2

Krist Jing Pô Mgang Drei

1Ơ phung anak điêt kâo, kâo čih klei anei kơ diih čiăng kơ diih amâo ngă soh ôh; ƀiădah hlei pô ngă soh, drei mâo sa čô Pô mgang kđi dôk mbĭt hŏng Ama, Yêsu Krist Pô kpă. 2Ñu jing Pô bi tui klei soh drei, leh anăn amâo djŏ knŏng kơ klei soh drei ôh, ƀiădah wăt kơ klei soh jih lăn ala.
3Hŏng klei anei drei dưi thâo sĭt kơ drei thâo kral Ñu leh: tơdah drei gưt klei Ñu mtă. 4Hlei pô lač, “Kâo thâo kral Ñu leh,” ƀiădah amâo gưt ôh klei Ñu mtă jing sa čô luar yơh, leh anăn klei sĭt nik amâo dôk hlăm pô anăn ôh. 5Ƀiădah hlei pô gưt klei Ñu blŭ, klei pô anăn khăp kơ Aê Diê truh leh kơ klei jăk klă. Hŏng klei anei yơh drei dưi thâo sĭt kơ drei dôk hlăm Ñu: 6hlei pô lač ñu dôk hlăm Yêsu, brei ñu êbat msĕ si Yêsu pô êbat leh.

Klei Mtă Mrâo

7 Ơ phung kâo khăp, kâo amâo čih kơ diih klei mtă mrâo ôh, ƀiădah klei mtă hđăp diih mâo leh mơ̆ng mphŭn dơ̆ng: klei mtă hđăp anăn jing klei blŭ diih hmư̆ leh. 8Ƀiădah ăt kâo čih kơ diih sa klei mtă mrâo, jing sĭt hlăm Ñu leh anăn hlăm diih, kyuadah klei mmăt dơ̆ng êgao tuč leh anăn klei mngač sĭt mtrang leh. 9Hlei pô lač ñu dôk hlăm klei mngač ƀiădah bi êmut kơ ayŏng adei ñu ăt dôk hlăm klei mmăt yơh. 10Hlei pô khăp kơ ayŏng adei ñu dôk hlăm klei mngač, leh anăn hlăm pô anăn amâo mâo klei bi têč hnêč ôh. 11Ƀiădah hlei pô bi êmut kơ ayŏng adei ñu dôk hlăm klei mmăt, êbat hlăm klei mmăt, leh anăn amâo thâo ôh ti anôk ñu nao, kyuadah klei mmăt bi bum leh ală ñu.
12Ơ phung anak điêt, kâo čih kơ diih, kyuadah klei soh diih Aê Diê pap brei leh kyua anăn Ñu. 13Ơ phung ama, kâo čih kơ diih, kyuadah diih thâo kral leh Pô jing mơ̆ng mphŭn dơ̆ng. Ơ phung êkei hlăk ai, kâo čih kơ diih, kyuadah diih dưi leh hŏng Pô jhat. 14Ơ phung anak điêt, kâo čih kơ diih, kyuadah diih thâo kral leh Ama. Ơ phung ama, kâo čih kơ diih, kyuadah diih thâo kral leh Pô jing mơ̆ng mphŭn dơ̆ng. Ơ phung êkei hlăk ai, kâo čih kơ diih, kyuadah diih jing ktang leh anăn klei Aê Diê blŭ dôk hlăm diih, leh anăn diih dưi leh hŏng Pô jhat.
15Đăm khăp kơ lăn ala ôh, kăn khăp kơ mnơ̆ng hlăm lăn ala rei. Tơdah hlei pô khăp kơ lăn ala, klei khăp kơ Ama amâo dôk hlăm ñu ôh. 16Kyuadah jih jang mnơ̆ng hlăm lăn ala, klei kđeh tluh, klei ală tluh, klei mgao hlăm klei hdĭp, amâo kbiă hriê mơ̆ng Ama ôh, ƀiădah mơ̆ng lăn ala. 17Lăn ala leh anăn klei ñu tluh srăng êgao tuč, ƀiădah hlei pô ngă klei Aê Diê čiăng srăng dôk hdĭp hlŏng lar.

Pô Roh hŏng Krist

18Ơ phung anak điêt, truh leh mông knhal tuč; leh anăn msĕ si diih hmư̆ leh kơ pô roh hŏng Krist srăng hriê, msĕ snăn mơh ară anei mâo lu phung roh hŏng Krist truh leh. Kyua klei anăn drei thâo mông knhal tuč truh leh. 19Diñu kbiă leh mơ̆ng ti krah phung drei, ƀiădah diñu amâo jing phung drei ôh; kyuadah tơdah diñu jing phung drei, diñu ăt srăng dôk mbĭt hŏng drei. Ƀiădah diñu kbiă leh mơ̆ng drei, čiăng bi êdah klă kơ jih jang diñu amâo jing phung drei ôh. 20Ƀiădah diih mâo leh klei Pô Doh Jăk trôč êa ƀâo mngưi, leh anăn jih jang diih mâo leh klei thâo săng. 21Kâo čih kơ diih, amâo djŏ kyuadah diih amâo thâo klei sĭt nik ôh, ƀiădah kyuadah diih thâo klei anăn, leh anăn diih thâo amâo mâo klei luar ôh kbiă mơ̆ng klei sĭt nik. 22Hlei jing pô luar lĕ? Pô hngah kơ Yêsu jing Yang Krist yơh! Pô anăn yơh jing pô roh hŏng Krist, pô hngah kơ Ama leh anăn kơ Anak. 23Hlei pô hngah kơ Anak kăn mâo Ama rei. Hlei pô hưn mâo leh Anak mâo Ama msĕ mơh. 24Brei klei diih hmư̆ leh mơ̆ng mphŭn dơ̆ng dôk hlăm diih. Tơdah klei diih hmư̆ leh mơ̆ng mphŭn dơ̆ng dôk hlăm diih, snăn diih srăng dôk hlăm Anak leh anăn hlăm Ama. 25Leh anăn anei klei Ñu ƀuăn leh kơ drei, jing klei hdĭp hlŏng lar.
26Kâo čih klei anei kơ diih kyua mâo phung čiăng mplư diih. 27Bi kơ diih, klei trôč êa ƀâo mngưi diih mă tŭ leh mơ̆ng Ñu dôk hlăm diih, leh anăn amâo yuôm ôh arăng lŏ mtô kơ diih. Msĕ si klei Ñu trôč êa ƀâo mngưi mtô kơ diih jih jang klei, leh anăn jing klei sĭt nik, amâo jing klei luar ôh, tui si Ñu mtô leh kơ diih, dôk bĕ hlăm Ñu.
28Ơ phung anak điêt, ară anei dôk bĕ hlăm Ñu, čiăng kơ tơdah Ñu srăng bi êdah, drei dưi mâo klei knang, amâo hêñ kyua dôk kbưi mơ̆ng Ñu, ti hruê Ñu lŏ hriê. 29Tơdah diih thâo Ñu jing kpă, diih dưi thâo sĭt kơ hlei pô ngă klei kpă mâo leh klei kkiêng mơ̆ng Ñu.