2

Yexus pab peb

1Kuv cov menyuam 'e, kuv sau tej lus no tuaj rau nej kom nej thiaj tsis ua txhaum. Yog leejtwg ua txhaum, peb muaj ib tug uas pab hais peb zaj rau leej Txiv, yog Yexus Khetos uas ncaj ncees, 2thiab nws yog yam uas muab xyeem ntxuav peb lub txim, tsis yog peb lub txim xwb tiamsis yog tag nrho lub ntiajteb li txim thiab.
3Yog peb tuav rawv nws tej lus qhia, peb thiaj ruaj siab hais tias peb paub Vajtswv. 4Tus uas hais tias, “Kuv paub Vajtswv,” tiamsis nws tsis ua raws li Vajtswv tej lus qhia, tus ntawd hais dag xwb, txojkev tseeb tsis nyob hauv nws kiag li. 5Tiamsis tus uas tuav rawv Vajtswv tej lus, tus ntawd thiaj hlub Vajtswv tiag tiag. Qhov uas peb paub tias peb nyob hauv Vajtswv yog li no, 6tus uas hais tias nws nyob hauv Vajtswv kuj tsim nyog tus ntawd ua lub neej raws li Yexus ua.

Txoj kevcai tshiab

7Cov uas kuv hlub, kuv tsis yog sau txoj kevcai tshiab rau nej tiamsis yog txoj kevcai qub uas nej twb muaj thaum chiv thawj los lawm. Txoj qub kevcai ntawd yog tej lus uas nej twb hnov los lawm. 8Tiamsis dua ib fab kuj yog kuv sau txoj kevcai tshiab tuaj rau nej. Txoj kevcai ntawd muaj tseeb rau hauv Yexus thiab rau hauv nej, rau qhov txojkev tsaus ntuj tabtom dua mus thiab txojkev kaj uas tseeb tabtom ci tuaj. 9Tus uas hais tias nws nyob hauv txojkev kaj tiamsis nws tseem ntxub nws tus kwvtij tus ntawd tseem nyob hauv txojkev tsaus ntuj. 10Tus uas hlub nws tus kwvtij kuj nyob hauv txojkev kaj thiab nws tsis muaj ib yam dabtsi ua lub chaw dawm. 11Tiamsis tus uas ntxub nws tus kwvtij kuj yog nyob hauv txojkev tsaus ntuj thiab taug txojkev tsaus ntuj, nws tsis paub tias nws tabtom mus qhovtwg rau qhov txojkev tsaus ntuj ua rau nws qhov muag dig lawm.
12Nej cov menyuam yaus 'e, kuv sau tuaj rau nej vim nej lub txim twb raug muab daws lawm vim yog saib rau Yexus lub npe. 13Nej cov uas ua txiv, kuv sau tuaj rau nej vim nej twb paub tus uas nyob thaum chiv keeb los. Nej cov hluas, kuv sau tuaj rau nej vim nej twb kov yeej tus uas Phem lawm. Nej cov menyuam, kuv sau tuaj rau nej vim nej paub leej Txiv. 14Nej cov uas ua txiv, kuv sau tuaj rau nej vim nej paub tus uas nyob thaum chiv keeb los. Nej cov hluas, kuv sau tuaj rau nej vim nej muaj zog heev thiab Vajtswv tej lus nyob hauv nej thiab nej twb kov yeej tus uas Phem lawm.
15Tsis txhob nyiam kev ntiajteb thiab tej uas nyob hauv ntiajteb. Yog leejtwg nyiam kev ntiajteb, txojkev hlub Vajtswv tsis muaj nyob hauv tus ntawd. 16Txhua yam uas nyob hauv ntiajteb, yog tej uas lub cev nqaij tawv ntshaw, tej uas lub qhov muag ntshaw, thiab tej uas neeg khav theeb txog hauv lub neej, tsis yog los ntawm Vajtswv tiamsis los ntawm ntiajteb. 17Lub ntiajteb thiab tej uas lub ntiajteb ntshaw yuav dua mus, tiamsis tus uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam yuav nyob mus ib txhis.

Khetos tus yeeb ncuab

18Cov menyuam 'e, nimno yog lub sijhawm kawg lawm. Raws li nej tau hnov hais tias Khetos tus yeeb ncuab yuav tuaj, nimno Khetos cov yeeb ncuab twb tuaj coob lawm. Vim li no peb thiaj paub tias nimno yog lub sijhawm kawg lawm. 19Lawv cov ntawd tawm ntawm peb mus lawm, tiamsis lawv tsis yog peb cov. Yog tias lawv yog peb cov, lawv kuj yuav nrog peb nyob ua ke mus. Tiamsis qhov uas lawv tawm mus ntawd twb qhia kom pom tseeb tias lawv tsis yog peb cov. 20Tiamsis tus uas Dawb Huv twb raug muab hliv rau nej lawm thiab nej txhua tus kuj paub qhov tseeb lawm. 21Kuv sau tuaj rau nej, tsis yog vim nej tsis paub qhov tseeb tiamsis nej twb paub lawm thiab paub tias tej lus dag tsis yog los ntawm qhov tseeb. 22Leejtwg yog tus dag? Tsuas yog tus uas tsis lees tias Yexus yog tus Khetos. Tus uas tsis lees leej Txiv thiab leej Tub tus ntawd yog Khetos tus yeeb ncuab. 23Txhua tus uas tsis lees yuav leej Tub kuj tsis muaj leej Txiv. Tus uas lees yuav leej Tub kuj muaj leej Txiv thiab. 24Nej yuav tsum khaws tej uas nej hnov thaum chiv thawj los lawd cia hauv nej mus li. Yog tej uas nej hnov thaum chiv thawj los ntawd nyob hauv nej, thiaj yog nej nyob ruaj hauv leej Tub thiab hauv leej Txiv mus li. 25No yog yam uas Vajtswv twb cog lus cia rau peb, yog txojsia ib txhis tsis kawg.
26Kuv sau tej lus no tuaj rau nej hais txog cov uas pheej dag ntxias nej. 27Tiamsis Vaj Ntsuj Plig uas Vajtswv hliv rau nej lawd tseem nyob hauv nej, tsis tag yuav muaj leejtwg qhia nej. Vim Vaj Ntsuj Plig uas nej txais lawd kuj qhia nej paub txhua yam thiab qhov uas hliv Vaj Ntsuj Plig rau nej muaj tseeb tsis yog dag, yog Vaj Ntsuj Plig qhia nej li cas, nej cia li nyob hauv Yexus li ntawd. 28Cov menyuam yaus 'e, nej cia li nyob ruaj hauv Yexus xwv thaum nws rov los peb thiaj li ruaj siab thiab tsis txaj muag rau ntawm nws xubntiag rau thaum nws los. 29Yog nej paub tias nws ncaj ncees, nej kuj paub tias txhua tus uas xyaum ncaj ncees kuj yug ntawm nws los.