4

Tshuaj saib tej ntsuj plig

1Cov kws kuv hlub, tsw xob ntseeg txhua tug ntsuj plig, tassws yuav tsum tshuaj saib tej ntsuj plig hov yog lug ntawm Vaajtswv los tsw yog, vem tas muaj cov cuav xwbfwb cev lug coob coob tawm moog rua huv lub nplajteb. 2Mej yuav paub Vaajtswv tug Ntsuj Plig yog qhov nuav. Txhua tug ntsuj plig kws leeg has tas Yexu Kheto tau lug yug ua tuabneeg, txhad yog lug ntawm Vaajtswv lug. 3Txhua tug ntsuj plig kws tsw leeg paub Yexu yeej tsw yog lug ntawm Vaajtswv lug. Tug ntsuj plig hov yog Kheto tug yeeb ncuab kws mej yeej nov has tas yuav lug hab nwgnuav kuj nyob huv lub nplajteb lawm. 4Cov mivnyuas yau 'e, mej yog Vaajtswv le, hab kov yeej puab lawm, tsua qhov tug kws nyob huv mej luj dua tug kws nyob huv nplajteb. 5Puab yog nplajteb le, vem le nuav puab txhad has nplajteb zaaj hab nplajteb txhad noog puab lug. 6Peb yog Vaajtswv le. Tug kws paub Vaajtswv kuj noog peb has, tug kws tsw yog Vaajtswv le kuj tsw noog peb has. Yog le nuav peb txhad paub tug ntsuj plig kws has tseeb hab tug ntsuj plig kws has cuav.

Vaajtswv yog txujkev hlub

7Mej cov kws kuv hlub, ca peb ib leeg hlub ib leeg, tsua qhov txujkev hlub yog lug ntawm Vaajtswv lug, hab txhua tug kws muaj kev hlub kuj yug ntawm Vaajtswv lug hab paub Vaajtswv. 8Tug kws tsw muaj kev hlub kuj tsw paub Vaajtswv vem Vaajtswv yog txujkev hlub. 9Vaajtswv txujkev hlub kuj tshwm rua peb pum le nuav, yog Vaajtswv khaiv nwg tuab tug Tub lug rua huv lub nplajteb sub peb txhad muaj txujsa nyob ntawm tug Tub hov. 10Txujkev hlub yog le nuav, tsw yog peb hlub Vaajtswv tassws Vaajtswv hlub peb hab khaiv nwg tug Tub lug ua yaam kws xyeem ntxuav peb lub txem. 11Cov kws kuv hlub, yog Vaajtswv hlub peb le nuav, tswm nyog peb sws hlub ib yaam le ntawd. 12Tsw muaj leejtwg tau pum Vaajtswv. Yog peb sws hlub, Vaajtswv yeej nyob huv peb hab Vaajtswv txujkev hlub kuj tav hlo rua huv peb
13Qhov kws peb paub tas peb nyob ruaj rua huv nwg hab nwg nyob huv peb, tub yog vem nwg tau pub nwg tug Ntsuj Plig rua peb. 14Hab peb tub pum hab ua timkhawv tas leej Txwv tau khaiv nwg tug Tub lug ua nplajteb tug Cawmseej. 15Leejtwg leeg tas Yexu yog Vaajtswv tug Tub, Vaajtswv nyob huv tug hov hab tug hov nyob ruaj huv Vaajtswv. 16Yog le hov peb txhad paub hab tso sab rua txujkev hlub kws Vaajtswv hlub peb.
 Vaajtswv yog txujkev hlub, hab tug kws nyob huv txujkev hlub kuj nyob huv Vaajtswv hab Vaajtswv kuj nyob huv nwg.
17Yog le nuav txujkev hlub txhad tav hlo rua huv peb, mas nub kws txav txem peb yeej muaj sab tuab, vem tas Yexu zoo le caag peb kuj zoo ib yaam le ntawd rua huv lub nplajteb nuav. 18Huv txujkev hlub tsw muaj txujkev ntshai. Tassws txujkev hlub kws muaj puv npo lawm yuav ntab txujkev ntshai tawm moog, vem txujkev ntshai ntswg txug txujkev txav txem xwb. Tug kws ntshai yeej tsw tau muaj txujkev hlub kws tav hlo. 19Peb hlub vem Vaajtswv xub hlub peb ua ntej. 20Yog leejtwg has tas, “Kuv hlub Vaajtswv,” tassws nwg tseed ntxub nwg kwv nwg tij, nwg kuj has daag xwb, vem tug kws tsw hlub nwg kwv nwg tij kws qhov muag pum, nwg yuav hlub tsw tau Vaajtswv kws qhov muag tsw pum. 21Tej lug nkaw nuav peb tau ntawm Vaajtswv lug has tas tug kws hlub Vaajtswv nwg yuav tsum hlub nwg kwv nwg tij hab.