơni.
25Rĭm čô hlơi pô pơlông amăng tơlơi pơlông anŭn, ñu anŭn khŏm jao ñu pô kơ tơlơi pơjuăt pơhrăm yơh. Ƀing gơñu pơlông anŭn kiăng kơ dưi mă tŭ guang muk thâo răm rơngiă hĭ, samơ̆ ƀing ta pơlông kiăng kơ mă tŭ guang muk či dŏ nanao yơh. 26Hơnŭn yơh, kâo đuaĭ pơlông ƀu djơ̆ kar hăng sa čô mơnuih đuaĭ pơlông ƀu hơmâo tơlơi kơñăm ôh. Kâo ƀu djơ̆ taih kar hăng sa čô mơnuih taih angĭn ôh. 27Kơđai glaĭ, kâo pơjuăt hĭ drơi jan kâo kiăng kơ ñu dŏ gah yŭ tơlơi pơkhư̆ pô, huĭdah tơdơi kơ kâo pơtô pơblang kơ ƀing arăng laih, kâo pô jing hĭ ƀu či năng lăp tŭ mă gơnam bơni ôh.