2

Yexu paab peb

1Kuv cov mivnyuas 'e, kuv sau tej lug nuav tuaj rua mej sub mej txhad tsw ua txhum. Yog leejtwg ua txhum, peb muaj ib tug kws paab has peb zaaj rua leej Txwv, yog Yexu Kheto kws ncaaj nceeg, 2hab nwg yog yaam kws muab xyeem ntxuav peb lub txem, tsw yog peb lub txem xwb tassws yog taag nrho lub nplajteb le txem hab.
3Yog peb tuav rawv nwg tej lug qha, peb txhad ruaj sab has tas peb paub Vaajtswv. 4Tug kws has tas, “Kuv paub Vaajtswv,” tassws nwg tsw ua lawv le Vaajtswv tej lug qha, tug hov has daag xwb, txujkev tseeb tsw nyob huv nwg hlo le. 5Tassws tug kws tuav rawv Vaajtswv tej lug, tug hov txhad hlub Vaajtswv tag tag. Qhov kws peb paub tas peb nyob huv Vaajtswv yog le nuav, 6tug kws has tas nwg nyob huv Vaajtswv kuj tswm nyog tug hov ua lub neej lawv le Yexu ua.

Txuj kevcai tshab

7Cov kws kuv hlub, kuv tsw yog sau txuj kevcai tshab rua mej tassws yog txuj kevcai qub kws mej tub muaj thaus chiv thawj lug lawm. Txuj qub kevcai ntawd yog tej lug kws mej tub nov lug lawm. 8Tassws dua ib faab kuj yog kuv sau txuj kevcai tshab tuaj rua mej. Txuj kevcai hov muaj tseeb rua huv Yexu hab rua huv mej, tsua qhov txujkev tsaus ntuj saamswm dua moog hab txujkev kaaj kws tseeb saamswm ci tuaj. 9Tug kws has tas nwg nyob huv txujkev kaaj tassws nwg tseed ntxub nwg tug kwvtij tug hov tseed nyob huv txujkev tsaus ntuj. 10Tug kws hlub nwg tug kwvtij kuj nyob huv txujkev kaaj hab nwg tsw muaj ib yaam daabtsw ua lub chaw dawm. 11Tassws tug kws ntxub nwg tug kwvtij kuj yog nyob huv txujkev tsaus ntuj hab taug txujkev tsaus ntuj, nwg tsw paub tas nwg saamswm moog hovtwg tsua qhov txujkev tsaus ntuj ua rua nwg qhov muag dig lawm.
12Mej cov mivnyuas yau 'e, kuv sau tuaj rua mej vem mej lub txem tub raug muab daws lawm vem yog saib rua Yexu lub npe. 13Mej cov kws ua txwv, kuv sau tuaj rua mej vem mej tub paub tug kws nyob thaus chiv keeb lug. Mej cov hluas, kuv sau tuaj rua mej vem mej tub kov yeej tug kws Phem lawm. Mej cov mivnyuas, kuv sau tuaj rua mej vem mej paub leej Txwv. 14Mej cov kws ua txwv, kuv sau tuaj rua mej vem mej paub tug kws nyob thaus chiv keeb lug. Mej cov hluas, kuv sau tuaj rua mej vem mej muaj zug heev hab Vaajtswv tej lug nyob huv mej hab mej tub kov yeej tug kws Phem lawm.
15Tsw xob nyam kev nplajteb hab tej kws nyob huv nplajteb. Yog leejtwg nyam kev nplajteb, txujkev hlub Vaajtswv tsw muaj nyob huv tug ntawd. 16Txhua yaam kws nyob huv nplajteb, yog tej kws lub cev nqaj tawv ntshaw, tej kws lub qhov muag ntshaw, hab tej kws tuabneeg khaav theeb txug huv lub neej, tsw yog lug ntawm Vaajtswv tassws lug ntawm nplajteb. 17Lub nplajteb hab tej kws lub nplajteb ntshaw yuav dua moog, tassws tug kws ua lawv le Vaajtswv lub sab nyam yuav nyob moog ib txhws.

Kheto tug yeeb ncuab

18Cov mivnyuas 'e, nwgnuav yog lub swjhawm kawg lawm. Lawv le mej tau nov has tas Kheto tug yeeb ncuab yuav tuaj, nwgnuav Kheto cov yeeb ncuab tub tuaj coob lawm. Vem le nuav peb txhad paub tas nwgnuav yog lub swjhawm kawg lawm. 19Puab cov ntawd tawm ntawm peb moog lawm, tassws puab tsw yog peb cov. Yog tas puab yog peb cov, puab kuj yuav nrug peb nyob ua ke moog. Tassws qhov kws puab tawm moog hov tub qha kuas pum tseeb tas puab tsw yog peb cov. 20Tassws tug kws Dawb Huv tub raug muab hliv rua mej lawm hab mej txhua tug kuj paub qhov tseeb lawm. 21Kuv sau tuaj rua mej, tsw yog vem mej tsw paub qhov tseeb tassws mej tub paub lawm hab paub tas tej lug daag tsw yog lug ntawm qhov tseeb. 22Leejtwg yog tug daag? Tsuas yog tug kws tsw leeg tas Yexu yog tug Kheto. Tug kws tsw leeg leej Txwv hab leej Tub tug hov yog Kheto tug yeeb ncuab. 23Txhua tug kws tsw leeg yuav leej Tub kuj tsw muaj leej Txwv. Tug kws leeg yuav leej Tub kuj muaj leej Txwv hab. 24Mej yuav tsum khaws tej kws mej nov thaus chiv thawj lug lawd ca huv mej moog le. Yog tej kws mej nov thaus chiv thawj lug ntawd nyob huv mej, txhad yog mej nyob ruaj huv leej Tub hab huv leej Txwv moog le. 25Nuav yog yaam kws Vaajtswv tub cog lug ca rua peb, yog txujsa ib txhws tsw kawg.
26Kuv sau tej lug nuav tuaj rua mej has txug cov kws pheej daag ntxag mej. 27Tassws Vaaj Ntsuj Plig kws Vaajtswv hliv rua mej lawd tseed nyob huv mej, tsw taag yuav muaj leejtwg qha mej. Vem Vaaj Ntsuj Plig kws mej txais lawd kuj qha mej paub txhua yaam hab qhov kws hliv Vaaj Ntsuj Plig rua mej muaj tseeb tsw yog daag, yog Vaaj Ntsuj Plig qha mej le caag, mej ca le nyob huv Yexu le ntawd. 28Cov mivnyuas yau 'e, mej ca le nyob ruaj huv Yexu sub thaus nwg tshwm lug peb txhad le ruaj sab hab tsw txaaj muag rua ntawm nwg xubndag rua thaus nwg lug. 29Yog mej paub tas nwg ncaaj nceeg, mej kuj paub tas txhua tug kws xyum ncaaj nceeg kuj yug ntawm nwg lug.