4

Chim Nheq Tữh Cũai

1Sễm ai ơi! Anhia chỗi noap dũ náq cũai ca pai án bữn Raviei Yiang Sursĩ tâng mứt pahỡm án. Ma cóq anhia chim alới, yỗn anhia dáng raloaih alới toâq tễ Yiang Sursĩ ma tỡ bữn, yuaq bữn sa‑ữi náq cũai pỡq chu nâi pỡq chu ki táq nan atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ ma tỡ bữn lứq pĩeiq. 2Nâi la tếc anhia têq dáng cũai lứq bữn Raviei Yiang Sursĩ ma tỡ bữn: Cũai aléq ngin Yê-su Crĩt la Con Yiang Sursĩ Cỡt Cũai, anhia dáng cũai ki bữn Raviei Yiang Sursĩ tâng mứt pahỡm án. 3Ma cũai aléq pai Yê-su tỡ cỡn Con Yiang Sursĩ Cỡt Cũai, têq anhia dáng cũai ki tỡ bữn bữn Raviei Yiang Sursĩ. Ma cũai ki toâq tễ án ca ễ pupứt ngê Yê-su Crĩt. Anhia khoiq sâng noau pai nỡ‑ra bữn manoaq ki toâq, cớp sanua án khoiq toâq pỡ cutễq nâi chơ.
4Máh con ramon ơi, anhia khoiq cỡt con Yiang Sursĩ chơ. Cớp anhia khoiq riap chơ máh cũai ca atỡng parnai tỡ pĩeiq, yuaq anhia bữn Raviei Yiang Sursĩ ỡt cớp anhia. Cớp Raviei Yiang Sursĩ la toâr hỡn tễ án ca ỡt cớp alới ca puai ngê tâng dỡi nâi. 5Máh cũai ki chanchớm ống ngê tâng dỡi nâi sâng, cớp parnai alới atỡng la puai ngê tâng dỡi. Ngkíq yuaq máh cũai ca puai ngê tâng dỡi nâi yoc lứq tamứng parnai alới pai. 6Ma hái la tễ Yiang Sursĩ. Ngkíq cũai aléq ca dáng Yiang Sursĩ, cũai ki yoc lứq tamứng parnai hái pai. Ma cũai aléq tỡ bữn Yiang Sursĩ ỡt nứng án, cũai ki tỡ ễq tamứng parnai hái. Nâi la tếc yỗn hái têq dáng tễ cũai bữn Raviei pĩeiq lứq cớp tễ cũai bữn raviei tỡ bữn pĩeiq.

Ŏ́c Ayooq Toâq Tễ Yiang Sursĩ

7Sễm ai ơi! Hái cóq bữn mứt pahỡm manoaq ayooq manoaq, yuaq ŏ́c ayooq la toâq tễ Yiang Sursĩ. Cũai aléq ma ayooq yớu, cũai ki cỡt con Yiang Sursĩ, cớp án lứq dáng Yiang Sursĩ. 8Cũai aléq ma tỡ bữn ayooq yớu, cũai ki tỡ bữn dáng Yiang Sursĩ, yuaq Yiang Sursĩ la nỡm ŏ́c ayooq. 9Yiang Sursĩ apáh yỗn hái dáng án ayooq hái neq: Án bữn ống muoi lám Con toâp, ma án ớn Con ki toâq pỡ cutễq nâi yỗn hái têq bữn tamoong mantái cỗ nhơ tễ Con án. 10Nâi la ŏ́c ayooq pĩeiq lứq: Tỡ cỡn hái ayooq Yiang Sursĩ, ma Yiang Sursĩ ayooq hái, cớp án ớn Con án cuchĩt tang hái cỗ hái la cũai lôih.
11Sễm ai ơi! Yuaq Yiang Sursĩ ayooq hái máh ki, cóq hái manoaq ayooq manoaq tê. 12Lứq tỡ nai cũai aléq hữm Yiang Sursĩ. Ma khân hái manoaq ayooq manoaq, ki hái dáng Yiang Sursĩ lứq ỡt cớp hái, cớp ŏ́c ayooq tễ án cỡt sốt tâng mứt pahỡm hái.
13Têq hái dáng Yiang Sursĩ ỡt muoi mứt cớp hái cớp hái ỡt muoi mứt cớp án, la cỗ án khoiq yỗn Raviei án ỡt tâng mứt pahỡm hái. 14Hếq khoiq dáng chơ, cớp hếq atỡng níc yỗn cũai canŏ́h dáng, Yiang Sursĩ khoiq ớn Con án toâq pỡq cutễq nâi dŏq chuai amoong nheq tữh cũai. 15Cũai aléq ma ngin pai Yê-su la Con Yiang Sursĩ, ki Yiang Sursĩ ỡt muoi mứt cớp án, cớp án ỡt muoi mứt cớp Yiang Sursĩ tê. 16Ngkíq sanua hái dáng cớp hái noap lứq, Yiang Sursĩ ayooq hái sa‑ữi lứq.
 Yiang Sursĩ toâp la nỡm ŏ́c ayooq. Cũai aléq bữn mứt pahỡm ayooq, cũai ki ỡt níc muoi mứt cớp Yiang Sursĩ, cớp Yiang Sursĩ ỡt níc muoi mứt cớp cũai ki.
17Ngkíq ŏ́c ayooq tễ Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt pahỡm hái. Chơ toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai, hái khớn tayứng clŏ́q lứq yáng moat Yiang Sursĩ, yuaq bo hái ỡt tâng cutễq nâi, hái bữn muoi mứt cớp Yê-su. 18Cũai aléq bữn mứt pahỡm ayooq, cũai ki tỡ bữn ngcŏh ntrớu. Ŏ́c ayooq táq yỗn pứt ŏ́c ngcŏh tâng mứt pahỡm. Khân cũai aléq noâng bữn ŏ́c ngcŏh, cũai ki tỡ yũah bữn ŏ́c ayooq cỡt sốt tâng mứt pahỡm án, yuaq án noâng ngcŏh Yiang Sursĩ táq án.
19Hái têq bữn mứt pahỡm ayooq cỗ Yiang Sursĩ khoiq ayooq hái tễ nhũang. 20Khân bữn cũai pai neq: “Cứq ayooq Yiang Sursĩ,” ma án kêt sễm ai án bữm, cũai ki táq ntỡng lauq sâng. Khân án tỡ bữn ayooq sễm ai ca ỡt níc cớp án, nŏ́q têq án ayooq Yiang Sursĩ ca án tỡ nai hữm loâng? 21Nâi la ŏ́c Yê-su Crĩt khoiq patâp yỗn hái chơ: Cũai aléq ma ayooq Yiang Sursĩ, cũai ki cóq ayooq sễm ai án hỡ.