4

Phân biệt chân giả

1Anh em thân yêu, đừng vội tin những người tự cho mình được thần linh cảm ứng; trước hết phải thử xem có thật không. Vì hiện nay nhiều nơi đã có các giáo sư giả xuất hiện. 2Muốn biết điều họ giảng dạy có thật do Thánh Linh cảm ứng không, chỉ cần xem nó có phù hợp giáo lý “Chúa Cứu Thế Giê-xu, Con Thượng Đế, đã trở thành người, mang thân thể phàm nhân” hay không. Nếu có, đó là do Thượng Đế. 3Nếu không, lời giảng dạy họ không do Thượng Đế, nhưng do thần linh Kẻ Phản Chúa, như anh em đã nghe nó sẽ xuất hiện. Hiện nay tinh thần phản Chúa đã biểu lộ trên thế giới.
4Các con thân yêu! Các con đã thuộc về Thượng Đế và chiến thắng những kẻ chống nghịch Chúa Cứu Thế, vì trong các con có Đấng mạnh mẽ hơn thần linh ở trong thế gian. 5Những kẻ đó thuộc về thế gian, dĩ nhiên họ chú trọng những việc trần tục, nên người đời chú ý nghe họ. 6Nhưng chúng ta là con cái Thượng Đế, nên người nào thuộc về Thượng Đế mới nghe chúng ta. Ai không thuộc về Thượng Đế thì chẳng chịu nghe chúng ta. Căn cứ vào đó, chúng ta phân biệt được Thần Chân lý với thần lầm lạc.

Thượng Đế là tình yêu

7Anh em thân yêu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu phát xuất từ Thượng Đế. Những người biết yêu thương chứng tỏ họ là con cái Thượng Đế, và biết rõ Thượng Đế. 8Ai không yêu thương là chưa biết Thượng Đế, vì Thượng Đế chính là Tình Yêu.
9Thượng Đế biểu lộ tình yêu khi sai Con Ngài xuống trần chịu chết để đem lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. 10Nhìn hành động đó, chúng ta hiểu được đâu là tình yêu đích thực: không phải chúng ta yêu Thượng Đế trước, nhưng Thượng Đế đã yêu chúng ta, sai Con Ngài đến hy sinh chuộc tội chúng ta.
11Anh em thân yêu, Thượng Đế đã yêu thương chúng ta đến thế, hẳn chúng ta phải yêu thương nhau. 12Dù chúng ta chưa thấy được Thượng Đế, nhưng một khi chúng ta yêu thương nhau, Thượng Đế sống trong chúng ta và tình yêu Ngài trong chúng ta càng tăng thêm mãi. 13Chúa đã ban Thánh Linh vào lòng chúng ta để chứng tỏ chúng ta đang ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta.
14Hơn nữa, chính mắt chúng tôi đã chứng kiến và bây giờ chúng tôi loan báo cho cả thế giới biết Thượng Đế đã sai Con Ngài xuống đời làm Đấng Cứu Tinh giải thoát nhân loại. 15Ai tin và xưng nhận Chúa Cứu Thế là Con Thượng Đế đều được Thượng Đế ngự trong lòng, và được ở trong Thượng Đế.
16Chúng ta biết và tin lòng yêu thương của Thượng Đế. Thượng Đế là Tình Yêu. Ai sống trong tình yêu là sống trong Thượng Đế và Thượng Đế sống trong họ. 17Chúng ta càng sống với Chúa Cứu Thế, tình yêu trong chúng ta sẽ ngày càng phong phú, hoàn toàn. Như thế, đến ngày Phán xét, chúng ta có thể vững lòng gặp mặt Chúa, không chút hổ thẹn, vì chúng ta đã yêu Ngài như Ngài yêu chúng ta.

Tình yêu anh em

18Đối với Đấng yêu thương ta hết lòng, ta không có gì phải sợ sệt; tình yêu trọn vẹn của Ngài xóa tan mọi khiếp sợ trong ta. Nếu ta sợ, tức là còn lo Ngài có thể hình phạt ta, nghĩa là ta chưa tin chắc Ngài thật tình yêu ta. 19Như thế, ta yêu Chúa vì Ngài yêu ta trước.
20Nếu có ai bảo: ‘Tôi yêu Thượng Đế’, mà vẫn thù ghét anh em, là nói dối, vì nếu không thương anh em trước mặt, làm sao yêu Thượng Đế mình chưa trông thấy? 21Chính Thượng Đế cũng đã truyền dạy: Ai yêu Thượng Đế cũng phải yêu anh em mình.